Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor

In: Slovenská literatúra, vol. 62, no. 1
Dušan Teplan

Details:

Year, pages: 2018, 58 - 63
Language: slo
Keywords:
Surrealism, Romanticism, Structuralism, literary life
Article type: Rozhľady / Views
About article:
Rozhovor je súčasťou doteraz nepublikovanej knihy rozhovorov, ktoré J. E. Bor roku 1944 urobil s viacerými významnými predstaviteľmi vtedajšieho literárneho života na Slovensku (J. Smrek, M. Chorváth, M. Bakoš, J. Silan). Témou rozhovoru s Michalom Považanom je špecifická poetika slovenského nadrealizmu, ktorý mechanicky neprevzal prvky francúzskeho surrealizmu napríklad v nadväzovaní na slovenskú básnickú tradíciu. V tomto kontexte Považan upozorňuje na poéziu Janka Kráľa, na ktorého tvorbu slovenskí nadrealisti tvorivo nadviazali. Vyjadruje sa aj ku koncepcii štrukturalistickej kritiky, ktorej metódy použil pri analýze diel J.C. Hronského (Jozef Mak a Pisár Gráč). Považan sa v rozhovore vyslovuje aj k témam, ktoré súvisia s kritickou reflexiou dobového literárneho života.

The interview is a part of the yet unpublished book of interviews carried out by J. E. Bor in the year 1944 with several significant representatives of the literary life in contemporary Slovakia (J. Smrek, M. Chorváth, M. Bakoš, J. Silan). The subject of the interview with Michal Považan is the specific poetics of Slovak Surrealism, which did not mechanically adopt the elements of French Surrealism e.g. in linking its production to Slovak poetic tradition. In this context Považan draws attention to Janko Kráľ´s poetry, whose work Slovak Surrealists creatively expanded. He also expresses his opinion about the concept of Structuralist criticism, the methods of which he used in analysing the works by J.C. Hronský (Jozef Mak and Gráč the Scrivener). Považan also comments in his interview on the topics which are related to the critical reflection of the contemporary literary life.
How to cite:
ISO 690:
Teplan, D. 2018. Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.1, pp. 58-63. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

APA:
Teplan, D. (2018). Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor. Slovenská literatúra, 62(1), 58-63. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-
About edition:
Published: 12. 9. 2018