Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Judit Görözdi

Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela

Details:

Year, pages: 2019, 300 - 305
Language: slo
Keywords: hungaristika, komparatistika, slovensko-maďarské literárne vzťahy, Rudolf Chmel // Hungarian studies, comparative studies, Slovak-Hungarian literary relations, Rudolf Chmel
Article type: II. Rozhľady / Views
Document type: štúdia / study

About article:

Príspevok sa zamýšľa nad hungaristickými aktivitami Rudolfa Chmela v oblasti komparatistiky a slovensko-maďarských literárnych vzťahov na základe jeho kníh Literatúry v kontaktoch (1972), Literárne vzťahy slovensko-maďarské (1973), Paralely a konfrontácie (1986). Vníma ich v rámci štrukturalistických literárnovedných konceptov so syntetizujúcim nárokom, ktoré chápu binárne kontakty ako súčasť medziliterárnych syntéz svetovej literatúry. Bližšie sa venuje niektorým fenoménom, ktoré vo svojej komparatistike opísal Rudolf Chmel, najmä biliterárnosti a funkcii ohlasov so zvláštnym zreteľom na tzv. falošné ohlasy.

The paper reflects on Rudolf Chmel´s activities in the area of the comparative Hungarian studies and the Slovak – Hungarian literary relations based on his books Literatúry v kontaktoch/Literatures in Contacts (1972), Literárne vzťahy slovensko-maďarské/ The Slovak-Hungarian Literary Relations (1973), Paralely a konfrontácie/Parallels and Confrontations (1986). It sees them within the framework of structuralist literary scientific concepts with a synthesizing ambition, which understand the binary contacts as a part of interliterary syntheses of world literature. It takes a closer look at the phenomena that were described by Rudolf Chmel in his comparative works: bilateralness, the role of reception with special regard to fake reception.

How to cite:

ISO 690:
Görözdi, J. 2019. Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 300-305. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Görözdi, J. (2019). Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela. Slovenská literatúra, 66(4), 300-305. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 20. 9. 2019