Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav politických vied SAV

Dúbravska cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.upv.sav.sk
 
Zastupujúci riaditeľ: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
E-mail:
Tel: 02/54789725
Fax: 02/54789726
Sekretariát: Ing. Jana Hudecová
E-mail:
Tel: 02/54789724
Fax: 02/54789726
 
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1.2.1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1.3.2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.
Na základe zakladacej listiny zo dňa 28.3.2018 a § 21a ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied sa právna forma Ústavu politických vied Slovenskej akadémii vied dňom 1.7.2018 mení zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i).
Poslaním Ústavu politických vied SAV, v.v.i. je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.
Práca kolektívu interných a externých riešiteľov v súčinnosti s domácimi i zahraničnými pracoviskami sa zameriava na interdisciplinárny a multidisciplinárny výskum politických aktivít, ich vybraných aspektov, najmä sociálnych, národnostných, politicko-psychologických a historických a takto sú zamerané aj syntetizujúce výstupy.