Informačná stránka organizácie SAV

Ústav informatiky SAV

Medzinárodné projekty

SATIE - Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich. SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie. Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.7.2021

EOSC-Synergy - Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC. Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou. Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií. EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.
Doba trvania: 1.9.2019 - 28.2.2022

EOSC-hub - Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr. Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie. “Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum. Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu. Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi. Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie. EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov. Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centier a 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom a mikro-ohrievačom na báze uhlíka/grafénu s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Počas trvania projektu si dávame za cieľ navrhnúť a zhotoviť mikrosnímač polohy na báze 3D uhlíkových štruktúr, čiže ide o zhotovenie monitorovacieho a vyhodnocovacieho systému, ktorý pomôže v experimente pri stanovení presnej polohy drobného hmyzu, za účelom sledovania ich sociálneho správania sa. Ďalej zhotovíme mikroohrievač s bezdrôtovým ovládaním vo forme mikročipu (s prihliadnutím na rozmery a fyziológiu drobného hmyzu), ktorý bude pripevnený na chrbtovej časti sledovaného hmyzu. Súčasťou tohto mikroohrievača bude LC rezonančný obvod (mikrocievka) presne stanovených rozmerov vytvarovaný na tenkej uhlíkovej vrstve (resp. niekoľko mikročipov na báze mikroohrievača s rôznymi rezonančnými frekvenciami pre monitorovanie viacerých, ca 10, drozofíl súčasne). Odladenie technológie výroby a funkčnosti prototypu mikroohrievača bude predmetom experimentov na UI SAV v úzkej spolupráci s ElU SAV. Pôsobením riadeného vonkajšieho el.-magn. poľa dôjde v dôsledku el.mag. indukcie k lokálnemu nedeštruktívnemu ohrevu chrbtovej časti hmyzu. Existujú štúdie, ktoré poukazujú na možnosť riadenej stimulácie hmyzu pôsobením lokálneho mikroohrevu – čo je zároveň motiváciou nášho experimentu. Predpokladáme, že zvládnutie vývoja oboch týchto štruktúr nájde uplatnenie aj v iných oblastiach/riešeniach v rámci ústavov SAV či v spolupráci so slov. univerzitami. Hlavným cieľom teda je uľahčeni experimentu sociálneho správania sa zvoleného druhu hmyzu (Drosophilae). Drosophilae boli v projekte zvolené ako modelový organizmus, pretože je známe, ze >60 percent ľudskych závažných ochorení CNS / mozgových ochorení má identický genetický pôvod. Hierarchická štruktúra nervovej sústavy drozofíl sa podobá štruktúre mozgu cicavcov, teda do istej miery aj ľudí, čo podmieňuje ich koplikované správanie sa (reprodukcia, spánok, schopnosť učiť sa, rojenie – vytváranie organizovaných spoločenských skupín). Ako širší dopad tejto bilaterálnej spolupráce sledovaním sociálneho správania sa drozofíl môžeme pomôct pochopiť príčinu niektorých závažných ochorení mozgu (Parkinson, Alzheimer...), pomôct v aplikácii neurónovych sietí, a pod. Výsledky projektu môžu zasiahnuť aj do širších oblastí, ako už bolo spomenuté (napr. vedy o živej prírode / medicínske vedy).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Development of machine learning models for high-performance computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022

PROCESS - Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Demonštrátory projektu PROCESS pripravia cestu ku "exascale" dátovým službám, ktoré urýchlia inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom projektu PROCESS bude päť prototypov dátových služieb pre spracovanie veľmi veľkých dát, implementovaných využijúc pokročilé, modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open source) riešenia pre používateľsky príjemné exascale dáta. Služby budú dôkladne validované v reálnych podmienkach, ako vo vedeckom výskume tak aj v priemyselnom pilotnom nasadení. Za účelom dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov, konzorcium riešiteľov projektu sústredí kľúčových hráčov v novom ekosystéme riadenom dátami: najvýznamnejšie centrá vysoko-výkonného počítania a veľké dátové centrá, komunity ako napríklad Square Kilometre Array (SKA) projekt – s jedinečnými dátovými výzvami, ktoré súčasné riešenia nevedia uspokojiť a skúsených poskytovateľov e-Infraštruktúr s rozsiahlymi skúsenosťami s rapídnym vývojom aplikácií. Navyše okrem poskytnutia prototypov služieb, ktoré zvládnu veľmi veľké dáta, PROCESS napĺňa zámery pracovného programu (H2020) využívaním nástrojov a služieb heterogénnymi prípadovými štúdiami, zahrňujúc medickú informatiku, manažment príjmov leteckej prepravy a otvorené dáta pre znižovanie rizika globálnych katastrof. Táto diverzita používateľských komunít zabezpečí, že nielen podporujeme ťahúňov, ale riešenia uľahčia učenie najširšiemu možnému rozsahu používateľských komunít. Navyše zvolená otvorená stratégia maximalizuje potenciál pre jej využitie, spolu so vyzretými praktikami softvérového inžinierstva, ktoré minimalizujú námahu potrebnú na nastavenie a udržiavanie služieb založených na výslednom softvéri projektu PROCESS.
Web stránka projektu:http://www.process-project.eu/
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.10.2020

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023

SOON - Sociálna sieť strojov
Social Network of Machines
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vplyv autonómnych sociálnych agentov na optimalizáciu výroby v rámci konceptu Priemysel 4.0. "Sociálny" agent predstavuje kyberneticko- fyzickú entitu ktorá v autonómnom móde optimalizuje proces výroby napodobňujúc pritom správanie ľudí na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa v koncepte Priemysel 4.0 už počíta s existenciou smar zariadení. Avšak reálne nedokážu tieto inteligentné zariadenia navzájom komunikovať, dokonca ani v rámci jednej výrodnej dielne. Projekt je motivovaný myšlienkou, že ak chceme vytvoriť reálny Internet vecí, ktorý prepojí zariadenia, procesy, dáta a ľudí, všetky tieto entity musia byť prepojené v rámci jednej paradigmy. V tomto projekte navrhujeme holistickú multi-agentovú paradigm, ktorá prepojí stroje a ľudí. Prítomnosť operátorov - ľudí je kľúčová pre procesy učenia a trénovania sw agentov, pričom sa bude využívať hlboké učenie a algoritmy dolovania dát. Agenty budú rozhodovať na základe analýzy rozsiahlych a heterogénnych dát zozbieraných z výrobných procesov – senzorické dáta (teplota, vibrácie, a pod) dáta z riadiacich systémov (resource planning, MES a pod.) a dáta poskytované operátormi v reálnom čase. Návrh a evaluácia systému bude vykonávaná v úzkej spolupráci s troma výrobnými podnikmi (SK, ES, CH). V projekte sa sústredíme na úlohy prediktívnej údržby, ktorá je momentálne aktuálny a doposiaľ nedostatočne riešený problém vo výrobných podnikoch. Projekt má ambície priniesť významné inovácie pre digitálne podniky.
Doba trvania: 1.3.2019 - 30.4.2022

WISE-ACT - Širšie dopady a vyhodnocovanie scenárov nasadenia autonómnej a prepojenej dopravy
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport (WISE-ACT)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.3.2019 - 1.3.2021


Národné projekty

Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
Anotácia:Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo vo vojenskom ako aj civilnom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektu zameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhov netopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentov s vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov,na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky inšpirovaných metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume. riginálnosť projektu spočíva v prepojení rôznych oblastí vedy, preto je nutné aj jeho interdisciplinárne posúdeni
Web stránka projektu:http://netopiere.sk/skybat/
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:Človek často intuitívne identifikuje, či jeho partner v dialógu je v akútnom strese, na základe rôznych prejavov v hlase a reči. Skupina rečových prejavov akútneho stresu a ich merateľné akustické príznaky nie sú však podrobne známe. Nie sú ani dostupné vhodné rečové databázy, na ktorých by bolo možné tieto prejavy študovať. Navrhneme scenár experimentu, keď bude subjekt uvedený do stresu , pričom bude nútený intenzívne komunikovať rečou. Počas experimentu sa budú zaznamenávať okrem reči aj ďalšie modality – obraz, biosignály (tep, vodivosť kože, ...). Takto získané dáta budeme analyzovať a navrhneme vhodnú anotačnú schému pre zachytenie výskytu prejavov stresu. Databáza nám umožní skúmať prejavy stresu a ich akustické koreláty a následne vybrať sadu akustických príznakov a vhodnú metódu strojového učenia pre automatickú identifikáciu stresu z reči. Vytvoríme systém na automatickú detekciu akútneho stresu a porovnáme jeho úspešnosť so subjektívnym hodnotením expertom.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov
Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Motivácia projektu vychádza jednak z výskumu nových 2D materiálov ako sú sulfidy kovov (WS2), a tiež zo súčasného stavu vývoja elektrónovej litografie (EBL), ako jednej z alternatívnych metód prípravy štruktúr v 2D elektronike. Projekt je venovaný získaniu nových vedeckých poznatkov o tvarovaní nanometrových štruktúr (10-100nm) v elektrónových rezistoch. Pozornosť bude venovaná výskumu vplyvu procesov pri elektrónovej litografii na výsledné nanometrové štruktúry v elektrónových rezistoch z hľadiska rozlíšenia, presnosti rozmerov štruktúr a drsnosti hrán štruktúr v reziste. Budú sa študovať parametre ovplyvňujúce profil nanometrových štruktúr v polymérnych rezistoch. Dôležitou súčasťou projektu sú simulácie litografických parametrov el. rezistov na tenkých polovodičových vrstvách, nitridových membránach a na vrstvách 2D materiálov (WS2). Na základe získaných poznatkov a simulácií litografických parametrov budú pripravené nanometrové štruktúry na týchto materiáloch podľa aktuálnych požiadaviek výskumu a vývoja.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

FACECONTROL - FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu FACECONTROL (313012P897, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) je podpora výskumno-vývojových a inovačných činností za účelom inovácie produktu vysokého stupňa uplatniteľného v rámci priemyselnej revolúcie „Priemysel 4.0“. Projekt je zameraný na inováciu produktu spočívajúcu vo vývoji a následnej výrobe produktu FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie orientované na riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle.
Web stránka projektu:https://www.ui.sav.sk/w/wp-content/uploads/FACECONTROL_web.pdf
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.10.2020

- - Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:V súčasnosti narastá množstvo heterogénnych dát z distribuovaných zdrojov, čo prináša aj výzvy na extrakciu hodnotných znalostí z nich. Aktuálnymi riešeniami sú výpočtovo-intenzívne modelovanie a simulácie v rôznych vedných, priemyselných a komerčných oblastiach pomocou strojového učenia, neurónových sietí a hlbokého učenia. Vzhľadom na prichádzajúce dynamické dáta, ktoré sa dajú označiť ako extrémne z mnohých pohľadov, je potrebné navrhnúť metodológiu, robustné metódy a prístupy pre škálovateľnú analytiku v súčinnosti so škálovateľným dátovým zberom, spracovaním a manažovaním. Je potrebné tiež zmodernizovať vysokovýkonné platformy pomocou najnovších poznatkov cloudovej technológie pre flexibilné riadenie rozsiahlych systémov a platforiem. Súčasťou projektu bude aj výskum a vývoj vhodných nástrojov a služieb pre distribuované a škálovateľné spracovanie informácií s podporou vysokovýkonných platforiem. Navrhnutý projekt nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v projekte VEGA 2/0167/16 a v 4 projektoch H2020.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

SenArtI - Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.
Anotácia:Projekt sa zameria na výskum nových metód a algoritmov spracovania multisenzorových dát pre úlohy diagnostiky objektov, vyhodnocovania oblastí záujmu, bezpečnej komunikácie a zjednodušenia tvorby nových inteligentných modelov. Výskum bude prioritne orientovaný na moderné metódy umelej inteligencie s dôrazom na hlboké učenie. Algoritmy umelej inteligencie preukazujú výrazne lepšie výsledky v porovnaní s klasickými metódami a príkladom je obrovský pokrok spresnenia sémantického segmentovania obrazu pomocou hlbokého učenia v posledných piatich rokoch. Moderné miniatúrne elektromechanické štruktúry s nízkou cenou umožňujú jednoduchú integráciu a skupinové nasadenie viacerých senzorov vedúce k produkcii obrovského objemu multisenzorových dát, ktoré nie je možné manuálne spracovať. Výstupom budú nové modely presnej sémantickej segmentácie obrazu, modely presnej diagnostiky objektov, modely kooperácie viacerých senzorov a bezpečného prenosu dát, najmä v prostredí Internetu vecí - IoT a Priemysel 4.0.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

SVASAS - Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Realizácia hlavných projektových aktivít Priemyselný výskum a Experimentálny vývoj umožní vytvorenie nového softvérového produktu s rozsiahlymi možnosťami využitia v oblasti automatizácie priamych video-prenosov zo športových podujatí a automatizácie generovanie štatistických informácií. Produkt bude založený na softvérových riešeniach a bude jednoducho nasaditeľný.
Doba trvania: 1.6.2020 - 30.11.2022

U-COMP - Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Súčasné výzvy európskeho výskumného priestoru v oblasti IKT kladú dôraz na integráciu výskumných infraštruktúr, prechod na služby, otvorený prístup k údajom a opätovné využitie služieb, údajov a výsledkov výskumu. Okrem toho sa európske infraštruktúry teraz pohybujú smerom k spracovaniu údajov veľkého objemu a k exascale údajom, pričom využívajú nové formy HPC, ako napríklad urgentné počítanie. Schopnosť používať systémy exascale na poskytovanie kritickej podpory urgentného počítania závisí od schopnosti superpočítačových centier poskytovať urgentné počítanie ako nový režim počítania. Urgentné počítanie musí byť službou poskytovanou budúcimi európskymi výskumnými výpočtovými centrami. To bude mať dvojaký prínos poskytnutia spoločenských výhod systémov poskytujúcich najlepšie výsledky a získanej schopnosti optimalizovať návrh budúcich operačných centier s ohľadom na podporu urgentného počítania. Tieto výzvy sa najlepšie riešia zlúčením webových, sémantických webových technológií na zjednodušenie vyhľadávania údajov a cloudového počítania ako flexibilnej platformy pre e-služby. Chceli by sme pomôcť lepšie pochopiť výzvy kompozície elektronických služieb a orchestrácie, keď ich vykonáme vo veľkom rozsahu, a umožniť prevádzkovateľom a používateľom elektronických služieb, aby skutočne vstúpili do éry cloudového počítania poskytnutím metodiky, architektúry, nástrojov a štandardov, ktoré uľahčia a spravia bezpečnejšími a lacnejšími skutočné cloudové aplikácie a distribuované aplikácie orientované na služby. Preto sme vybrali štyri oblasti výskumu, ktoré chceme v tomto návrhu zamerať: • kompozícia a orchestrácia procesov zložených z elektronických služieb, podporujúca paradigmu urgentného počítania; • použitie technológií sémantického webu pri popisovaní služieb a doménových komponentov procesov; • interoperabilita cloudových prostredí a HPC prostriedkov a ich využitie pri urgentnom počítaní; • škálovateľná a distribuovaná agregácia a analýza údajov.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 18