Information Page of SAS Organisation

Institute of Normal and Pathological Physiology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAKA, T. - HODOSY, Július - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - DOMONKOS, Emese - BORBÉLYOVÁ, Veronika - SLAVKOVSKÝ, Peter - ZORAD, Štefan - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. 17 beta-Estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2018, vol. 96, no. 8, p. 850-854. (2.210 - IF2017). ISSN 0008-4212. Type: ADCA
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - KLUKNAVSKÝ, Michal - ŠESTÁKOVÁ, Natália - HORVÁTHOVÁ, Martina - KRALOVIČOVÁ, Zuzana - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - BERNÁTOVÁ, Iveta. Is the lack of nitric oxide, endothelial dysfunction or oxidative stress causatively involved in initiation of high blood pressure in BHR? In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 29-30. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - KLUKNAVSKÝ, Michal - ŠESTÁKOVÁ, Natália - HORVÁTHOVÁ, Martina - KRALOVIČOVÁ, Zuzana - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - BERNÁTOVÁ, Iveta. Oxidative stress and endothelial dysfunction are not involved in the initiation of blood pressure increases in borderline hypertensive rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 182-183. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii). Type: AFL
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - DOVINOVÁ, Ima. Molecular mechanisms involved in chronic effects of doxorubicin in rats. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 20. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • BARTA, Andrej - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel - MURÁR, E. - CEBOVÁ, Martina - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effect of curcumin on liver fibrosis in the rat model of microsurgical cholestasis. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 233. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme). Type: AFL
 • BENKO, Jakub - VRANKOVÁ, Stanislava - GALANDÁKOVÁ, Z. - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Prolonged social isolation leads to swing in brain nitric oxide synthase activity. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 30-31. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • BENKO, Jakub - CIMROVÁ, Barbora. The possible role of interoception in time perception during isometric contraction. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 205. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Type: AFL
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - KRISTEK, František - JANSEN, Eugene - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The Effect of Chronic NO Synthase Inhibition on the Vasoactive and Structural Properties of Thoracic Aorta, NO Synthase Activity, and Oxidative Stress Biomarkers in Young SHR. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, vol. 2018, art. no. 2502843. (4.936 - IF2017). ISSN 1942-0900.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie). Type: ADMA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea. Age and increased blood pressure modulated the nitric oxide and hydrogen sulphide signalisations in spontaneously hypertensive rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 179. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: AFH
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Age- and hypertension-related changes in vasoactive effects of NO and H2S in spontaneously hypertensive rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 15-16. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFH
 • BERNÁTOVÁ, Iveta. Biological activities of (-)-epicatechin and (-)-epicatechin-containing foods: Focus on cardiovascular and neuropsychological health. In Biotechnology Advances, 2018, vol. 36, no. 3, p. 666-681. (11.452 - IF2017). ISSN 0734-9750. Type: ADCA
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - HORVÁTHOVÁ, Martina - KRALOVIČOVÁ, Zuzana - ŽITŇANOVÁ, Ingrid. Chronic stress produces persistent increases in plasma corticosterone, reductions in brain and cardiac nitric oxide production, and delayed alterations in endothelial function in young prehypertensive rats. In Frontiers in Physiology, 2018, vol. 9, art. no. 1179, p. 1-11. (3.394 - IF2017). ISSN 1664-042X.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii). Type: ADMA
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PÚZSEROVÁ, Angelika. Involvement of calcium channels in (-)-epicatechin-induced vasorelaxation. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 166-167. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: AFH
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika. Antihypertensive and vasorelaxing effects of (-)-epicatechin in spontaneously hypertensive rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 16-17. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFH
 • Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. Editor Iveta Bernatova. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS. 49 p. ISBN 978-80-89991-01-3(International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: FAI
 • BIZOVSKÁ, Lucia - SVOBODA, Zdeněk - KUBOŇOVÁ, Eliška - VUILLERME, Nicolas - HIRJAKOVÁ, Zuzana - JANURA, Miroslav. The differences between overground and treadmill walking in nonlinear, entropy-based and frequency variables derived from accelerometers in young and older women – preliminary report. In Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2018, vol. 20, no. 1, p. 93-100. (0.964 - IF2017). ISSN 1509-409X. Type: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František. Parkinson's disease versus ageing: different postural responses to soleus muscle vibration. In Gait & Posture, 2018, vol. 65, p. 169-175. (2.273 - IF2017). ISSN 0966-6362.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku). Type: ADCA
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František. Age-related differences in dynamic postural responses to soleus muscle vibration. In Gait & Posture, 2018, vol. 65, p. 386. (2.273 - IF2017). ISSN 0966-6362.(APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie). Type: AEGA
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František. Dynamic postural changes in the soleus muscle vibration offset due to age and Parkinson’s disease. In Abstracts of the 8th International Posture Symposium : Smolenice, September 9-12, 2018. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAV, 2018, p. 25-26. ISBN 978-80-89991-00-6.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku). Type: AFL
 • CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Simvastatin does not affect nitric oxide generation increased by sesame oil in obese Zucker rats. In Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018, vol. 2018, art. ID 5413423, 7 p. (4.936 - IF2017). ISSN 1942-0900.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie). Type: ADMA
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Protective effect of anti-HMGB1 protein in experimental myocardial infarction. In Journal of Clinical and Experimental Cardiology, 2018, vol. 9, 1p. ISSN 2155-9880.(2nd World Heart Congress. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Type: AFG
 • CEBOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effect of renin-angiotensin-aldosteron system`s inhibitors on cardiovascular system in experimental hypertension. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 19-20. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFH
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol - KRISTEK, František. The interaction of hydrogen sulfide with NO-synthase and NO donors triggers specific vasoactive effects in isolated arteries of rats and patients with arterial hypertension. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 181. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: AFH
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol - KRISTEK, František - BREZA, Ján. NO and H2S cross-talk in vasomotor responses of isolated rat and human arteries. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 17-19. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFH
 • DOVINOVÁ, Ima - HRABÁROVÁ, Eva - JANSEN, Eugene - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BERENYIOVÁ, Andrea - BARANČÍK, Miroslav. ADMA, homocysteine and redox status improvement by 7-nitroindazole in spontaneously hypertensive rats. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2018, vol. 106, p. 1478-1483. (3.457 - IF2017). ISSN 0753-3322.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0058/17 : Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov). Type: ADCA
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav - BARTKOVÁ, K. - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Pathophysiology of hypertension: changes in redox-sensitive signaling and biomonitoring of cardiovascular markers after PPAR gamma treatment. In Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne, 1. ročník vedeckej a odbornej konferencie, 7. november 2017, Trnava : zborník príspevkov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 12. ISBN 978-80-8082-773-1.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - HRABÁROVÁ, Eva - JANSEN, Eugene - MEINITZER, Andreas - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Aberrant redox regulation and development of risk markers in cardiovascular diseases. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 160-161. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • DOVINOVÁ, Ima - HRABÁROVÁ, Eva - JANSEN, Eugene - BARANČÍK, Miroslav - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. ADMA, homocysteine and redox status improvement affected by 7-nitroindazole in spontaneously hypertensive rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 31-32. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0058/17 : Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - PATEL, Sagar P. - RAVINGEROVÁ, Táňa. Age-related response to ischemia in the preconditioned rat hearts: molecular mechanisms behind. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 79. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. (7.469 - IF2017). ISSN 0033-8419. Type: ADCA
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - HORNÁČEK, K. - HLAVAČKA, František. The effectiveness of dynamic sitting in sedentary workers with low back pain. In Gait & Posture, 2018, vol. 65, p. 466. (2.273 - IF2017). ISSN 0966-6362.(APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie). Type: AEGA
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František. Postural changes during gait initiation in slightly obese adults. In Abstracts of the 8th International Posture Symposium : Smolenice, September 9-12, 2018. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAV, 2018, p. 38-39. ISBN 978-80-89991-00-6.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku). Type: AFL
 • Abstracts of the 8th International Posture Symposium : Smolenice, September 9-12, 2018. Editors: František Hlavačka, Jana Kimijanová. Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAV, 2018. 132 p. ISBN 978-80-89991-00-6. Type: FAI
 • HORVÁTHOVÁ, Martina - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MUCHOVÁ, Jana - KLUKNAVSKÝ, Michal - BERNÁTOVÁ, Iveta. Sex differences in blood antioxidant defence system in juvenile rats with various genetic predisposition to high blood pressure. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 175. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV-0523-10 : Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AFL
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Does post-weaning social isolation induce sex-dependent behavioral changes? In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 204. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFL
 • JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. NO signalling: the processes on the conscious and unconscious levels. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 205. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia). Type: AFL
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - CELUŠÁKOVÁ, Hana - KEMÉNYOVÁ, Petra - TOMOVA, Alexandra - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Erythrocyte nitric oxide production in Slovak children with autism spectrum disorder: correlations with clinical features. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 32-33. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Cardiovascular activation during socially evaluated coldpressor test is associated with changes in immune function but not with activation of steroid stress hormones. In Cardiology. - Basel : Karger, 2018, vol. 140, suppl. 1, p. 196. (1.714 - IF2017). ISSN 0008-6312.(International academy of cardiology annual scientific sessions 2018 : World congress on heart disease. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFE
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. Long-term effects of (-)-epicatechin in young borderline hypertensive rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 33-34. ISBN 978-80-89991-01-3.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. (-)-Epicatechin induces long-term reduction of blood pressure in young borderline hypertensive rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 180. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: AFL
 • KOŠÚTOVÁ, Michaela - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga - CEBOVÁ, Martina. Protective effect of NO and CO donors in experimental myocardial infarction. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 9.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • KOŠÚTOVÁ, Michaela - REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of cholesterol-lowering drug in obese Zucker (fa/fa) rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 35. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. Grant SKS : Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • KOŠÚTOVÁ, Michaela - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of Evolocumab in Zucker diabetic fatty rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 221-222. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. Grant SKS : Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii). Type: AFL
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • KUCHARÍK, Martin - PÚČIK, Jozef - KOSUTZKA, Z. - ŠALING, Marián. Processing of illusional visual information during upright stance in senior and demented patients. In Abstracts of the 8th International Posture Symposium : Smolenice, September 9-12, 2018. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAV, 2018, p. 60-61. ISBN 978-80-89991-00-6. Type: AFL
 • KUŠNÍROVÁ, A. - STRAKA, I. - KOSUTZKA, Z. - MAGYÁR, C. - VALKOVIČ, Peter. Gait and balance disorders in patients with PD-detection of specific problematic situations. In Abstracts of the 8th International Posture Symposium : Smolenice, September 9-12, 2018. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAV, 2018, p. 62-63. ISBN 978-80-89991-00-6. Type: AFL
 • KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima. The peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist pioglitazone improves nitric oxide availability, renin-angiotensin system and aberrant redox regulation in the kidney of pre-hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2018, vol. 69, no. 2, 13 p. (2.478 - IF2017). ISSN 0867-5910.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: ADCA
 • LACO, Juraj - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina - ČAVOJSKÝ, Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of rate corrosion of Mg and Mg alloy on renal nitric oxide synthase activity in male and female rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 246. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Type: AFL
 • MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAVLIČOVÁ, Dominika - KVANDOVÁ, Miroslava - BERÉNYIOVÁ, Andrea - JANSEN, Eugene - DOVINOVÁ, Ima. The redox signaling in the kidney of young spontaneously hypertensive rats after chronic inhibition of NO. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 183. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFL
 • MAJZÚNOVÁ, Miroslava - DROBNÁ, Magdaléna - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima. The redox state and antioxidant response in the kidney of young Wistar rats after chronic inhibition of nitric oxide synthase. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 36. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic arousal, but not disturbed executive functioning, mediates the impairment of cognitive flexibility under stress. In Cognition, 2018, vol. 174, p. 94-102. (3.354 - IF2017). ISSN 0010-0277.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: ADCA
 • MITKA, Milan - RIEČANSKÝ, Igor. Links between brain cortical regions and EEG recording sites derived from forward modelling. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no., p. 359-361. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka). Type: ADDA
 • MITKA, Milan - BENDŽALA, Štefan - RIEČANSKÝ, Igor. Links between brain cortical regions and EEG recording sites. In Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology : 5-8 September, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, CEM, 2018, p. 86-87. ISBN 978-80-89991-02-0. Dostupné na internete: <http://www.icp2018.com/scientific-programme>(VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. International Congress of Pathophysiology). Type: AFH
 • MOKOŠÁKOVÁ, Miroslava - SENKO, Tomáš - OKULIAROVÁ, Monika - KRŠKOVÁ, Lucia - HLAVAČKA, František - ZEMAN, Michal. Effect of oral contraceptives intake on postural stability in young healthy women throughout the menstrual cycle. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no., p. 581-588. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 1/0557/15 : Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie). Type: ADDA
 • MOKOŠÁKOVÁ, Miroslava - SENKO, Tomáš - KRŠKOVÁ, Lucia - ZEMAN, Michal - JANÍK, P. - TURČEK, M. - VAŠEČKOVÁ, B. - ŽLNAYOVÁ, L. - IZÁKOVÁ, Ľ. - PEČEŇÁK, Ján - HLAVAČKA, František. Assessment of postural stability in depressive patients using accelerometer sensors. In Abstracts of the 8th International Posture Symposium : Smolenice, September 9-12, 2018. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAV, 2018, p. 78-79. ISBN 978-80-89991-00-6.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFL
 • OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Bacterial endotoxin-related alterations of intercellular junctions in endothelium of cardiovascular system under pathophysiological conditions. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 44. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • PAULIS, Ľudovít. Means for experimental and clinical RAAS profile modulation. In Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology : 5-8 September, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, CEM, 2018, p. 5. ISBN 978-80-89991-02-0. Dostupné na internete: <http://www.icp2018.com/scientific-programme>(VEGA č. 1/0127/17 : Overenie konceptu modulácie aktivity renín-angiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení. International Congress of Pathophysiology). Type: AFH
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOŠÚTOVÁ, Michaela - BARTA, Andrej. The possible role of interoception in time perception during isometric contraction. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 210. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie). Type: AFH
 • Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology : 5-8 September, 2018, Bratislava, Slovakia. Editor: Olga Pechanova. Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, CEM, 2018. Dostupné na internete: <http://www.icp2018.com/scientific-programme>. ISBN 978-80-89991-02-0(International Congress of Pathophysiology). Type: FAI
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Endothelial aging in spontaneously hypertensive rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 165. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii). Type: AFH
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana - MLYNÁR, Matúš - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter. In vitro effect of uric acid on endothelial function of aged rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 40-41. ISBN 978-80-89991-01-3.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - DOVINOVÁ, Ima. The effect of pioglitazone on the endothelial function of selected arteries in borderline hypertensive rats = Vplyv pioglitazónu na funkciu endotelu vo vybraných artériách hranične hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2018, vol. 27, suppl. 1, p. 16S. ISSN 1338-3655.(XXIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 4.-6. október 2018, Šamorín. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AFL
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - JASENOVEC, Tomáš. Vplyv (-)-epikatechínu a čokolády na vlastnosti erytrocytov u potkanov a u ľudí. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 76.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov). Type: AFG
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Age-dependent changes in selected parameters of erythrocytes in animal model of primary hypertension. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 180-181. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Nitric oxide production and erythrocyte deformability in animal model of primary hypertension and their age-dependent changes. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 41-42. ISBN 978-80-89991-01-3.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parameters of erythrocytes in normotensive and hypertensive rats and their age-dependent changes. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 97. ISBN 978-80-224-1649-8.(APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - MURÁRIKOVÁ, Martina - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - ADAMEOVÁ, Adriana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Remote preconditioning attenuates higher susceptibility to ischemia/reperfusuion injury in hypertensive rat hearts, but efficiency of protective intervention is lower. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 178. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Type: AFL
 • REGECOVÁ, Valéria - NEŠČÁKOVÁ, E. - BALIŠ, Peter. Hodnotenie krvného tlaku oscilometrickou a auskultačnou metódou. In Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne, 1. ročník vedeckej a odbornej konferencie, 7. november 2017, Trnava : zborník príspevkov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 25. ISBN 978-80-8082-773-1.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFH
 • REGECOVÁ, Valéria - BABJAKOVÁ, J. - SAMOHÝL, M. - BERNÁTOVÁ, Iveta. A single dose of dark chocolate alters cardiovascular reactivity on psychoemotional stress. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 43-44. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • REGECOVÁ, Valéria - BALIŠ, Peter - NEŠČÁKOVÁ, E. Types of obesity related to the risk of hypertension. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 212-213. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: AFL
 • REPOVÁ, K. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - MÜLLEROVÁ, M. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - ZORAD, Štefan - SLAVKOVSKÝ, Peter - HODOSY, Július - CELEC, Peter - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of melatonin on the behaviour of rats with continuous light-induced hypertension. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 4, p. 469-473. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882. Type: ADDA
 • RIEČANSKÝ, Igor. An emerging role of nitric oxide in schizophrenia. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 188. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - KATINA, Stanislav - MURÍNOVÁ, Jana - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - CIMROVÁ, Barbora - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Association between genetic variability of neuronal nitric oxide synthase and sensorimotor gating in humans. In Nitric Oxide-Biology and Chemistry, 2018, vol. 80, p. 32-36. (4.367 - IF2017). ISSN 1089-8603.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie). Type: ADMA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv genotypu glutamát-cysteín ligázy na senzorimotorický gating. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. -23. jún, Žilina, 2018, roč. 19, suplement 1e, p. 58. ISSN 2453-8477.(VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, G. - MINÁRIK, G. - RIEČANSKÝ, Igor. The relationship between the genotype of glutamate cysteine ligase and sensorimotor gating in humans. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 15.(VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - BENDŽALA, Štefan - RIEČANSKÝ, Igor. The effect of interaction between polymorphisms in neuronal nitric oxide synthase and dopamine transporter on sensorimotor gating in humans. In Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology : 5-8 September, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, CEM, 2018, p. 86. ISBN 978-80-89991-02-0. Dostupné na internete: <http://www.icp2018.com/scientific-programme>(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. International Congress of Pathophysiology). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. The effect of interaction between polymorphisms in neuronal nitric oxide synthase and dopamine transporter on sensorimotor gating in humans. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 44-45. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • RÜTGEN, Markus - SEIDEL, Eva-Maria - PLETTI, C. - RIEČANSKÝ, Igor - GARTUS, A. - EISENEGGER, C. - LAMM, Claus. Psychopharmacological modulation of event-related potentials suggests that first-hand pain and empathy for pain rely on similar opioidergic processes. In Neuropsychologia, 2018, vol. 116, p. 5-14. (2.888 - IF2017). ISSN 0028-3932. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] GALLO, S. - PARACAMPO, R. - MULLER-PINZLER, L. - SEVERO, M.C. - BLOMER, L. - FERNANDES-HENRIQUES, C. - HENSCHEL, A. - LAMMES, B.K. - MASKALIJUNAS, T. - SUTTRUP, J. - AVENANTI, A. - KEYSERS, C. - GAZZOLA, V. The causal role of the somatosensory cortex in prosocial behaviour. In ELIFE. ISSN 2050-084X, MAY 8 2018, vol. 7., Registrované v: WOS

 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardioprotective effect of the red palm oil supplementation on the cardiac oxidative stress, nitric oxide synthase and heart function in the rats suffering form hypertension. In Journal of Hypertension, 2018, volume 36, p. e42. (4.092 - IF2017). ISSN 0263-6352. Type: AEGA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, art. no. 265. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • ŠKRÁTEK, Martin - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - BILYNSKÁ, V. - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Hypertension is associated with elevated tissue magnetisation in young spontaneously hypertensive rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 45-46. ISBN 978-80-89991-01-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • ŠKRÁTEK, Martin - DVUREČENSKIJ, Andrej - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - SVOREŇ, Pavol - BILYNSKÁ, V. - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Age-dependent differences in the left heart ventricle tissue magnetization of spontaneously hypertensive rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 182. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna. Attenuation of anticontractile effect of perivascular adipose tissue might contribute to the development of hypertension. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 176. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana). Type: AFH
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika. Analysis of endothelium-dependent relaxation in pulmonary arteries of spontaneously hypertensive rats during aging. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 2018 : proceedings of the 10th International Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 3-5 September 2018. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 46-47. ISBN 978-80-89991-01-3.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations To Lifestyle-Related Diseases 2018). Type: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna. Comparison of anticontractile properties of perivascular fat in young and adult normotensive and hypertensive rats = Porovnanie antikontraktilných vlastností perivaskulárneho tuku u mladých a dospelých normotenzných a hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2018, vol. 27, suppl. 1, p. 19S-20S. ISSN 1338-3655.(XXIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 4.-6. október 2018, Šamorín. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana). Type: AFL
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • VRANKOVÁ, Stanislava - GALANDÁKOVÁ, Z. - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Alterations in nitric oxide production after postweaning social isolation. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 200. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu). Type: AFL
 • VULIĆ, Radivojka - TYČIAKOVÁ, Silvia - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Silencing of CA1 mRNA in tumour cells does not change the gene expression of the extracellular matrix proteins. In Journal of cellular and molecular medicine, 2018, vol. 22, no. 1, p. 695-699. (4.302 - IF2017). ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Type: ADCA
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Effect of perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of young and adult spontaneously hypertensive rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 179-180. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFL

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus