Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Experimental Endocrinology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ADAMCOVÁ, Michaela - KAWANO, Ippei - ŠIMKO, Fedor. The Impact of microRNAs in Renin–Angiotensin-System-Induced Cardiac Remodelling. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 9, art. no. 4762. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094762 Type: ADMA
 • BÁBELOVÁ, Andrea - KOPECKÁ, Kristína - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - NOVOTOVÁ, Marta - GÁBELOVÁ, Alena - ŠELC, Michal. Inflammatory potential of magnetite nanoparticles is determined by coating in murine renal podocytes. In COST Action CA17140. Nano2Clinic. ONLINE CONFERENCE - Characterisation of nanomaterials towards safe and efficient nanodrugs. June 22-23, 2021, p. 14-15. Dostupné na internete: https://www.nano2clinic.eu/wg2-online-conference (APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD)) Type: AFK
 • BAKA, T. - STANKO, Peter - ŠIMKO, Fedor. Chronoterapia hypertenzie: večerná aplikácia antihypertenzív ako reálny determinant kardiovaskulárnej prognózy? In Klinická farmakologie a farmacie, 2021, vol. 32, no. 2, p. 74-77. (2020: 0.108 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-7973. Dostupné na: https://doi.org/10.36290/far.2021.012 Type: ADMB
 • BAKA, T. - STANKO, P. - HRENÁK, Jaroslav - DUKÁT, A. - ŠIMKO, Fedor. Dual inhibition of neprilysin and angiotensin II type 1 receptor in light of clinical studies = Duálna inhibícia neprilyzínu a receptora typu 1 pre angiotenzín II vo svetle klinických štúdií. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 1, p. 23-30. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/Cardiol_2021_1_5 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM) Type: ADNB
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - KARAILIEVOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Rozdiely v stresovej odpovedi u mužov a žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie = Stress response differences in men and women predisposed to the development of schizophrenia. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 16-17. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Type: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal immune challenge and repeated predator scent exposure in adulthood have opposite effects on the excitability of serotoninergic neurons in the rat brain. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Type: AFL
 • FISCHER, Alexander W.* - JAECKSTEIN, Michelle Y.* - GOTTSCHLING, Kristina - HEINE, Markus - SASS, Frederike - MANGELS, Nils - SCHLEIN, Christian - WORTHMANN, Anna - BRUNS, Oliver T. - YUAN, Yucheng - ZHU, Hua - CHEN, Ou - ITTRICH, Harald - NILSSON, Stefan K. - ŠTEFANIČKA, Patrik - UKROPEC, Jozef - BALÁŽ, Miroslav - DONG, Hua - SUN, Wenfei - REIMER, Rudolf - SCHEJA, Ludger - HEEREN, Joerg**. Lysosomal lipoprotein processing in endothelial cells stimulates adipose tissue thermogenic adaptation. In Cell Metabolism, 2021, vol. 33, no. 3, p. 547-564. (2020: 27.287 - IF, Q1 - JCR, 10.326 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-4131. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.12.001 Type: ADCA
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana** - KALINKOVÁ, Lenka - KARHÁNEK, Miloslav - SMOLKOVÁ, Božena - MACHALEKOVÁ, K. - WACHSMANNOVÁ, Lenka - NIKOLAIEVA, Nataliia - KAJO, Karol. miR-497-5p decreased expression associated with high-risk endometrial cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 1, art. no. 127. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010127 (2018/45-SAV-4 : MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka) Type: ADCA
 • GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Electrical stimulation of prefrontal cortex induces an inhibitory effect on the neuronal excitability in the lateral habenula in male and female Wistar rats. In Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders, 26./27. January 2021. - Bonn : ERA-NET NEURON, 2021, p. 49. Dostupné na internete: http://www.neuron-eranet.eu/index.php (NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu. Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders) Type: AFK
 • GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - KHOURY, Talah - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of cytochrome P450 inhibition by proadifen on the excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Type: GHG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEV, Peter - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv podávania oxytocínu na rozvoj behaviorálnych a neurochemických zmien vyvolaných sociálnou izoláciou potkanov v skorom obodobí života = The effects of oxytocin treatment on behavioral and neurochemical changes induced by post-weaning social izolation in rats. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 28. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv natrindolu na plazmatické hladiny kopeptínu a génovú expresiu rastového faktora BDNF = Effect of natrindole on plasma copeptin levels and BDNF gene expression. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 29. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - MOSKVIN, Alexander - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. In silico simulations reveal that RYR distribution affects the dynamics of calcium release in cardiac myocytes. In Journal of General Physiology, 2021, vol. 153, no. 4, art. no. e202012685. (2020: 4.086 - IF, Q1 - JCR, 2.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1295. Dostupné na: https://doi.org/10.1085/jgp.202012685 (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia) Type: ADCA
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - VALKUČÁKOVÁ, V. - JEŽOVÁ, Daniela. Manažment pacientov a psychofarmakologická liečba v čase pandémie COVID-19 = Patient management and psychopfharmacotherapy in COVID-19 pandemic. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 7. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFK
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - SEGEDA, Viktor - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny koncentrácií aldosterónu u pacientov s depresívnou poruchou. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Type: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela - MURCK, Harald. Glycyrrhizín môže zlepšiť liečbu depresie aj COVIDU-19 = Glycyrrhizin can improve the treatment of both depresion and COVID-19. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 6. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - IZÁKOVÁ, Ľ. Majú animálne modely psychických porúch iný význam než len testovanie účinkov psychofarmak? - klinicko-experimentálny prístup. In 19. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí, Luhačovice, 9.-30.6.2021. Type: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KARAILIEVOVÁ, Lucia - IZÁKOVÁ, Ľ. Neuroendokrinné markery s potenciálnym významom pre afektívne poruchy a ich liečbu. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Type: AFL
 • KARAILIEV, Peter - HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - HOMER, Natalie Z. M. - JEŽOVÁ, Daniela. Tight junction proteins in the small intestine and prefrontal cortex of female rats exposed to stress of chronic isolation starting early in life. In Neurogastroenterology and Motility, 6, vol. 33, no., art. no e14084. ISSN 1350-1925. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/nmo.14084 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • KARAILIEV, Peter - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Účinky podávania glycyrrhizínu na úzkostné správanie v animálnom modeli = The effects of glyyrrhizin on anxiety-like behaviour in an animal model. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 30. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFK
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - PUHOVÁ, Agneša - MURCK, Harald - JEŽOVÁ, Daniela. Podávanie extraktu Glycyrrhiza glabra znižuje úzkostné správanie a možnosť vstupu SARS-CoV-2 do buňky = Treatment with Glycyrrhiza glabra extract attenuates anxiety behavior and probability of SARS-CoV-2 cell entry. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 30. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • KLEMPA, Boris - SLÁVIKOVÁ, Monika - MURCK, Harald - JEŽOVÁ, Daniela. Priame inhibičné účinky glycyrrhizínu na izolovaný humánny SARS-CoV-2 = Direct inhibitory effects of glycyrrhizin on isolated human SARS-CoV-2. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 6. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - KISS, Alexander - TILLINGER, Andrej - MACH, Mojmír - OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: AFK
 • MARČEK CHORVÁTOVÁ, Alžbeta - CAGALINEC, Michal - CHORVÁT, Dušan Jr. Time-resolved imaging of mitochondrial flavin fluorescence and its applications for evaluating the oxidative state in living cardiac cells. In Mitochondrial Medicine vol. 1: Targeting Mitochondria. Methods in Molecular Biology. - New York, NY : Humana, 2021, vol. 2275, chap. 26, p. 403-414. ISBN 978-1-0716-1262-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1262-0_26 (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami) Type: ABC
 • MINÁRIKOVÁ, D. - MINÁRIK, Peter - MAKARA, Peter - FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - LEHOCKÁ, Ľubica - MRÁZOVÁ, M. General practitioners and cancer prevention in Slovakia. In Global Health Challenges II. - Hamburg, 2021, band 32. ISBN 978-3-339-12260-5. Type: ABC
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. (2020: 3.024 - IF, Q3 - JCR, 0.706 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • NEMEC, Michal - VERNEROVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - KURDIOVÁ, Timea - ORESKÁ, Sabína - KUBÍNOVÁ, Kateřina - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, M. - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Altered dynamics of lipid metabolism in muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy is ameliorated by 6 months of training. In Journal of Physiology, 2021, vol. 599, no. 1, p. 207-229. (2020: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3751. Dostupné na: https://doi.org/10.1113/JP280468 (SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Epizodická pamäť nesúvisí so zmenami krvného tlaku počas akútnej stresovej odpovede = Episodic memory is not related to changes in blood pressure during the acute stress response. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 32-33. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • PAULOVÁ, Forišek. Suplementácia mikronutrientov u onkologických pacientov = Supplementation of micronutriens in cancer patients. In Onkológia, 2021, roč. 16, č. 3, s. 208-212. ISSN 1336-8176. Dostupné na internete: https://www.solen.sk/casopisy/onkologia/suplementacia-mikronutrientov-u-onkologickych-pacientov Type: ADFB
 • PRAŽIENKOVÁ, Veronika - FUNDA, J. - PIRNÍK, Zdenko - KARNOŠOVÁ, Alena - HRUBÁ, Lucie - KOŘÍNKOVÁ, Lucia - NEPRAŠOVÁ, Barbora - JANOVSKÁ, Petra - BENZCE, Michal - KADLECOVÁ, M. - BLAHOŠ, Jaroslav - KOPECKÝ, Jan - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, Jaroslav - BARDOVÁ, Kristina - MALETÍNSKÁ, Lenka**. GPR10 gene deletion in mice increases basal neuronal activity, disturbs insulin sensitivity and alters lipid homeostasis. In Gene, 2021, vol. 774, art. no. 145427. (2020: 3.688 - IF, Q2 - JCR, 0.916 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0378-1119. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.145427 Type: ADCA
 • RAMBANI, Vibhuti - KOLNÍKOVÁ, Miriam - CAGALINEC, Michal - BZDÚCH, Vladimír - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Novel PMPCA variants in patient with Leigh syndrome. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 406-411. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/ (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Type: AFD
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Asertívne správanie koreluje s aktivitou alfa-amylázy počas stresu = Assetiveness correlates with aplpha-amylase activity during the stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 20. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • SIROTKIN, Alexander** - BAUER, Miroslav - KADASI, Attila - MAKOVICKÝ, Pavol - SCSUKOVÁ, Soňa. The toxic influence of silver and titanium dioxide nanoparticles on cultured ovarian granulosa cells. In Reproductive Biology, 2021, vol. 21, no. 1, art. no. 100467. (2020: 2.376 - IF, Q4 - JCR, 0.646 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1642-431X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.repbio.2020.100467 (APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog) Type: ADMA
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - CAGALINEC, Michal - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Funkčná analýza novo identifikovaného variantu v géne WFS1 u pacienta s Wolframovým syndrómom. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 440-445. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/ (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Type: AFD
 • STANKO, Peter - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor. Systém nátriuretických peptidov – endokrinná funkcia srdca: patofyziologické pozadie klinických implikácií. In Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, 2021, vol. 70, no. 7-8, p. 264-270. (2020: 0.155 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0457-4214. Dostupné na internete: https://www.lekarsky.herba.sk/index.php/2021/294-lekarsky-obzor-7-8-2021/1118-system-natriuretickych-peptidov-endokrinna-funkcia-srdca-patofyziologicke-pozadie-klinickych-implikacii Type: ADNB
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. Ivabradine and Blood Pressure Reduction: Underlying Pleiotropic Mechanisms and Clinical Implications. In Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2021, vol. 8, p. 1-7, Art. No. 607998. ISSN 2297-055X (online). Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.607998 (VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM) Type: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers: potential allies in the COVID-19 pandemic instead of a threat? In Clinical Science, 2021, vol. 135, no. 8, p. 1009–1014. (2020: 6.124 - IF, Q1 - JCR, 1.910 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0143-5221. Dostupné na: https://doi.org/10.1042/CS20210182 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19) Type: ADMA
 • ŠIMKO, Fedor - HRENÁK, Jaroslav - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. Renin–Angiotensin–Aldosterone System: Friend or Foe—The Matter of Balance. Insight on History, Therapeutic Implications and COVID-19 Interactions. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 6, art. no. 3217. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22063217 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA 1/0127/17 : Overenie konceptu modulácie aktivity renínangiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19) Type: ADMA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - PAULIS, Ľudovít - ADAMCOVÁ, Michaela. Ivabradine improves survival and attenuates cardiac remodeling in isoproterenol-induced myocardial injury. In Fundamental & Clinical Pharmacology, 2021, vol. 35, no. 4, p. 744-748, Epub 2020 Nov 7. (2020: 2.748 - IF, Q3 - JCR, 0.655 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0767-3981. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/fcp.12620 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov) Type: ADMA
 • USTOHAL, L. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - OBDRŽÁLKOVÁ, M. - MAYEROVÁ, M. - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinologie prvních epizod schizofrenie. In 19. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. - Luhačovice, 9.-30.6.2021. Type: AFK
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - CAI, Ying - STANÍK, Juraj - CNOP, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Potenciál indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v štúdiu a liečbe monogénového diabetu = The potential of induced pluripotent stem cells in the study and treatment of monogenic diabetes. In Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 2021, roč. 21, č. 41, s. 7-15. ISSN 1335-8383. Dostupné na internete: https://www.diabetesaobezita.sk/casopisy/diabetes-a-obezita/2021-41/potencial-indukovanych-pluripotentnych-kmenovych-buniek-v-studiu-a-liecbe-monogenoveho-diabetu-127147 (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: ADFB
 • YIN, Li Heng - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - RIZZETTO, Riccardo - BONCOMPANI, Simona - RABESAHALA DE MERITENS, Camille - ZHANG, Yadan - JOANNE, Pierre - MARQUÉS-SULÉ, Elena - SÁNCHEZ, Yuriana Aguilar - FERNÁNDEZ-TENORIO, Miguel - VILLEJOUBERT, Olivier - LI, Linwei - WANG, Yue Yi - MATEO, Philippe - NICOLAS, Valérie - GERBAUD, Pascale - LAI, F. Anthony - PERRIER, Romain - ÁLVAREZ, Julio L - NIGGLI, Ernst - VALDIVIA, Héctor H - VALDIVIA, Carmen R. - RAMOS-FRANCO, Josefina - ZORIO, Esther - ZISSIMOPOULOS, Spyros - PROTASI, Feliciano - BENITAH, Jean-Pierre - GÓMEZ, Ana María. Impaired binding to junctophilin-2 and nanostructural alteration in CPVT mutation. In Circulation research, 2021, vol. 129, no. 3, p. e35-e52. (2020: 17.367 - IF, Q1 - JCR, 4.899 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-7330. Dostupné na: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.319094 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus