Information Page of SAS Organisation

Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BANDOUCHOVÁ, Hana - BARTONIČKA, Tomáš - BERKOVÁ, Hana - BRICHTA, Jiří - KOKUREWICZ, Tomasz - KOVÁČOVÁ, Veronika - LINHART, Petr - PIAČEK, Vladímir - PIKULA, Jiří - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ŽUKAL, Jan. Alterations in the health of hibernating bats under pathogen pressure. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, p. 6067. (4.122 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Type: ADCA
 • Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018. 139 s. ISBN 978-80-972752-2-8(ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: FAI
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - BOBÁĽ, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, iss. 5, art. no. 1053. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADCA
 • BOROVSKÁ, Ivana - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - STEJSKALOVÁ, Eva - OBUCA, Mina - HILLER, Michael - STANĚK, David - VOŘECHOVSKÝ, Igor. PUF60-activated exons uncover altered 3 ' splice-site selection by germline missense mutations in a single RRM. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregora Mendela 2018 : 12. - 14. 9. 2018 Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 43. ISBN 978-80-223-4545-3. Type: AFH
 • BÚDA, Daniel - MIKUŠOVÁ, Miriam - MRÁZOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Eva - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - GOLAIS, František - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. UV-irradiated human Herpes simplex virusses type 1 and 2 behave differently in non-transformed and transformed cells. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 64-68. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • CAGALINEC, Michal. Cell biophysics of fluorescent probes for super-resolution optical microscopy. In 8th Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. - Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. S03-PL-01. ISBN ISBN 978-961-90942-4-2.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006). Type: AFE
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - ZAHRADNÍK, Ivan. Changes in calcium dynamics and contractility of left ventricular myocytes isolated from Wolframin1-deficient rats. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 52-53. ISBN 978-80-973086-7-4.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFL
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Impact of pre-gestational stress on offspring neurobehavioral development and hippocampal functioning. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75, L-27.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The role of monoamine-secreting neurons in the beneficial mood effect of voluntary physical exercise. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 5.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - LAPSHIN, Maxim - PUHOVÁ, Agneša - KOMELKOVA, Maria - TSEILIKMAN, Olga - JEŽOVÁ, Daniela - TSEILIKMAN, Vadim. Repeated exposure to the predator scent stress has an impact on the excitability of brain serotonin neurons in rats. In 3rd Central European Biomedical Congress/CEBC 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences. 15-18 September 2018, Krakow, Abstract Book. - Krakow, 2018, p. 58. ISBN 978-83-942760-5-8.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Central European Biomedical Congress/CEBC Krakow 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences). Type: AFK
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, R. - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The effect of prenatal immune challenge in rats on the maternal-care behavior and on monoamine neurotransmission in offsprings. In 3rd Central European Biomedical Congress/CEBC 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences. 15-18 September 2018, Krakow, Abstract Book. - Krakow, 2018, p. 57. ISBN 978-83-942760-5-8.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Central European Biomedical Congress/CEBC Krakow 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences). Type: AFK
 • ELEFANTOVÁ, Katarína - LAKATOŠ, Boris - KUBÍČKOVÁ, Jana - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Detection of the Mitochondrial Membrane Potential by the Cationic Dye JC-1 in L1210 Cells with Massive Overexpression of the Plasma Membrane ABCB1 Drug Transporter. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, art. no. 1985. (3.687 - IF2017). ISSN 1422-0067.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • ELEFANTOVÁ, Katarína - LAKATOŠ, Boris - KUBÍČKOVÁ, Jana - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Meranie membránového potenciálu mitochondrií pomocou JC-1 s využitím fluorescenčnej cytometrie v myších leukemických bunkách v závislosti od expresie P-glykoproteínu. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 86-91. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • FALTINOVÁ, Andrea - ŠEVČÍK, Jozef - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Role of the N-terminal region in cardiac RyR channel activation. In Biophysical Society 62nd Annual Meeting. - San Francisco, California : BPS18, February 17-21, 2018, poster Board Number: LB47.(APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Type: AFK
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta. Reconstitution of ion channels in planar lipid bilayers: New approaches. In Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly. Volume 27 (2018). - [S.l.] : Academic Press-Elsevier, 2018, p. 147-185. ISBN 9780128157725.(Vega č. 2/0086/17 : Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy. Vega č. 2/0011/18 : Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A). Type: ABC
 • GRIMBERT, Lucile - SANZ, Maria-Nieves - RUCKER-MARTIN, Catherine - NOVOTOVÁ, Marta - GRESSETTE, Mélanie - GOMEZ, Susana - SOLGADI, Audrey - DUMONT, Florent - VENTURA-CLAPIER, Renée - VEKSLER, Vladimir - PIQUEREAU, Jérôme - GARNIER, Anne. Metabolic and non-metabolic effects of cardiac specific and inducible deletion of the AMPK ALPHA2 in femal and male mice. In 9th World Congress on Targeting Mitochondria : Abstract book. - Berlin, Germany : World Mitochondria Society, October 23-25, 2018, 2018, p. non. Type: AFK
 • HANO, Milan - TOMÁŠOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Interplay between P-glycoprotein expression and resistance to endoplasmic reticulum stressors. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 337-357. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • HARAZIM, Markéta - HORÁČEK, Ivan - JAKEŠOVÁ, Lucie - LUERMANN, Kristína - MORAVEC, Jiří C. - MORGAN, Shannon - PIKULA, Jiří - SOSÍK, Petr - VAVRUŠOVÁ, Zuzana - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ŽUKAL, Jan - MARTÍNKOVÁ, Natália. Natural selection in bats with historical exposure to white-nose syndrome. In BMC Zoology, 2018, vol. 3, iss. 1, p. 8. ISSN 2056-3132. Type: ADEB
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut. The interplay of mitochondrial dysfunction and epileptiform discharge activities. In 13th European Congress on Epileptology, Vienna, Austria. - 2018, 2018, p. non.(European Congress on Epileptology). Type: AFE
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut. L-type calcium channels regulate mitochondrial function in hippocampal neurons. In 3rd European Calcium Channel Conference, Alpbach, Austria. - 2018, 2018, p. non.(European Calcium Channel Conference). Type: AFK
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut. L-type calcium channels regulate mitochondrial ATP production in hippocampal neurons. In 15th International Meeting of European Calcium Society : Book of Abstracts. - Hamburg, Germany : University Medical Center Hamburg-Eppendorf : European Calcium Society, 2018, p. 98.(International Meeting of European Calcium Society). Type: AFK
 • HUBČÍK, Lukáš - GALLIKOVÁ, Dominika - PULLMANNOVÁ, Petra - LACINOVÁ, Ľubica - SULOVÁ, Zdena - HANULOVÁ, Mária - FUNARI, Sergio S. - DEVÍNSKY, Ferdinand - UHRÍKOVÁ, Daniela. DNA-DOPE-gemini surfactants complexes at low surface charge density: from structure to transfection efficiency. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 57-69. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882. Type: ADDA
 • IAPAROV, Bogdan - MOSKVIN, Alexander - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Effect of ryanodine receptor allosteric coupling on calcium sparks at different distributions inside dyad. In The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology : Program & Abstracts. - Berlin, Germany : Biophysical Society, p. 57. Type: AFK
 • IMRICHOVÁ, Denisa - KONTÁR, Szilvia. Vplyv prítomnosti P-glykoproteínu na expresiu mucínov v bunkách AML. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 55-57. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - MACKOVÁ, Katarína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - KARMAŽÍNOVÁ, Mária - LACINOVÁ, Ľubica. Role of individual S4 segments in gating of Cav3.1 T-type calcium channel by voltage. In Channels, 2018, vol. 12, no. 1, p. 378-387. (2.538 - IF2017). ISSN 1933-6950.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Type: ADMA
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - KUREJOVÁ, M. - LACINOVÁ, Ľubica. Rôzne mechanizmy účinku anorganickej a organickej ortuti na nízkonapäťovo závislé vápnikové kanály. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 64-73. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVT-51-027404 : Signalizačné a transportné funkcie biologických membrán za normálnych a patologických podmienok. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - IMRICHOVÁ, Denisa - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Overexpression of the ABCB1 drug transporter in acute myeloid leukemia cells is associated with downregulation of latrophilin-1. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, p. 353-357. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Type: ADDA
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Štúdium expresie latrofilínu-1 v leukemických bunkách. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 75-79. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • KOPRDOVÁ, Romana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana - DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KOKRAS, Nikolaos - DALLA, Christina - ŠVECOVÁ, Blanka - MACH, Mojmír. Searching for new opportunities in the treatment of depression and anxiety: preclinical evaluation of compounds with pyridoindole structure. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 74-75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 74-75, L-25.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFH
 • KRÁLOVIČOVÁ, Jana - ŠEVČÍKOVÁ, Ivana - STEJSKALOVÁ, Eva - OBUCA, Mina - HILLER, Michael - STANĚK, David - VOŘECHOVSKÝ, Igor. PUF60-activated exons uncover altered 3 ' splice-site selection by germline missense mutations in a single RRM. In Nucleic acids research, 2018, vol. 46, no. 12, p. 6166-6187. (11.561 - IF2017). ISSN 0305-1048.(Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33). Type: ADCA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BOHÁČOVÁ, Viera - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Interakcia šaperónov s P-glykoproteínom po navodeni stresu endoplazmatického retikula na bunky L1210. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 47-54. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • LACINOVÁ, Ľubica - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - DREMENCOV, Eliyahu. Naltrindole differently modulates excitability of rat male and female hippocampal neurons in a primary culture. In 11th FENS Forum of Neuroscience [elektronický zdroj]. - Berlin, Germany : FENS, 7-11 jul 2018, p. Abstract B043. Dostupné na internete: <https://ep70.eventpilot.us/web/planner.php?id=FENS18>(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AFK
 • General Physiology and Biophysics. Bratislava : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS. Zmena vydavateľa od r. 2007: Bratislava : AEPress. Štvrťročník. ISSN 0231-5882. Type: FAI
 • LAKATOŠ, Boris - ELEFANTOVÁ, Katarína - KUBÍČKOVÁ, Jana - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Využitie konfokálnej mikroskopie v biologickom výskume - pozorovanie mitochondriálneho membránového potenciálu v bunkách s exprimovaným P-glykoproteínom. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 80-85. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • LEŠKOVÁ, Alexandra - LABAJOVÁ, Mária - KRAUSKO, Miroslav - KUSÁ, Zuzana - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - TURŇA, Ján - JÁSIK, Ján. Endosidin2 by Disruption of Golgi/trans-Golgi Network Integrity Affects Trafficking Routes of Plasma Membrane Proteins. In International Conference Plant Physiology & Biochemistry, Vienna, Austria, July 9-10, 2018. Programme and Abstracts. - Vienna : VISCEA Vienna International Science, 2018, s. 33.(ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. International Conference Plant Physiology & Biochemistry). Type: AFK
 • MACKOVÁ, Katarína - MIŠÁK, Anton - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Lifting the Fog over Mitochondrial Chloride Channels. In Ion Channels in Health and Sickness : edited by Fatima Shad Kaneez. - London : IntechOpen, October 10th 2018, p. 175-192. ISBN 978-1-78984-227-2. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76419>(VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: ABC
 • MACKOVÁ, Katarína - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana - KUREKOVÁ, Simona. Využitie konfokálnej mikroskopie s vysokým rozlíšením - sted mikroskopia. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 59-63. ISBN 978-80-972752-2-8.(ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • MARTÍNKOVÁ, Natália - PIKULA, Jiří - ŽUKAL, Jan - KOVÁČOVÁ, Veronika - BANDOUCHOVÁ, Hana - BARTONIČKA, Tomáš - BOTVINKIN, Alexander D. - BRICHTA, Jiří - DUNDAROVA, Heliana - KOKUREWICZ, Tomasz - IRWIN, Nancy R. - LINHART, Petr - ORLOV, Oleg L. - PIAČEK, Vladimír - ŠKRABÁNEK, Pavel - TIUNOV, Mikhail P. - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Hibernation temperature-dependent Pseudogymnoascus destructans infection intensity in Palearctic bats. In Virulence, 2018, vol. 9, no. 1, p. 1734-1750. (3.947 - IF2017). ISSN 2150-5594. Type: ADMA
 • MESSINGEROVÁ, Lucia - JANOTKA, Ľuboš - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena. Sledovanie mechanizmov rozvoja viacliekovej rezistencie na epigenetickú terapiu používanú pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 25-32. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • MIKUŠOVÁ, Miriam - MRÁZOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Eva - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - BÚDA, Daniel - GOLAIS, František - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Latentná herpetická infekcia netransformovaných buniek prechádza do transformácie, kým transformované bunky sa menia na netransformované, ak sú bunky kultivované v prostredí protilátok a interferónu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 421-426. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Role of Serotonin-2A Receptors in Pathophysiology and Treatment of Depression. In 5-HT2A Receptors in the Central Nervous System. - New York : Springer International Publishing AG, Humana Press, 2018, p. 205-230. ISBN 978-3-319-70474-6. Type: ABC
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - LACINOVÁ, Ľubica. SNC80 and naltrindole modulate voltage-dependent sodium, potassium and calcium channels via a putatively delta opioid receptor-independent mechanism. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, iss. 3, p. 299-307. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882. Type: ADDA
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - BÖGI, Eszter - MELICHERČÍKOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Maternal stress affects hippocampal excitability of newborn offsprings. In 11th FENS Forum of Neuroscience [elektronický zdroj]. - Berlin, Germany : FENS, 7-11 jul 2018, p. Abstract B093. Dostupné na internete: <https://ep70.eventpilot.us/web/planner.php?id=FENS18>(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFK
 • NÁNÁSI JR., Péter - KOMÁROMI, István - GABURJÁKOVÁ, Marta - ALMÁSSY, János. Omecamtiv mecarbil: a myosin motor activator agent with promising clinical performance and new in vitro results. In Current Medicinal Chemistry, 2018, vol. 25, no. 15, p. 1720-1728. (3.469 - IF2017). ISSN 0929-8673. Type: ADCA
 • NOVOTOVÁ, Marta - GOGICHAISHVILI, Nana - BAROK, D. - PLAAS, M. - ZAHRADNÍK, Ivan - CAGALINEC, Michal. Deletion of Wolframin 1 results in remodelling of plasma membrane and mitochondrial cristae in cardiac myocytes. In Frontiers in CardioVascular Biology 2018, Vienna 20 - 22 April. - Vienna, Austria : European Society of Cardiology, 2018, poster Board Number: P467.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006). Type: AFK
 • PROLA, Alexandre - NICHTOVÁ, Zuzana - PIRES DA SILVA, Julie - PIQUEREAU, Jérôme - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - LEMAIRE, Christophe. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architecturalmodifications and alteration ofmitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2018, vol., no., p. (6.290 - IF2017). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Type: ADCA
 • PROLA, Alexandre - MONCEAUX, Kevin - NICHTOVÁ, Zuzana - DA SILVA, J.P. - PIQUEREAU, Jérôme - GRESSETTE, M. - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - LEMAIRE, Christophe. ER stress induces cardiac dysfunction through cardiomyocytes architectural modifications and alteration of mitochondrial function. In Printemps de la Cardiologie 2018 : Programme. - Montpellier, France : Société Française de Cardiologie, 4-6 april 2018, pC18-0058. Type: AFK
 • SEKELSKÁ, Martina - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - BOROVSKÁ, Ivana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - OLSSON, Birgitta - ASHER, D.B. - PIRES, Douglas E.V. - RANGANATH, Lakshminarayan R. - ZAŤKOVÁ, Andrea. 26 novel homogentisate 1,2, dioxygenase (HGD) gene variants, in vitro splicing analysis and genotype-phenotype correlations in the largest cohort of patients with alkaptonuria (AKU). In European Human Genetics Conference 2018 : ESHG EMPAG. - ESHG, 2018, p. 06.03C / C. Dostupné na internete: <http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4652/presentation/1594>(European Human Genetics Conference 2018 : European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics). Type: AFK
 • ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KYCA, Tomáš - BOROVSKÁ, Ivana - BOHÁČOVÁ, Viera - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Efekt tunikamycínu na stres endoplazmatického retikula v leukemických bunkách vo vzťahu k expresii P-glykoproteínu. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 33-38. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. P-glykoproteín exprimujúce bunky L1210 sú menej citlivé na vplyv inhibítora Bortezomibu. In Zborník z konferencie: Moderný výskum civilizačných ochorení : Bratislava 2018. Editori: M. Barančík, Z. Sulová, A. Breier. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2018, s. 39-46. ISBN 978-80-972752-2-8.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFD
 • ŠEVČÍK, Jozef - FALTINOVÁ, Andrea - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Energetics of the open - closed transition in the N-terminal region: importance for the CPVT phenotype. In 8th Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. - Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. S05-OR-08. ISBN ISBN 978-961-90942-4-2.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan. Allosteric aspects of ryanodine receptor gating. In The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology : Program & Abstracts. - Berlin, Germany : Biophysical Society, p. 18.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Type: AFE
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠEVČÍK, Jozef. The effect of central helix mutations on the stability of the N-terminal region of the cardiac ryanodine receptor. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 42-43. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Veronika - MARTÍNKOVÁ, Natália - ORLOVA, Maria V. - ORLOV, Oleg L. - PIAČEK, Vladimír - ŽUKAL, Jan - PIKULA, Jiří. Historic and geographic surveillance of Pseudogymnoascus destructans possible from collections of bat parasites. In Transboundary and Emerging Diseases, 2018, vol. 65, no. 2, p. 303-308. (3.504 - IF2017). ISSN 1865-1674.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou). Type: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - MACKOVÁ, Katarína - KÁZMEROVÁ, Simona - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Fluorescent staining of sarcolemma in isolated cardiac myocytes – Challenges in research of t-tubule development. In Frontiers in CardioVascular Biology 2018, Vienna 20 - 22 April. - Vienna, Austria : European Society of Cardiology, 2018, poster Board Number: P473.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006). Type: AFK
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KÁZMÉROVÁ, Simona - MACKOVÁ, Katarína - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Fluorescent staining of sarcolemma for imaging of T-tubules remodelling in cardiac myocytes. In Biophysical Society 62nd Annual Meeting. - San Francisco, California : BPS18, February 17-21, 2018, poster Board Number: LB43.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006). Type: AFK
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KÁZMEROVÁ, Simona - MACKOVÁ, Katarína - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. STED-compatible co-staining of t-tubules and proteins in fixed cardiac myocytes. In 8th Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. - Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. PS-77. ISBN ISBN 978-961-90942-4-2.(Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006). Type: AFK

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus