Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Studia Politica Slovaca

Front Page

Domovský ústav: Ústav politických vied SAV

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Jazyk: Slovensky, Anglicky, Česky

Web: www.upv.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Ústav politických vied SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

STUDIA POLITICA SLOVACA. Časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy je indexovaný v databázach CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH, ako aj v ďalších databázach.

ISSN 1337-8163 (tlačené vydanie)
ISSN 2585-8459 (online)

Informácia o časopise
Studia Politica Slovaca je recenzovaný časopis zameraný na politológiu, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy.
Poslaním časopisu Studia Politica Slovaca, ktorého vydavateľom je Ústav politických vied SAV, je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií v širokej žánrovej palete od autorov rozličnej ideovej orientácie a politického zamerania.
Časopis kladie dôraz na teóriu politiky, prezentáciu výskumu politických systémov, politických aktivít a ich vybraných aspektov, dejín politického myslenia, najnovších politických dejín a problematiku medzinárodných vzťahov.
Štruktúra časopisu je nasledovná: Základom časopisu je rubrika Štúdie a analýzy. V časti Informácie prinášame správy o vedeckých projektoch, podujatiach a politologických pracoviskách. Okrem tradičných informácií o vedeckých podujatiach, ako sú konferencie, sympóziá, semináre, obhajoby, habilitácie, budeme zaraďovať aj informácie o výskumných programoch a výstupoch ústavu, ako i spolupracujúcich a ďalších pracovísk. Súčasťou časopisu sú aj Recenzie/anotácie vybraných vedeckých prác.
Periodikum Studia Politica Slovaca vychádza dvakrát do roka v štandardnej akademickej štruktúre. Je určené predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.

Pravidlá publikovania v časopise
Časopis prijíma pôvodné vedecké práce z oblasti politických vied, najnovších politických dejín a medzinárodných vzťahov. Príspevky sú podrobené recenznému konaniu odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou. Po recenznom konaní príspevky hodnotia jednotliví členovia redakčnej rady. Príspevok môže byť autorom vrátený na prepracovanie na základe výsledkov recenzného konania a pripomienok členov redakčnej rady. O publikovaní príspevkov rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá si vyhradzuje právo ponúknutý príspevok zamietnuť, pokiaľ nespĺňa požadované kritériá z hľadiska odborného zamerania periodika, vedeckého prínosu a formálnej úpravy. Pokiaľ autor poskytne príspevok viacerým vydavateľom zároveň, redakčná rada časopisu Studia Politica Slovaca sa ďalej takýmto príspevkom zaoberať nebude, pretože takéto konanie je neetické.

Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi
Vydavateľom časopisu Studia Politica Slovaca (SPS) je Ústav politických vied SAV. Časopis vedie redakčná rada časopisu, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky a dodržiavanie kvality publikovaných príspevkov. Etické štandardy, ktorých dodržiavanie vyžaduje redakcia SPS, sú v súlade s medzinárodne uznávanými etickými smernicami.

Publikačná etika
Publikačná etika je základný dokument, ktorý zaväzuje k dodržiavaniu etických princípov v činnosti časopisu. Zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní časopisu SPS (autori, recenzenti, redakčná rada, šéfredaktor, výkonná redakcia, vydavateľ). Hlavným cieľom publikačnej etiky je zaistiť maximálnu kvalitu, objektivitu a transparentnosť časopisu a dbať na súlad publikovaných textov s platnými právnymi predpismi, zamedziť porušovaniu autorských práv, plagiátorstvu, opakovanému použitiu dát a zasielaniu príspevkov viacerým vydavateľom, či zneužitiu výsledkov vedeckej práce. Naplneniu týchto cieľov slúži vymedzenie práv a povinností autorov, resp. ostatných zúčastnených strán.

Práva a povinnosti autorov
- Autor je povinný sa oboznámiť s pokynmi pre autorov, ako aj publikačnou etikou časopisu SPS.
- Odovzdaním rukopisu redakcii autor vyhlasuje, že predložené dielo je pôvodné, dosiaľ nepublikované, že nebolo a nebude ponúknuté redakcii iného časopisu na publikovanie až do vydania konečného rozhodnutia časopisu SPS o jeho uverejnení/neuverejnení. V prípade doplneného a prepracovaného už publikovaného príspevku musí autor v poznámke túto skutočnosť uviesť spolu s konkrétnou informáciou, kde bol pôvodný príspevok publikovaný.
- Autor je zodpovedný za obsah diela a úmyselné uvádzanie nepresných informácii je neprijateľné. Autor je povinný ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky zistené chyby v publikovanom diele a poskytnúť súčinnosť pri náprave. Autor vyhlasuje, že dielo bolo napísané v súlade so štandardmi vedeckej práce, pri dodržiavaní správnej a úplnej citácie. Plagiátorstvo je neprípustné.
- Autor je povinný uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt).
- Autor je povinný vyvarovať sa urážlivých výrokov, ktoré by mohli poškodiť ďalšie osoby alebo dobré meno časopisu.

Práva a povinnosti vydavateľa a redakcie
- Vydavateľ a redakcia časopisu SPS sa zaväzuje konať voči všetkým zúčastneným stranám v publikačnom procese v súlade s publikačnou etikou časopisu, dobrými mravmi a s vylúčením akejkoľvek rasovej, sexuálnej, náboženskej, etnickej či politickej diskriminácie.
- Vydavateľ a redakcia dbá na predchádzanie akýmkoľvek konfliktom záujmov medzi redakciou, autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady.
- Redakcia zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky.
- Redakcia prijíma na recenzné konanie pôvodné rukopisy vedeckých textov a štúdií zodpovedajúcich zameraniu časopisu. Redakcia má právo zamietnuť príspevok, pokiaľ nespĺňa požadované kritériá z hľadiska odborného zamerania periodika, vedeckého prínosu a formálnej úpravy. Prijaté články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní. V prípade úspešného recenzného konania redakčná rada rozhoduje o publikovaní príspevku. Bez osobitného recenzného konania môžu byť publikované príspevky jedine informatívneho charakteru, recenzie, anotácie a správy.
- Redakčná rada je zodpovedná za rozhodovanie o publikovaní, resp. nepublikovaní zaslaných a recenzovaných príspevkov.
- Redakcia chráni dôverný charakter osobných údajov, obsah recenzných posudkov a dôverný charakter korešpondencie redakcie s autormi a recenzentmi.
- Členovia redakčnej rady SPS publikujúci v časopise SPS nesmú zneužiť svoju pozíciu.

Práva a povinnosti recenzentov
- Recenzent je povinný oboznámiť sa s publikačnou etikou časopisu SPS, formou recenzného posudku a spôsobom jeho vypracovania.
- Recenzent sa zaväzuje, že posúdi text z hľadiska odborného obsahu podľa svojho vedomia a svedomia objektívne, nezaujate a zodpovedne.
- Recenzenti sú vyberaní na základe ich uznávaných odborných znalostí.
- Recenzent môže odmietnuť posúdiť príspevok v prípade, ak sa necíti dostatočne kvalifikovaný, ak nemá dostatok času na posúdenie rukopisu, v prípade zaujatosti, prípadne konfliktu záujmov a o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí redakciu.
- Recenzent by mal okamžite informovať redakciu, ak v rámci predloženého textu identifikuje akúkoľvek formu plagiátorstva. Recenzent je povinný upozorniť, ak mu je známe, že podobný príspevok už bol publikovaný.
- Recenzent musí udržiavať všetky informácie týkajúce sa recenzného konania v tajnosti pred tretími stranami.
- Recenzent doručí podpísaný posudok osobne, listom, prípadne oskenovaný posudok s podpisom e-mailom na adresu redakcie.
- Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia príspevku je v plnej kompetencii redakčnej rady.

Postup pri riešení prípadov neetického konania
- Akékoľvek porušenie alebo podozrenie z porušenia publikačnej etiky časopisu SPS, alebo neetické správanie musí byť ohlásené redakcii, prípadne vydavateľovi časopisu.
- Redakcia je povinná vyvinúť maximálne úsilie, aby sa predmetná vec prešetrila a vyvodiť záverečné rozhodnutie. Proces prešetrenia prebieha nestranne na základe všetkých relevantných dôkazov. V prípade podozrenia porušenia publikačnej etiky zo strany časopisu je prizvaný nestranný odborník.
- Výsledkom prešetrenia môže byť informovanie a poučenie dotknutej osoby, písomné upozornenie, prípadne stiahnutie textu.
- S dotknutou osobou môže časopis ukončiť akúkoľvek formu spolupráce.

Publikačná etika časopisu Studia Politica Slovaca vychádza zo zásad etického kódexu publikačnej praxe, ktorý je zakotvený v Elsevier Ethics in Research and Publication www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics

Šéfredaktor: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

Výkonná redaktorka: Mgr. Jana Sivičeková

Redakčná rada:
PhDr. Peter Dinuš, PhD. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika)
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Doc. Mgr. Peter Juza, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika)
Mgr. Norbert Kmeť, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha, Česká republika)
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Darina Malová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika)

Vyhlásenie o voľnom prístupe
Časopis Studia Politica Slovaca je časopis s voľným prístupom podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI), pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY]. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora.