Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
René Bílik

Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti )

Details:

Year, pages: 2019, 285 - 299
Language: slo
Keywords: poetika, poetika existencie, kontrola, poetika kontroly, individualizácia, disciplinárne písmo // poetics, poetics of existence, control, poetics of control, individualisation, disciplinary writing
Article type: I. Štúdie / Studies
Document type: štúdia / study

About article:

Základná otázka, na ktorú sa autor štúdie koncentruje, súvisí s problémom individualizácie ako podstatným mechanizmom kontroly v konštrukte kolektivisticky založenej spoločnosti. Kontrola ako mocenský nástroj je v totalitnej spoločnosti založená na radikálnej redukcii „pohybu existencie“, ktorá smeruje ku konštruktu „užitočného človeka“ a predstavuje ho predovšetkým v jeho sociálnej funkcii. Štúdia si v tejto súvislosti všíma a analyzuje diskurzívne nástroje a žánre, ktoré s tým súvisia (poetiku kontroly), to všetko s využitím konceptu disciplinárneho písma od Michela Foucaulta ako metodologického inštrumentu.

The fundamental question the author of the study focuses on is related to the problem of individualisation as a vital mechanism of control in terms of the construct of the collectivistically based society. In the totalitarian society, the control as an instrument of power is based on the radical reduction of the “movement of existence”, that leads towards the construct of “useful man” and introduces him mainly in his social function. In this context, the study analyses and takes notice of the related discursive instruments and genres (poetics of control), while making use of Michel Foucault’s concept of disciplinary writing as a methodological instrument.

How to cite:

ISO 690:
Bílik, R. 2019. Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti ). In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 285-299. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2019). Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti ). Slovenská literatúra, 66(4), 285-299. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 20. 9. 2019