Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Ivica Hajdučeková

Po stopách jednej básne... (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume)

Details:

Year, pages: 2019, 274 - 284
Language: slo
Keywords: archívny výskum, interpretácia, exegéza, apercepcia, poézia, Haľamová Maša (1908 – 1995) // archival research, interpretation, exegesis, apperception, poetry, Haľamová Maša (1908 – 1995
Article type: I. Štúdie / Studies
Document type: štúdia / study

About article:

V štúdii autorka overuje dve odlišné interpretácie básne Dar (1926) Maše Haľamovej (1908 – 1995), na základe pozostalosti poetky v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine (nespracovaný fond). V procese kontextualizácie rekonštruuje osobné dejiny poetky cez korešpondenciu, výstrižky z tlače, osobné dokumenty a odbornú literatúru, a odkrýva jej tvorivé začiatky i genézu emblémovej básne v jej emocionálnych peripetiách. Kým pri prvom uverejnení mala báseň aj dedikáciu, v rukopisnej podobe zbierky Dar a v jej debutovej tlačenej verzii venovanie v podtitule už chýbalo. Aj keď iniciálky vedú k literárnemu kritikovi Andrejovi Kostolnému, absentuje priamy (autoreferenčný) dôkaz, že venovanie básne patrilo jemu, naopak, z podrobne analyzovanej korešpondencie možno usudzovať, že bolo pridané len účelovo a „dodatočne“, pričom podnet k jednorazovému uvedeniu iniciálok ostal neobjasnený. Archívny výskum však potvrdil jednu z interpretácií, a to z komentára samotnej autorky v rozhlasovej relácii z roku 1967, kde uviedla, že predmetná báseň bola vyznaním lásky milému. Z hľadiska interpretácie sa potvrdilo, že pre výskumné účely je odhaľovanie vzťahu textu a jeho kontextu aj prostredníctvom archívneho výskumu produktívne. Umožňuje rekonštruovať genetické súvislosti, overovať a potvrdzovať analyticko-interpretačné závery v procese exegézy, a tak dosiahnuť istú mieru exaktnosti.

In the study, the author verifies two different interpretations of the poem Dar (The Gift) (1926) by Maša Haľamová (1908 – 1995) based on the inheritance of the poet stored in the Literary Archive of The Slovak National Library in Martin (an unprocessed fund). In the process of contextualization, she reconstructs the personal history of the poet through correspondence, press excerpts, personal documents and specialized literature and uncovers both her creative beginnings and the genesis of the emblematic poem in her emotional mishaps. While when published for the first time, the poem contained also a dedication, in the manuscript form of the collection The Gift and its debut printed version, the dedication was missing in the subtitle. Although the initials lead to the literary critic Andrej Kostolný, direct (autoreferential) evidence that the dedication of the poem belonged to him is absent, on the contrary, it is possible to conclude from the correspondence analysed in detail that it was added only on purpose and “additionally”, while the impulse for the one-time indication of the initials remained unexplained. However, the archival research confirmed one of the interpretations, namely based on the commentary of the author herself in the radio programme from 1967, stating that the poem in question was a love confession to her lover. With respect to the interpretation, it has been confirmed that revealing of the relationship of the text and its context for the research purposes also by means of the archival research is productive. It allows to reconstruct the genetic links, verify and confirm the analytical-interpretative conclusions in the process of exegesis, thus achieving certain level of exactitude.

How to cite:

ISO 690:
Hajdučeková, I. 2019. Po stopách jednej básne... (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume). In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 274-284. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hajdučeková, I. (2019). Po stopách jednej básne... (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume). Slovenská literatúra, 66(4), 274-284. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 20. 9. 2019