Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Experimental Endocrinology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ADAMKOVIČOVÁ, Laura - MINÁRIKOVÁ, D. - MINÁRIK, Peter. Breast cancer chemotherapy and its effect on body weight. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 54. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • ALZURI, Sofia Elisa - ROSAS, Nicolás Matías - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela - FUCHSOVA, Beata. Role of miR-124-3p in regulatory mechanisms of Gpm6a expression in the hippocampus of chronically stressed rats. In Journal of Neurochemistry, 2023, vol. 165, no. 4, p. 603-621. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.475 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3042. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jnc.15810 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - CHOVANEC, Michal - UKROPEC, Jozef**. Habitual physical activity modulates cardiometabolic health in long-term testicular cancer survivors. In Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2023, vol. 31, no. 9, art. no. 539. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.984 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0941-4355. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00520-023-08000-1 (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: ADCA
 • BAČOVÁ, Zuzana - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - MELÍŠKOVÁ, Veronika - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján. Shank3 deficit je sprevádzaný zmenami markerov inhibičnej neurotransmisie a správania v adolescencii u myšacieho modelu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: GII
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra**. Analysis of noisy transient signals based on Gaussian process regression. In Biophysical Journal, 2023, vol. 122, no. 3, p. 451-459. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.01.003 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADCA
 • BAKOŠ, Ján - MIHALJ, D. - BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - MELÍŠKOVÁ, Veronika - MUSCATELLI-BOSSY, F. - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana. Markery inhibičnej neurotransmisie v modeloch neurovývinových ochorení. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: GII
 • BALÁŽ, Miroslav. Lactate promotes protein kinase A signaling and metabolic activity of brown adipocytes. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 36. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • BALÁŽOVÁ, Lucia - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef - BALÁŽ, Miroslav. Modulátor fibrogénnej signalizácie CTHRC1 vo vzťahu k tukovej metabolickej chorobe pečene. In Trendy v hepatológii, 2023, roč. 15, č. 1, s. 31-32. ISSN 1337-9836. (50. májové hepatologické dni) Type: AFH
 • BALÁŽOVÁ, Lucia - MAKOVICKÝ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - BALÁŽ, Miroslav. Nové molekulárne mechanizmy v patogenéze diabetu. In XXXIII. diabetologické dni : Abstrakty. - Vysoké Tatry - Štrbské pleso : Slovenská diabetogická spoločnosť, 2023, s. 43. ISBN 978-80-974589-0-4. (XXXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou) Type: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Opakované podávanie novej zlúčeniny SMe1EC2M3 ovplyvňuje neuronálnu proliferáciu, maturáciu a diferenciáciu astrocytov = Repeated administration of new compound SMe1EC2M3 affects neuronal proliferation, maturation and astrocyte differentiation. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 28. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu) Type: AFK
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - DŽUBARA, Jozef - NOVOTOVÁ, Marta - LABUDOVÁ, Martina - KAZIMÍROVÁ, Mária. The Role of the Skin Structural Cells in the Tick-borne Encephalitis Virus Infection : P35. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Type: GII
 • BLAŠKO, Filip* - BABÁL, Pavel* - CEBOVÁ, Martina - JANEGA, Pavol - MRAVEC, Boris. Modulatory effect of innervation on endometrial cancer. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2023, vol. 65, no. 1, p. 29-34. (2022: 0.4 - IF, 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa) Type: ADNB
 • BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - CIPKOVÁ, Klaudia - UGOROVÁ, D. - ŠKOPKOVÁ, Martina - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. GENETICKÉ PRÍČINY SYNDRÓMOVEJ SENZORINEURÁLNEJ PORUCHY SLUCHU : Abstrakt č. 14. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 18-19. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: AFH
 • BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - CIPKOVÁ, Klaudia - SKLENÁR, Marek - ŠKOPKOVÁ, Martina - PAOURIS, Dimitros - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Frequency and characteristics of the STRC copy number variations and mutations in hearing loss patients in Slovakia : P 34. In 58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit : Abstracts. - London, 2023, s. 104. (58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. The Role of the Environment in Hormone-Related Cancers. In Environmental Endocrinology and Endocrine Disruptors : Endocrine and Endocrine-targeted Actions and Related Human Diseases. - Switzerland AG : Springer Nature, 2022, s. ISSN 2510-1927. Dostupné na internete: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-38366-4_17-1 Type: ABC
 • BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Neonatal oxytocin treatment alters levels of precursor and mature BDNF forms and modifies the expression of neuronal markers in the male rat hippocampus. In Neuropeptides, 2023, vol. 102, art. no. 102384. (2022: 2.9 - IF, Q3 - JCR, 0.719 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0143-4179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.npep.2023.102384 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: ADCA
 • BULTHAUPT, Hendrik H. - GLATZ, Fabian - PAPIDOCHA, Sven M. - WU, Chunyan - WOLFRUM, Susanne - BALÁŽOVÁ, Lucia - BALÁŽOVÁ, Lucia - WOLFRUM, Christian - CARREIRA, Eric M. Enantioselective Total Syntheses of Cassane Furanoditerpenoids and Their Stimulation of Cellular Respiration in Brown Adipocytes. In Journal of the American Chemical Society, 2023, vol. 145, no. 39, p. 21562-21568. (2022: 15 - IF, Q1 - JCR, 5.945 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0002-7863. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/jacs.3c07597 Type: ADCA
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2023, vol. 52, suppl. 1, p. S121, Meeting Abstrakt: P-325. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.466 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-023-01668-7 (14th EBSA European Biophysics Congress, July 31 – August 4, 2023, Stockholm, Sweden) Type: AEMA
 • CAGALINEC, Michal - PLAAS, M. - BAROK, D. - NOVOTOVÁ, Marta. Quantification of organellar communication in disrupted Wolframin cardiac myocytes from transmission electron microscopy images. In EMBO Workshop: Inter-organelle contacts biology, 1-6 10. 2023, Fiuggi, Italy. - Fiuggi, Italy, 2023, p. 136, poster 75. Type: GII
 • CIPKOVÁ, Klaudia - BORECKÁ, Silvia - SKLENÁR, Marek - VARGA, Lukáš - PAOURIS, Dimitros - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Genetická príčina senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na analýzu génu STRC. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 87-92. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea*. The effect of zofenopril on the cardiovascular system of spontaneously hypertensive rats treated with the ACE2 inhibitor MLN-4760. In Biological Research, 2023, vol. 56, no. 1, art. no. 55. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0716-9760. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40659-023-00466-x (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. Vega č. 2/0147/22 : Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: ADMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Účinok zofenoprilu, ACE inhibítora uvoľňujúceho H2S, na kardiovaskulárny systém hypertenzných potkanov v podmienkach inhibície ACE2. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 29-33. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: BEF
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Type: ADFB
 • DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - ŠKOPKOVÁ, Martina - KARHÁNEK, Miloslav - GREGUŠ, F. - LOBOTKOVÁ, Denisa - JANČOVÁ, E. - BARÁK, L. - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. GENETICKÉ RIZIKOVÉ SKÓRE PRE DIABETES MELLITUS 1. TYPU: NÁSTROJ PRE IDENTIFIKÁCIU PACIENTOV S MONOGÉNOVÝM DIABETOM : Abstrakt č. 30. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 33. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Type: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - CHOMANIČ, Pavol - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of chronic delta-opioid receptor agonist on the excitability of hippocampal glutamate and brainstem monoamine neurons, anxiety, locomotion, and habituation in rats. In Pharmacological Reports, 2023, vol. 75, no. 3, p. 585-595. (2022: 4.4 - IF, Q2 - JCR, 0.802 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-023-00485-1 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Cortico-habenular Axis Activity In Male And Female Monoamine Transporter Knockout Rats: Significance For Bipolar Disorder. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 - 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. - Montreal, 2023, p. 167. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Type: GII
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - JEŽOVÁ, Daniela - HOENER, Marius C. TAAR1 receptor as an intrinsic modulator of the excitability mode of monoamine-secreting neurons: significance for mood disorders. In 8th Congress of Asian College of Neuropsychopharmacology : Conference Proceedings, September 21 - 24, 2023 Xian, China, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. COST Action CA21113 : Liečba chorôb modifikáciou genómu. Congress AsCNP : Conference Proceedings) Type: GII
 • EFTHYMIOU, Vissarion - DING, Lianggong - BALÁŽ, Miroslav - SUN, Wenfei - BALÁŽOVÁ, Lucia - STRAUB, Leon G. - DONG, Hua - SIMON, Eric - GHOSH, Adhideb - PERDIKARI, Aliki - KELLER, Svenja - GHOSHDASTIDER, Umesh - HORVATH, Carla - MOSER, Caroline - HAMILTON, Bradford - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian**. Inhibition of AXL receptor tyrosine kinase enhances brown adipose tissue functionality in mice. In Nature Communications, 2023, vol. 14, no. 1, art. no. 4162. (2022: 16.6 - IF, Q1 - JCR, 5.116 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39715-8 Type: ADCA
