Informačná stránka organizácie SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci medzi ÚSvL SAV a Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne nad Rýnom
International Academic Cooperation Agreement
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Žitný Milan CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci dvoch inštitúcií sa vzťahuje na výskumné projekty o slovanských literatúrach v európskom kontexte. Realizuje sa prostredníctvom spoločných vedeckých podujatí, publikácií, výskumných pobytov, hosťovských prednášok.
Doba trvania: 17.10.2006 -


Národné projekty

MULTITRANSPOSTHU - Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu
Analysis of the multidimensional character of trans- and posthumanism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahov týkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach: biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy, umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu s dôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti, genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudského biologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projekt analyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politické inštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej a umeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu v antiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je aj analýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovanie génov".
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.7.2022

Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze
Philosophical Analysis Concerning Deletion of Borders in Contemporary Bio-Discourse
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Základným cieľom predloženého projektu je ontologická, epistemologická a etická analýza zmien a viacúrovňového stierania hraníc v modernom biodiskurze. Na jednej strane ide o stieranie ostrých hraníc medzi rôznymi vedeckými oblasťami na základe efektívneho prepájania poznatkov, metodologických postupov a výskumných zámerov viacerých vedeckých i technologických disciplín (converging science), na druhej strane sa stiera platnosť doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov a noriem posudzovania. Cieľom projektu je práve na pozadí zmien spojených s moderným biovedeckým výskumom: 1.) analyzovať posuny a stierania hraníc z troch filozofických perspektív – z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy, 2.) identifikovať nové kritériá relevantné na posúdenie nových výsledkov biovedeckého poznania, 3.) preskúmať podmienky (dočasnej) koexistencie starých a novovznikajúcich hodnotiacich kritérií v obdobiach prechodu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II
Hyperlexicon of Concepts and Categories in Literary Studies II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je logickým pokračovaním projektu s rovnomenným názvom. Jeho primárnym cieľom bolo a je tvoriť lexikón literárnej vedy v médiu hypertextu. Hyperlexikón obsahuje pojmy označujúce aspekty literárnych textov, ale aj pojmy literárnovedného metadiskurzu. Potreba pokračovať v projekte a napĺňať jeho ďalšie ciele má jasnú motiváciu. Z diskusií v rámci riešenia bežiaceho projektu možno vyvodiť vysoký stupeň náročnosti a zároveň pálčivosti problému orientácie v jazyku literárnej vedy v rôznych priestoroch výskumných tradícií. Ďalším aspektom motivácie pokračujúceho grantu je vysoký stupeň dynamickosti transformácií poznania medzi vednými disciplínami (v ostatnom čase čoraz viac aj medzi prírodnými, technickými a humanitnými vedami), avšak vždy v prospech anticipačných tendencií na poli metateórií alebo metodológie. Tieto aspekty je nevyhnutné priebežne lokalizovať aj pre literárnu vedu a jej jazyk vnímať cez prizmu živej interdisciplinarity a teoreticko-metodologického pluralizmu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Konverzácia a európska literatúra
Conversation and European Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam CSc.
Anotácia:Cieľ projektu je kultúrnohistorický výskum dejín spoločenskej konverzácie v európskych literatúrach od ranej moderny po XX. storočie (talianska, francúzska, anglická, nemecká, holandská, slovanské literatúry). Projekt smeruje komparatívnou analýzou obrazov neformálnej komunikácie k vyhodnoteniu konverzácie v románoch a iných fiktívnych i faktuálnych žánroch (drámach, autobiografiách, memoároch) ako civilizačného faktoru, okolo ktorého sa kryštalizuje vzdelanosť, kultúrnosť v sociálnom styku, rodovo primeraná komunikácia, cibrí sa jazyk a štýl, pestuje sa empatia, testuje sa názorová tolerancia a tvoria sa etické normy v jednotlivých epochách a kultúrach. Tieto kvality zachytené vzorovo v literárnych dialógoch, v konverzačných drámach, v spomienkach a autobiografiách, v príručkách slušného správania, rétoriky a štylistiky, sa literárnou komunikáciou transferujú naprieč kultúrami a ustaľujú civilizačné normy. Hlavný výstup bude monografia k dejinám konverzácie v európskych literatúrach.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.
Anotácia:V projekte pôjde o konceptualizáciu nových prístupov analýzy literárneho diela a jeho kontextov a následne procesov, do ktorých ono vstupuje. Ich identifikácia je teoreticky komplikovaná, pozostáva z viacerých prístupov viacerých disciplín, v tomto prípade najmä sociológie, je variabilná, no text je verifikačným komponentom, overuje správnosť prístupov a má dôkazovú hodnotu. Známa paradigma tvorivého a umelecko-komunikačného procesu autor, text čitateľ je tu doplnená o skúmanie kontextov každého z týchto komponentov. V projekte pôjde o vybudovanie novej metodológie a teórie kontextov, ako aj začlenenie koncepcie autora ako súčasti komplexného prístupu k literárnemu dielu, v ktorom každý aspekt má určitú nezastupiteľnú úlohu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Prepísanie naratívnej tradície: próza maďarského postmodernistu Pétera Esterházyho
Rewriting the Narrative Tradition: The Fiction of the Hungarian Postmodernist Péter Esterházy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Výrazný tvorca maďarskej (a medzinárodnej) postmodernej literatúry Péter Esterházy (1950) je prostredníctvom prekladov jeho diel prítomný aj v slovenskom kultúrnom prostredí. V tomto priestore absentuje však analytické konfrontovanie jeho tvorby s kontextmi, s ktorými vedie dialóg (napr. tradícia mimetickej/referenčnej prózy, autobiografického písania, historického naratívu, konfesijného rozprávania, jazyková tradícia literárneho prejavu, problematika originality textu a kultúrnej tradície). Projekt prinesie monografické spracovanie prózy autora, ktoré sa bude realizovať interpretáciou jednotlivých diel z aspektu v nich obsiahnutej estetickej/literárnej/poetologickej problematiky, ako aj literárnohistorickým zasadením tvorby autora do dejín maďarskej literatúry a literárnej postmoderny na základe špecifík Esterházyho poetiky.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Spoločenská angažovanosť, identita a modernita v súčasnej africkej anglofónnej literatúre
Social engagement, identity and modernity in contemporary African Anglophone writing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota D.Phil.
Anotácia:Projekt je pokračovaním predošlého 2-ročného prípravného projektu s názvom Disent a odpor v súčasnej africkej literatúre. Jeho cieľom je prispieť k diskusii o spoločenskej angažovanosti, odpore, a osobnej zodpovednosti ktorá dominuje súčasnému filozofickému diskurzu o africkej modernej identite. Týka sa otázok ako osobnej a spoločenskej zodpovednosti versus útláčatelia a utláčaní, kultúrna autenticita versus interkulturalita a politický odpor versus kolaborácia, ktoré majú spoločného menovateľa – otázku africkej modernity v jej filozofickom a materiálnom význame. V socio-historickom kontexte postkoloniálneho úpadku afrických spoločností kvôli neexistencii občianskej spoločnosti, literatúra sa stala nástrojom odporu, pričom na seba berie funkcie svedectva, disentu, protestu a filozofie. Projekt bude analyzovať etické, estetické a politické aspekty tejto literárnej predstavivosti.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 8