Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Miloslav Vojtech

Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi

Details:

Year, pages: 2019, 346 - 357
Language: slo
Keywords: Bohuslav Tablic, Rudo Brtáň, dejiny umeleckého prekladu, medziliterárne vzťahy / Bohuslav Tablic (1769 – 1832), Rudo Brtáň (1907 – 1998), the history of literary translation, interliterary relations
Article type: II. Štúdie / Studies

About article:

Príspevok sa venuje reflexii dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov v monografii Ruda Brtáňa Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Život a dielo (1974). Táto prvá komplexná monografia o B. Tablicovi v dejinách slovenskej literárnej histórie úzko súvisí so systematickým záujmom R. Brtáňa o dejiny slovenskej literatúry národného obrodenia. B. Tablic je v Brtáňovej monografii reflektovaný ako priekopník umeleckého prekladu na Slovensku a jeho prekladová i pôvodná literárna tvorba je tu situovaná do širších medziliterárnych súvislostí. Príspevok analyzuje a hodnotí Brtáňov prístup k otázkam literárnohistorickej i translatologickej reflexie Tablicových prekladov z nemčiny, angličtiny a francúzštiny, jeho prekladovú i pôvodnú tvorbu vníma v česko-slovenských súvislostiach, mapuje okruh prekladaných autorov a ich súvislosti s dobovými literárnoestetickými preferenciami. Monografia R. Brtáňa je tu kriticky vnímaná najmä v konfrontácii s novšími literárnohistorickými poznatkami a s výskumom v oblasti dejín umeleckého prekladu. Príspevok upozorňuje na viaceré dobovo limitované hodnotenia Tablicových prekladov (preklady diel J. A. Hermesa a J. J. Spaldinga), verifikuje Brtáňove nepresnosti pri identifikácií východiskových textov jednotlivých prekladov a prekladových adaptácii (súvislosti baladickej tvorby G. A. Bürgera s Tablicovou tvorbou, otázka Tablicovho omylu v autorstve balady T. Percyho The Hermit of Warkworth) a Brtáňove analýzy básnikových knižných prekladov (Anglické múzy v česko-slovenském oděvu a preklad poetiky N. Boileaua Umění básnířské) reflektuje na pozadí novších výskumov tejto problematiky.

The paper reflects on the history of literary translation and the interliterary relations presented in the monograph by Rudo Brtáň titled Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Život a dielo (1974)/ Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Life and Work (1974). This is the first complex monograph written on B. Tablic in the historiography of Slovak literary history and it is closely related to R. Brtáň´s systematic interest in the history of Slovak literature of the national revival period. B. Tablic is reflected on as a pioneer of literary translation in Slovakia and his translations as well as his own literary production are placed in a wider interliterary context. The paper analyzes and assesses Brtáň´s approach to the issues of literary historical and translatological reflection of Tablic´s translations from German, English and French, it sees his translations and his own production in the Czecho-Slovak context, it maps the range of the authors translated and their links to the literary aesthetical preferences of that time. Brtáň´s monograph is seen critically here, especially in contrast with newer literary historical findings and research into the history of literary translation. The paper points out to several historically constrained assessments of Tablic´s translations (translations of the works by J. A. Hermes a J. J. Spalding), verifies Brtáň´s inaccuracies when identifying the original texts of individual translations and translation adaptations (interconnections between ballads by G. A. Bürger and Tablic´s production, the issue of Tablic´s mistake about the authorship of the ballad by T. Percy The Hermit of Warkworth), in addition, Brtáň´s analyses of his book translations (Anglické múzy v česko-slovenském oděvu/English Muses in Czecho-Slovak Clothing) and the translation of Nicolas Boileau´s Umění básnířské /The Art of Poetry are reflected on against a background of recent research into this subject.

How to cite:

ISO 690:
Vojtech, M. 2019. Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 346-357. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Vojtech, M. (2019). Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi. Slovenská literatúra, 66(5), 346-357. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019