Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Erika Brtáňová

Markovičov biblický obraz ženy

Details:

Year, pages: 2019, 330 - 345
Language: slo
Keywords: slovenská dolnozemská literatúra,Rudo Brtáň, Matej Markovič st.,epigram, obraz ženy / Slovak-language Lowland literature, Matej Markovič Sr. (1707 – 1762/4), epigram, the image of a woman, Rudo Brtáň (1907 – 1998)
Article type: II. Štúdie / Studies

About article:

Príspevok je venovaný literárnohistorickému odkazu slavistu Ruda Brtáňa (1907 – 1998). Je inšpirovaný Brtáňovým výskumom slovenskej dolnozemskej literatúry, konkrétne kapitolou Literatúra a kultúra slovenských evanjelikov v Sarvaši (1722 – 1918), ktorá pochádza z rukopisu doteraz nevydanej monografie Slovenská dolnozemská literatúra do 1918. Tematicky sa príspevok zameriava na literárnu tvorbu Michala Markoviča st. (1707 – 1762/4), ktorý v Sarvaši (dnes Maďarsko) pôsobil ako slovenský evanjelický farár. Objektom analýzy je Markovičova zbierka Duchovní zrcadlo ženského pohlaví z Písem svatých představené, vytlačená pravdepodobne v roku 1783 v Bratislave. Metodika textovej analýzy sa opiera o teoretické východiská českého literárneho historika Eduarda Petrů, ktorý za základ výkladu umeleckého diela minulosti pokladá odhalenie interpretačného jadra. Cieľom je identifikovanie autorského zámeru, zakódovaného v genéze Markovičovej zbierky, a dekódovanie jej súvekej čitateľskej interpretácie. Markovič sa zbierkou usiloval stimulovať morálne postoje celej evanjelickej komunity, nielen žien. Komponoval ju v záujme podpory individuálneho biblického štúdia, k čomu mali čitateľov motivovať nielen pripojené biblické súradnice, ale tiež naratívy zhustené do niekoľkých veršov. Prínosom analýzy je predovšetkým žánrová klasifikácia zbierky ako zbierky epigramatického charakteru. Toto zistenie potvrdzuje vplyv antickej a humanistickej literatúry na slovenskú literárnu tvorbu písanú v domácom jazyku v polovici 18. storočia.

The paper is dedicated to the literary historical legacy of the slavist Rudo Brtáň (1907 – 1998). It is inspired by Brtáň´s research on Slovak-language Low-land literature, in particular the chapter Literature and Culture of Slovak Protestants in Sarvaš (1722 – 1918), which comes from the yet unpublished manuscript titled Slovak-language Low-land Literature until 1918. The paper focuses on the work of Michal Markovič Sr. (1707 – 1762/4), who worked in Sarvaš (present-day Hungary) as a Slovak evangelical priest. The analysis deals with Markovič´s collection of poems called Duchovní zrcadlo ženského pohlaví z Písem svatých představené/The Spiritual Mirror of the Female Sex presented in the Holy Scriptures, printed probably in Bratislava in 1783. The method of the text analysis is supported by the theoretical assumptions of the Czech literary historian Eduard Petrů, who saw the basis for the interpretation of a literary work in revealing the interpretation core. The goal is to identify the author´s intention encoded in the genesis of Markovič´s collection, and to decode the reader´s interpretation of that time. Markovič wrote the collection in order to stimulate moral attitudes of the whole evangelical community, not only the women´s. He composed it with the intention to support the Bible self-study motivating the readers with the inserted biblical coordinates as well as narratives reduced to several poetic lines. The contribution of the analysis can be seen in classifying the genre of the collection as a collection of epigram-like poems. These findings confirm the influence of ancient and renaissance literature on Slovak literary production written in the local vernacular in the mid-18th century.

How to cite:

ISO 690:
Brtáňová, E. 2019. Markovičov biblický obraz ženy. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 330-345. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Brtáňová, E. (2019). Markovičov biblický obraz ženy. Slovenská literatúra, 66(5), 330-345. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019