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Obesity and type 2 diabetes mellitus – inseparable twins? In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 6. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - PÁLEŠOVÁ, Natália - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Vplyv elektrickej pulznej stimulácie na metabolické parametre v diferencovaných primárnych ľudských svalových bunkách: model cvičenia in vitro. In XXXIII. diabetologické dni : Abstrakty. - Vysoké Tatry - Štrbské pleso : Slovenská diabetogická spoločnosť, 2023, s. 62-63. ISBN 978-80-974589-0-4. (XXXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup) Type: AFH
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - VALENTÍNOVÁ, Lucia - BORECKÁ, Silvia - HUČKOVÁ, Miloslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj. MONOGÉNOVÝ DIABETES: OD DNA DIAGNOSTIKY K FUNKČNÝM ŠTÚDIÁM A PRECÍZNEJ MEDICÍNE. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 32. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023. VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií) Type: AFH
 • GERČÁKOVÁ, Katarína - HORVÁTHOVÁ, Eva - MOJZESOVÁ, Nikoletta - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Novel triorganotin compounds exert a significant cytotoxic effect on breast cancer-derived cells. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 30-31. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. ITMS 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Type: AFH
 • GERHARDTOVÁ, Ivana - JANKECH, Timotej - MAJEROVÁ, Petra - OLEŠOVÁ, Dominika - JAMPÍLEK, Josef - KOVÁČ, Andrej. UHPLC-HDMSE Analysis of Lipids in Glial Cells. In CECE 2023 : 18th International Interdisciplinary. - Brno, 2023, p. 53. ISBN 978-80-908154-0-7. (APVV-22-0133 : Zelené laboratórium pre analýzu a charakterizáciu farmaceutík a bioaktívnych látok) Type: AFG
 • GRÄBNITZ, Fabienne - STARK, Dominique - SHLESINGER, Danielle - PETKIDIS, Anthony - BORSA, Mariana - YERMANOS, Alexander - CARR, Andreas - BARANDUN, Niculo - WEHLING, Arne - BALÁŽ, Miroslav - SCHROEDER, Timm - OXENIUS, Annette. Asymmetric cell division safeguards memory CD8 T cell development. In Cell Reports, 2023, vol. 42, no. 5, art. no. 112468. (2022: 8.8 - IF, Q1 - JCR, 4.574 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2211-1247. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112468 Type: ADMA
 • GRINCHII, Daniil - KRIŠTOF KRAKOVÁ, Tatiana - JEŽOVÁ, Daniela - BÍLIKOVÁ, Katarína - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of Repeated Royal Jelly Administration on the Excitability of Central Serotonergic Neurons in Rats. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Type: GII
 • GRINCHII, Daniil - DEKHTIARENKO, Roman - ORAVCOVÁ, Henrieta - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Prenatal Administration Of An Agonist Of Delta Opioid Receptor Alters The Excitability Of Mesolimbic Dopamine And Hippocampal Glutamate Neurons. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 - 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. - Montreal, 2023, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Type: GII
 • HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Oxytocin action on components of endoplasmic reticulum in hippocampal neuronal cells. In Neuroscience Letters, 2023, vol. 792, art. no. 136971. (2022: 2.5 - IF, Q3 - JCR, 0.802 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2022.136971 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: ADCA
 • HAVRÁNEK, Tomáš - GYÖNYÖROVÁ, S. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinok gaba neurotransmitera na rast a morfológiu neuronálnych buniek. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Type: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - HRIVÍKOVÁ, Katarína - KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela**. Altered responsiveness to glutamatergic modulation by MK-801 and to repeated stress of immune challenge in female dopamine transporter knockout rats. In Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2023, vol. 126, art. no. 110804. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.543 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0278-5846. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2023.110804 Type: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEV, Peter - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov rozvoj behaviorálnych zmien a neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/ TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch? = Does the blockade of mineralocorticoid receptors affect behavioral changes and signaling via VGF/BDNF/TrkB pathway in an animal model of neurodevelopmental psychiatric disorder? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 29. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša. Modulácia endokanabinoidného systému v preklinickom výskume : Predklinický a experimentálny výskum 1. In Psychiatria pre prax, 2023, suppl. 1, s. 20. ISSN 1337-446X. (IX. konferencia o biologickej psychiatrii : Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS) Type: AFH
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína* - MARKO, Martin* - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - RIEČANSKÝ, Igor** - JEŽOVÁ, Daniela**. Neuroendocrine response to a psychosocial stress test is not related to schizotypy but cortisol elevation predicts inflexibility of semantic memory retrieval. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 154, art. no. 106287. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106287 (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • IMRICH, Richard** - ZAŤKOVÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Oľga - SEDLÁKOVÁ, Jana - ZÁŇOVÁ, Elizabeth - VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - HAVRANOVÁ, Andrea - RANGANATH, Lakshminarayan R. Nutritional interventions for patients with alkaptonuria: A minireview. In Endocrine Regulations, 2023, vol. 57, no. 1, p. 61-67. (2022: 0.502 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2023-0008 Type: ADNB
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana. Pokroky v experimentálnej onkológii za rok 2023. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 44. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov) Type: AFH
 • JEŽOVÁ, Daniela - KARAILIEV, Peter. DAT - účasť v patofyziológii a liečbe psychických porúch = Dopamine transporter - its role in the pathophysiology and treatment of mental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 2, p. 20. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (20. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí : Biologická psychiatrie – jistota v nejistých časech. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFG
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana - LACINOVÁ, Ľubica - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Functional characterization of neuronal synaptic activity in the striatum of autism-related mouse model. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 34-35. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. Vega č. 2/0073/22 : Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov. Physiology in Focus 2023) Type: AFK
 • KALINKOVÁ, Lenka - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - FRIDRICHOVÁ, Ivana - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Targeting DNA Methylation in Leukemia, Myelodysplastic Syndrome, and Lymphoma: A Potential Diagnostic, Prognostic, Therapeutic Tool. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 633. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/1/633/html (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka) Type: ADCA
 • KOŇARIKOVÁ, Katarína - GIRAŠKOVÁ, Mária - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - DVOŘÁKOVÁ, Monika - ROLLEROVÁ, Eva - SCSUKOVÁ, Soňa - BIZIK, Jozef - JANUBOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Jana. Biological analyses of the effects of TiO2 and PEG-b-PLA nanoparticles on three-dimensional spheroid-based tumor. In Physiological Research, 2023, vol. 72, no. 3, p. 257-266. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.935152 Type: ADCA
 • KUŠÍKOVÁ, Katarína - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - FICEK, Andrej - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ZÍDKOVÁ, Jana - FAJKUSOVÁ, Lenka - LENHÁRTOVÁ, Nina - KOLNÍKOVÁ, Miriam - MAYR, Johannes - KALEV, Ognian - WEIS, Serge - WEIS, Denisa. X-VIAZANÁ MYOTUBULÁRNA MYOPATIA: GENOTYPOVO-FENOTYPOVÉ KORELÁCIE A VYUŽITIE FACE2GENE NA STANOVENIE DIAGNÓZY : Abstrakt č. 10. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 14-15. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023) Type: AFH
 • MARTIŠ, P. - SLOBODOVÁ, Lucia - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - VASIĽOVÁ, Z. - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - VALKOVIČ, Peter - KOŠUTZKÁ, Zuzana. Impact of exercise program on dual-task walking speed compared to normal gait speed in patients with Parkinson's disease: Interim analysis. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 137-140. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
 • MIHALJ, D. - BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BORBÉLYOVÁ, Veronika - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Vplyv SHANK3-deficiencie na gabaergické synapsie v oblasti čuchového bulbu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Type: GII
 • MOSER, Caroline - GOSSELÉ, Katherine A. - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia - HORVATH, Carla - KÜNZLE, Patricia - OKREGLICKÁ, Katarzyna Maria - LI, Fengqi - BLÜHER, Matthias - STIERSTORFER, Birgit - HESS, Eva - LAMLA, Thorsten - HAMILTON, Bradford - KLEIN, Holger - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian** - WOLFRUM, Susanne**. FAM3D: A gut secreted protein and its potential in the regulation of glucose metabolism. In Peptides, 2023, vol. 167, jun 14, art. no. 171047. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.75 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0196-9781. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.peptides.2023.171047 Type: ADCA
 • MURCK, Harald** - LEHR, Lisa - JEŽOVÁ, Daniela. A viewpoint on aldosterone and BMI related brain morphology in relation to treatment outcome in patients with major depression. In Journal of Neuroendocrinology, 2023, vol. 35, no. 2, art. no. e13219. (2022: 3.2 - IF, Q3 - JCR, 0.928 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0953-8194. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jne.13219 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • MYTIAI, Oksana - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - PAULOVÁ, Forišek - AMIRI, Ali - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - MINÁRIK, Peter - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPCOVÁ, Barbara. Circulating extracellular vesicles are modulated by acute and regular exercise in individuals with obesity. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 72. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • NEJATI BERVANLOU, Reyhaneh - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - CAGALINEC, Michal - NOVAK, Anastázia - DZURIŠOVÁ, Diana. The effect of exercise training on cardiovascular parameters and glucose tolerance in obese rats. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 54. ISBN 978-80-11-03840-3. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFK
 • NOVOTOVÁ, Marta - KUČERA, L. - GONÇALVESOVÁ, E. - ZAHRADNÍK, Ivan. Internalizácia sarkolemy pri raste kardiomyocytov cicavcov. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 44. ISBN 978-80-11-03840-3. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - TREBATICKÁ, J. - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny v koncentrácii salivárneho kortizolu vplyvom suplementácie omega-3 mastných kyselín u detí trpiacich depresiou = Salivary cortisol concentrations in response to long-term supplementation with omega-3 fatty acids in children with depression. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFG
 • PÁLEŠOVÁ, Natália - FAHRNER, Alexandra - MAKOVICKÝ, Peter - WANG, Tongtong - DING, Lianggong - GOSH, Adhideb - WOLFRUM, Christian - BALÁŽOVÁ, Lucia - BALÁŽ, Miroslav. LATS Kinases as Key Regulators of Adipose Tissue Function and BAT-Brain Crosstalk. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 95. (9th Central European Congress on Obesity) Type: GII
 • PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - MINÁRIK, Peter - VADOVIČOVÁ, Petra - NEMEC, Michal - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - UKROPCOVÁ, Barbara. The effect of 3-month dietary and training intervention on body composition, dietary habits and metabolic parameters in adults with obesity. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 68. (9th Central European Congress on Obesity. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: GII
 • RAMBANI, Vibhuti - ŠKOPKOVÁ, Martina - CAGALINEC, Michal - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Two novel variants associated with PMPCA related disease. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 496-501. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • RIEČANSKÝ, Igor - HRIVÍKOVÁ, Katarína - MARKO, Martin - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - JEŽOVÁ, Daniela. Schizotypia, stresová odpoveď a sémantická pamäť. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, IX. Konferencia o biologickej psychiatrii, 2023, roč. 24, suppl. 1, s. 26. ISSN 1337-446X. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: AFH
 • SHARMA, A.K. - WANG, Tongtong - OTHMAN, Alaa - KHANDELWAL, Radhika - BALÁŽ, Miroslav - MODICA, Salvatore - ZAMBONI, Nicola - WOLFRUM, Christian**. Basal re-esterification finetunes mitochondrial fatty acid utilization. In Molecular Metabolism, 2023, vol. 71, may, art. no. 101701. (2022: 8.1 - IF, Q1 - JCR, 2.809 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2212-8778. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molmet.2023.101701 Type: ADMA
 • SHIRTCLIFF, Elizabeth A. - JEŽOVÁ, Daniela - MISIAK, Błażej - NATER, Urs. Transdisciplinary soup and interdisciplinary fruit salad: Associate editors write the recipe for a successful journal. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 150, april, art. no. 106032. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106032 Type: GII
 • SCHÖN, Martin - JUST, I. - KRUMPOLEC, Patrik - BLAŽÍČEK, P. - VALKOVIČ, Ladislav - ALDINI, G. - TSAI, C.-L. - DE COURTEN, B. - KRŠŠÁK, M. - UKROPCOVÁ, Barbara* - UKROPEC, Jozef*. Supplementation-induced change in muscle carnosine is paralleled by changes in muscle metabolism, protein glycation and reactive carbonyl species sequestering. In Physiological Research, 2023, vol. 72, p. 87-97. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934911 (VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. VEGA 1/0308/19 : Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín) Type: ADCA
 • SCHÖN, Martin** - MALENOVSKÁ, Karin - NEMEC, Michal - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - MATEJIČKA, Peter - VALKOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Acute endurance exercise modulates growth differentiation factor 11 in cerebrospinal fluid of healthy young adults. In Frontiers in Endocrinology, 2023, vol. 14, march, art. no. 1137048. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.278 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1137048 (APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADMA
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - ŠKOPKOVÁ, Martina - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia a charakterizácia variantu v géne EYA1 asociovaného so závažnými symptómami branchio-oto-renálneho syndrómu. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 551-556. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - CAGALINEC, Michal - VARGA, Lukáš - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Functional characterization of the novel heterozygous WFS1 variant associated with severe phenotype of Wolfram syndrome : P 38. In 58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit : Abstracts. - London, 2023, s. 108. (58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • SZADVÁRI, Ivan - PIRNÍK, Zdenko - MALETÍNSKÁ, Lenka. Anorexigenic Effect of Peripherally Applied Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide (PALM-PRRP31) in Wild Type and G-Protein Coupled Receptor (GPR10) Deficient Female Mice. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Type: GII
 • ŠKOPKOVÁ, Martina - DALLEMULE, Silvia - BRENNEROVÁ, Katarína - PETROVIČ, Robert - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. EPI-CBLC: EPIMUTÁCIA V PROMÓTORE MMACHC AKO PRÍČINA PORUCHY METABOLIZMU VITAMÍNU B12 : Abstrakt č. 9. In XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : I.D.L. Company s.r.o, 2023, s. 13. ISBN 978-80-974283-6-5. (XXXIII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL 2023. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: AFH
 • TIBENSKÝ, Miroslav** - BLAŠKO, Filip** - VARGOVIČ, Peter - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - JAKUBECHOVÁ, Jana - MRAVEC, Boris**. Topical application of local anesthetics to melanoma increases the efficacy of anti-PD-1 therapy. In Neoplasma, 2023, vol. 70, no. 3, p. 375-389. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.609 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2023_230418N216 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADDA
 • UGOROVÁ, D. - BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Ako správne diagnostikovať syndrómovú poruchu sluchu? In 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku : Zborník abstraktov. - Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2023, s. 11. Dostupné na internete: https://www.orl2023.sk/images/subory/zbornik_final.pdf (69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku) Type: GII
 • UKROPCOVÁ, Barbara - TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - STRAKA, I. - MATEJIČKA, Peter - BOGNER, W. - KRŠŠÁK, M. - VALKOVIČ, P. - UKROPEC, Jozef. Aerobic-strength training modulates anthropometric parameters, metabolism, cognition and adiponectin levels in cerebrospinal fluid in the elderly. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 20. (9th Central European Congress on Obesity. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup) Type: GII
 • UKROPEC, Jozef - SLOBODOVÁ, Lucia - KLEPOCHOVÁ, R. - KUŠNÍROVÁ, Alice - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - BOGNER, W. - VALKOVIČ, P. - KRŠŠÁK, M. - UKROPCOVÁ, Barbara. Common pathomechanisms of metabolic and neurodegenerative diseases: the impact of regular exercise in patients with Parkinson disease. In 9th Central European Congress on Obesity / CECON : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 32. (9th Central European Congress on Obesity. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: GII
 • VARGA, Lukáš - BORECKÁ, Silvia - UGOROVÁ, D. - SKLENÁR, Marek - ŠKOPKOVÁ, Martina - KABÁTOVÁ, Zuzana - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Syndromic Hearing Loss in the Slovak Hearing Impaired Population : P 33. In 58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit : Abstracts. - London, 2023, s. 103. (58th Inner Ear Biology Workshop & Hearing Therapeutics Summit. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • VRBJAR, Norbert - VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - ZORAD, Štefan - CULAFIC, Tijana - TEPAVCEVIC, Snezana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. In Life-Basel, 2023, vol. 13, no. 4, art. no. 931. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040931 (APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Type: ADCA
 • ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - KUČERA, L. - GONÇALVESOVÁ, E. Utraštruktúrna analýza kardiomyocytov pacientov so systolickou dysfunkciou myokardu. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 45. ISBN 978-80-11-03840-3. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. Ryanodine receptor inactivation by divalent ions. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. - Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 34-35, PL12. ISBN 978-80-89656-26-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca) Type: AFF
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. New insights into the inactivation of ryanodine receptors. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 47. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Assessing the contractility of cardiomyocytes from 2-D confocal images. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 27. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus