Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Experimental Endocrinology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - CHOVANEC, Miroslav - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Metabolic syndrome prevalence in TGCT survivors is modulated by habitual physical activity. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 49-50. ISBN 978-80-570-4047. (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva) Type: AFH
 • BAGLAEVA, Iuliia - CAGALINEC, Michal - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Calcium transients in cardiomyocytes of sedentary and active rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 69. ISSN 978-80-8240-024-6. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Robust estimation of parameters of calcium signals recorded from cardiac myocytes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88-89, PO11. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • BAKA, T. - ŠIMKO, Fedor. Monitoring Non-dipping Heart Rate by Consumer-Grade Wrist-Worn Devices: An Avenue for Cardiovascular Risk Assessment in Hypertension. In Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2021, vol. 8, jul, art. no. 711417. (2020: 6.050 - IF, Q1 - JCR, 1.711 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2297-055X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.711417 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov) Type: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel - BALIŠ, Peter - LÍŠKOVÁ, Silvia - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - DAYAR, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vascular Effects of Low-Dose ACE2 Inhibitor MLN-4760—Benefit or Detriment in Essential Hypertension? In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 38. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010038 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Type: ADMA
  Citations:
  [1.2] AMBROSINO, Pasquale - GRASSI, Guido - MANISCALCO, Mauro. Endothelial Dysfunction: From a Pathophysiological Mechanism to a Potential Therapeutic Target. In Biomedicines, 2022-01-01, 10, 1, art. no. 78. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010078., Registrované v: SCOPUS
 • BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Vplyv neonatálneho podania oxytocínu na distribúciu BDNF v hipokampe potkana. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 93-98. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - PAVELKOVÁ, Jana - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Impairment of calcium dynamics and contractility in cardiomyocytes of wolframin invalidated rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 25. ISSN 978-80-8240-024-6. (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats detected by calcium indicator Fluo-3. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 90-91, PO12. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • ČENTE, Martin - ZORAD, Štefan - SMOLEK, Tomáš - FIALOVÁ, Ľubica - PAULENKA IVANOVOVA, Natália - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rostislav - FILIPČÍK, Peter**. Plasma leptin reflects progression of neurofibrillary pathology in animal model of tauopathy. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 125-136. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6 (APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu) Type: ADCA
 • DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav. Aktivácia PPARγ a Nrf2 popri antioxidantov, NOS, RXR u hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 15-16. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Type: GHG
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - HRIVÍKOVÁ, Katarína - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - TSEILIKMAN, Olga - TSEILIKMAN, Vadim - JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 3.919 - IF, Q2 - JCR, 0.625 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Type: ADMA
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Elektrická pulzná stimulácia ako in vitro model cvičenia - porovnanie účinkov dvoch protokolov stimulácie na diferencované bunky ľudského kostrového svalu. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 45. ISBN 978-80-570-4047. Type: AFH
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - HROMNÍKOVA, Dominika - RAMBANI, Vibhuti - BORECKÁ, Silvia - HUČKOVÁ, Miroslava - SLOVAK MONOGENIC DIABETES STUDY GROUP - STANÍK, Juraj. Monogenic Diabetes in Slovakia : P03. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 77. ISBN 978-80-11-01751-4. (VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: AFG
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular response during acute stress in subjects with schizotypal personality traits. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba** - HORVÁTHOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - BOBÁL, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július. In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel triphenyltin isoselenocyanate in human breast carcinoma cell lines MCF 7 and MDA-MB-231. In Medical Oncology, 2022, vol. 39, no. 5, art. no. 99. (2021: 3.738 - IF, Q3 - JCR, 0.793 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1357-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12032-022-01692-1 (APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0126/19 : Diglykozidázy v biokatalýze. VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Type: ADCA
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Delta-Opioid Receptors Play a Role in the Control of Selected Parameters Related to Stress and Brain Plasticity Under Non-stress and/or Stress Conditions. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 137-146. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-021-01067-6 (VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Type: ADMA
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Magnesium ions moderate calcium-induced calcium release in cardiac calcium release sites by binding to ryanodine receptor activation and inhibition sites. In Frontiers in Physiology, 2022, vol. 12., p. 805956. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.805956 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Determinants of RyR-RyR coupling strength in cardiac calcium release sites. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 33. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Mg2+ binding to RyRs moderates spontaneous calcium sparks. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 49-50, SC9. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZORAD, Štefan - VRBJAR, Norbert - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RADOŠINSKÁ, Jana. Modulácia angiotenzínovej signalizácie u spontánne hypertenzných potkanov a jej dôsledky na oxidačný stav a vlastnosti erytrocytov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 17-18. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Type: GHG
 • KARHÁNEK, Miloslav - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Electrical detection of DNA synthesis. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 28, M1. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 - IF, Q3 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology Biomedical Research Center SAS, 1991-. Obmesačník. ISSN 1210-0668 Type: FAI
 • NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan. Growth-related activities at the plasmalemma in neonatal cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 100. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: ADCA
 • PAULÍKOVÁ, Helena - CISÁRIKOVÁ, A. - BAČOVÁ, Zuzana - JANOVEC, L. - IMRICH, Ján - ŠEREŠ, Mário - HUNÁKOVÁ, Ľuba. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. In Neoplasma, 2021, vol. 68, no. 6, p. 1169-1180. (2020: 2.575 - IF, Q4 - JCR, 0.628 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390 (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému) Type: ADDA
 • PAULOVÁ, Forišek - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - KARHÁNEK, Miloslav - MEJIA, Josue Castro - NIELSEN, Dennis S. - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Vzťahy medzi črevným mikrobiómom, obezitou a kognitívnymi funkciami u seniorov: účinky pravidelného cvičenia. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2022, vol. 25, suppl. 1, p. 19-20. (2021: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326. Type: AFG
 • PAULOVÁ, Forišek. Prevencia onkologických ochorení vplyvom úpravy stravovania. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 49. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • PAULOVÁ, Forišek - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - KARHÁNEK, Miloslav - NIELSEN, Dennis S. - MEJIA, Josue Castro. The association between intestinal microbiome, obesity and cognitive functions in the elderly: the effect of regular exercise : (ID 79). In Zoom Forward. Congress on Obesity : Maastricht, 4-7 May 2022, Book of Abstracts. - Maastricht, 2022, s. 12-13. Type: GII
 • RAMBANI, Vibhuti - HROMNÍKOVÁ, Dominika - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina. Mitochondria and mitochondrial disorders: an overview update. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology Biomedical Research Center SAS, 1991-, 2022, vol. 56, no. 3, p. 232-248. (2021: 0.380 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/enr/56/3 (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADNB
 • RAMBANI, Vibhuti - ŠKOPKOVÁ, Martina - TOMKA, Miroslav - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Prevalence of MIDD syndrome in Patients with Diabetes in Slovakia. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 527-532. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HRIVÍKOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Salivary testosterone, testosterone/cortisol ratio and non-verbal behavior in stress. In Steroids, 2022, vol. 182, art. no. 108999. (2021: 2.760 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0039-128X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.108999 (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: ADCA
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - RADIČOVÁ, L. - ŠKOPKOVÁ, Martina - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Diagnostika zriedkavej heterozygotnej delécie v rodine s branchio-oto-renálnym syndrómom. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 592-597. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • SLOBODOVÁ, Lucia - ORESKÁ, L. - SCHÖN, Martin - KRUMPOLEC, Patrik - TIRPÁKOVÁ, Veronika - JURINA, P. - LAUROVIČ, Jakub - VAJDA, M. - NEMEC, Michal - HEČKOVÁ, Eva - ŠOÓŠOVÁ, Ivana - CVEČKA, J. - HAMAR, D. - TURČÁNI, Peter - TSAI, Chia-Liang - BOGNER, W. - SEDLIAK, M. - KRŠŠÁK, M. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Effects of Short- and Long-Term Aerobic-Strength Training and Determinants of Walking Speed in the Elderly. In Gerontology, 2022, vol. 68, no. 2, p. 151-161. (2021: 5.597 - IF, Q2 - JCR, 1.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-324X. Dostupné na: https://doi.org/10.1159/000515325 Type: ADMA
 • STANÍKOVÁ, Daniela - KRAJČOVIČOVÁ, Lea - DEMKOVÁ, Linda - PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - VITÁRIUŠOVÁ, E. - TICHÁ, Ľubica - UKROPCOVÁ, Barbara - STANÍK, Juraj** - UKROPEC, Jozef. Food preferences and thyroid hormones in children and adolescents with obesity. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 22, july. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na internete: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.962949/full (VEGA 1/0308/19 : Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type:
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Type: GII
 • UKROPCOVÁ, Barbara - SLOBODOVÁ, Lucia - PAULOVÁ, Forišek - LITVÁKOVÁ, Viera - AMIRI, Ali - NEMEC, Michal - KLEPOCHOVÁ, R. - KONRÁDY, Patrik - VADOVIČOVÁ, Petra - MINÁRIK, Peter - KRŠŠÁK, M. - UKROPEC, Jozef. Vplyv 3-mesačnej kombinovanej intervencie na antropometrické a kardiometabolické parametre a fyzickú zdatnosť u sedavých jedincov. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 42. ISBN 978-80-570-4047. (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan. Effect of RyR gating on elementary calcium release of cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 59. ISSN 978-80-8240-024-6. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan. Structure-function relationships of the ryanodine receptor. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 25-26, PL2. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KEŽMAROVÁ, S. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Formation of dyads during postnatal cardiac development in rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 109. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ŠKRABÁNEK, Pavel. Deep learning in confocal microscopy of cardiomyocytes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 86-87, PO10. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus