Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zhamkotchian, A.S. Vnov identifitsirovannye i neopublikovannye fragmenty arabskix versiy Samaritanskogo Pyatiknizhiyaiz sobraniya Rossiyskoi natsionalnoi biblioteki - SPb.

In: Asian and African Studies, vol. 13, no. 1
Ladislav Drozdík

Details:

Year, pages: 2004, 116 - 116
Article type: Book Reviews
How to cite:
ISO 690:
Drozdík, L. 2004. Zhamkotchian, A.S. Vnov identifitsirovannye i neopublikovannye fragmenty arabskix versiy Samaritanskogo Pyatiknizhiyaiz sobraniya Rossiyskoi natsionalnoi biblioteki - SPb.. In Asian and African Studies, vol. 13, no.1, pp. 116-116. 1335-1257.

APA:
Drozdík, L. (2004). Zhamkotchian, A.S. Vnov identifitsirovannye i neopublikovannye fragmenty arabskix versiy Samaritanskogo Pyatiknizhiyaiz sobraniya Rossiyskoi natsionalnoi biblioteki - SPb.. Asian and African Studies, 13(1), 116-116. 1335-1257.