Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ABEILLE, Katarína - DRÁBIK, Jakub. Fašizmus vtedy a dnes : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 10. 1. 2020, s. 52-59. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • ARPÁŠ, Róbert. 1939 - rok zlomu v česko-slovenských vzťahoch [1939 - break trough year in Czech-Slovak relations]. In 1939 : rok zlomu. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 200-207. ISBN 978-80-89514-70-0. Typ: AEDA
 • BADA, Michal. Niekoľko zamyslení nad premenami Bratislavy v ranom novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 217-224. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEF
 • BAER, Josette - KAMENEC, Ivan. The "Victorious February of 1948" and its Consequences for the Historiography of the SNP : Oral History Interview with Dr Ivan Kamenec, department of History, Slovak Academy of Sciences (HÚ SAV). In BAER, Josette. The Vesels : The Fate of a Czechoslovak Family in the 20th Century Central Europe (1918-1989). - Stuttgart : ibidem Verlag, 2020, s. 9-14. ISBN 13: 978-3-8382-1316-3. Typ: GII
 • BENKO, Juraj. "Vlastnými silami". Formovanie slovenských socialistických kontraelít v prvej štvrtine 20. storočia [Formation of Slovak socialist elites in the first quarter of the 20th century]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 89-118. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • BYSTRICKÝ, Peter. Heruli - od nepriateľov k spojencom Rímskej ríše [The Heruli (Herules) - from enemies to allies of the Roman Empire]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-36. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: ADDB
 • BYSTRICKÝ, Peter. Ťaženie v Itálii 535-540 a 1943-1945 : otcovi k 70. narodeninám [Campaign in Italy 535-540 and 1943-1945]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 32-50. ISBN 978-80--89523-66-5.(VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy). Typ: AEDA
 • ČELKOVÁ, Ľudmila - KAMENEC, Ivan. Knihy ma priviedli k histórii. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2020, roč. 28, č. 1, s. 38-40. ISSN 1335-7905. Typ: GII
 • ČIČAJ, Viliam. Poľnohospodárska osveta v predosvietenskom období [Agricultural Education and Public Instruction in Pre-nligtenment Era]. In Prameny a studie : agrární osvěta a vzdělávaní v českých zemích a na Slovensku, 2019, č. 65, s. 35-50. ISSN 0862-8483.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADEB
 • ČIČAJ, Viliam. Vzdelanostná komunikácia a tlač na začiatku 17. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 7-17. ISBN 978-80-89832-17-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Typ: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Povodne v novovekej publicistike [Floods in the Modern Period publicistics]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 9-18. ISBN 978-80-973527-0-7.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Vojak a knižnica. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 138-142. ISBN 978-80-89523-63-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: BEF
 • DEMMEL, József. Maďarizácia v štúrovčine? Slovenskojazyčné elity a prvý slovensko-maďarský slovník [Magyarization in Štúr´s language standard? Slovak speaking elites and the first Slovak-Hungarian dictionary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 427-452. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • DEMMEL, József. "Az nemzetiségi törvény megzavarta az elméket" az 1868: XLIV. törveny visszhangja a Felső-Magyarországi regionalis politikai elitek körében. In Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. - Budapest : Országház könyvkiadó, 2019, s. 223-239. ISBN 978-615-5948-24-4. ISSN 2046-4876.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • DEMMEL, József. Príchod Lajosa Zsigmonda Szeberényiho do Békešskej Čaby. In Čabiansky kalendár na rok 2020. - Békešská Čaba : Čabianska organizácia Slovákov, 2019, s. 123-124. ISSN 0866-1219. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Cesta britského buldoga k premierskemu kreslu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 40-43. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Tisove hriechy nie je možné odpustiť. In HistoryWeb, 2020, 10.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa / Andrzej Krawczyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-2002963-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/tisove-hriechy-nie-je-mozne-odpustit>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Miljan, Goran. Croatia and the rise of Fascism. The Youth Movement and the Ustasha during WWII. London, New York: I.B. Tauris, 2018, 278 s. ISBN 97-81-7883-12-097. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 153-157. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Croatia and the Rise of Fascism / Goran Miljan. - London ; New York : I.B. Tauris, 2018. - ISBN 97-81-7883-12-097. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. KATER, Michael. Culture in nazi Germany. New Haven: Yale University Press, 2019, 472 s. ISBN 97-80-300-211-412. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 365-369. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Culture in nazi Germany / Michael Kater. - New Haven : Yale University Press, 2019. - ISBN 97-80-300-211-412. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub - KOTIAN, Róbert. Jozef Tiso nechcel revolúciu, preto je len polovičný fašista. In Magazín o knihách, roč. 5, č. 2, s. 6. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - TARAGEL, Dušan. Fašisti nám diktujú, čo treba riešiť : rozhovor s Jakubom Drábikom. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MIKUSOVIC, Dušan - BARCIKOVÁ, Michaela. Historik Drábik: Fašisti v sebe živia martýrstvo, považujú sa za Ježišov súčasnosti. In Denník N, 2020, 18.2. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1761420/historik-drabik-fasisti-v-sebe-zivia-martyrstvo-povazuju-sa-za-jezisov-sucasnosti/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Kto je tu fašista, nech zdvihne ruku. In Refresher, 3.2.2020. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://refresher.sk/80047-Kto-je-tu-fasista-nech-zdvihne-ruku>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Sochy ako démoni našej minulosti. In SME, 2020, roč. 28, 17.7., s.11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Elity v ženskom národnom hnutí v podmienkach dvoch politických režimov: príklad spolku slovenských žien Živena pred a po roku 1918 [Elites in women´s national movement during the two political regimes: example of the Slovak Women’s Association Živena before and after 1918]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 514-547. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní mestských sídiel Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia [The Role of the estates in the supply of urban settlements of Esterházy family in the first half of the 17th century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 119-133. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: AFB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské vojsko palatína Mikuláša Esterházyho. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 126-137. ISBN 978-80-89523-63-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: BEF
 • ĎURČO, Michal. Cestopis Jaroslava Proška z roku 1929 vo vzťahu k rozvoju individuálnej autoturistiky na Slovensku v medzivojnovom období [Jaroslav Prošek's travel itinerary in context of individual car tourism development in interwar Slovakia]. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-246-4507-0. Typ: ABC
 • ĎURČO, Michal. Krajina versus technokraté - predstavy a realita medzivojnových projektov spojenia Moravy so Slovenskom prostredníctvom cestnej infraštruktúry [Landscape vs. technocrats – visions and reality of the interwar projects on Slovakia and Moravia connections by the road infrastructure]. In Hranice v krajinách. - Praha : Academie, 2019, s. 294-317. ISBN 978-80-200-3063-4.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABC
 • ĎURČO, Michal. The shift in Slovakian road planning from Austria-Hungary to Czechoslovakia. In Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l´Europe. ISSN 2677-6588. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://ehne.fr/en/node/2809>. Typ: ADEB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbora Celjska, prvá dáma Európy. In Historická revue, 2020, roč. 69, č. 7, s. 26-31. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Manželstvo v stredovekom uhorskom kráľovstve. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 7, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 18 č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Malarický problém na Slovensku (1918-1951) [Malarial Issues in Slovakia (1918-1951)]. In Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. - Bratislava : Univerzita Komenského Lekárska fakulta oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-8127-273-8. Typ: AEDA
 • FIAMOVÁ, Martina. Formovanie slovenských vládnych inštitúcií v období autonómie Slovenskej krajiny [Establishing of the Slovak governmental institutions between October 1938 and March 1939]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 391-409. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Pozemková reforma [Land reform]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 163-175. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Židovská komunita a majoritná spoločnosť v Zlatých Moravciach po roku 1945 [Jewish Community and Majority Society in Zlaté Moravce after 1945]. In Historia et theoria iuris : vedecký časopis venujúci sa právnym dejinám, právnej teórii a príbuzným oblastiam, 2019, roč. 11, č. 2, s. 40-60. ISSN 1338-0753.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Správa o skone cisára Maximiliána II. Habsburského [Report on the Emperor Maximillian II Habsbourg's decease]. In Hortus Graeco-Latinnus Cassoviensis III : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Katedra klasickej filológie, 2020, s. 149-164. ISBN 978-80-8152-857-6.(VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku). Typ: ABD
 • FRIMMOVÁ, Eva. Frölichove kalendáre a cestovné príručky z obdobia novoveku [Frölich´s calendars and travel guides from the period of the Modern Era]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 199-223. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Kultúrne stratégie elít Prešporskej I. sporiteľne (1883 – 1918) [Cultural strategies of the Elites of the First Prešporok Savings Bank (1883 – 1918)]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 190-214. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Kultúrna politika v Uhorsku a jej "aplikácia" v múzejníctve [The cultural policy in the Kingdom of Hungary and its "Aplication" in Museology]. In Mesto a jeho pamäť : zborník z vedeckej konferencie, Múzeum mesta Bratislavy, 17. — 18. 10. 2018. Editorka: Zuzana Francová ; recenzenti: Elena Mannová, Jana Luková. - Bratislava : Vydalo Múzeum mesta Bratislava, 2020, s. 9-25. ISBN 978-80-89636-40-2.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Zabúdanie a pamäť : dodatky k pamiatkarskému dielu Jozefa Könyökiho [Forgetting and Memory. Amendments to the work of József Könyöki in the field of monument protection]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 315-324. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Výnimočná dohoda : záujmové podniky Rimy na Slovensku v rokoch 1919-1924 [An exceptional agreement. The Rima company in Slovakia 1919-1924]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 32-41. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • GEORGIEVSKI, Milan. Možnosti využitia prosopografickej metódy v práci urbánneho historika (osobný pohľad). In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s.38-48. ISBN 978-80-8152-848-4. Typ: AFB
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie [Bratislava: historical context of the declaration as an urban historic reserve]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 325-339. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy). Typ: AFB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Zmeny hospodárskych elít na Slovensku po roku 1918 na príklade bankovníctva [Changes among the economic elites in Slovakia after 1918 on the example of the banking sector]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 215-261. ISBN 978-80-224-1778-5.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABB
 • HALLON, Ľudovít - FABRICIUS, Miroslav. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy a vojnové škody na prelome rokov 1944-1945 [Slovak-Germany Economic Relations and War Damages at the Turn of 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 473-542. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABB
 • HALLON, Ľudovít - HLAVINKA, Ján. Úloha ústredného hospodárskeho úradu v procese arizácie [The Role of the Central Economic Office in the Aryanization Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 259-312. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Téma automobilizmu v tvorbe Kremnickej mincovne v medzivojnovom období. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 75-91. ISBN 978-80-246-4507-0. Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1941-1944 [Slovak-German Economic Relations 1941-1944]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 33-58. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce 1944-1945 [Deployment of Civilians on Fortification Works 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 365-396. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Hlavné fázy a hlavné smery vývoja arizácie [Main Phases and Main Directions of Aryanization Development]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 244-258. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovenské pracovné sily v Nemeckej ríši 1943-1945 [Slovak Labor Force in the German Reich 1943-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 340-364. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Rozklad hospodárskeho veľkopriestoru Nemeckej ríše 1942-1945 a úloha Slovenska v tomto priestore [Disintegration of the German "Grosswirtschaftsraum" 1942-1945 and the Role of Slovakia in this Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 17-32. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít - HOLLÝ, Karol. Slovensko-nemecké programy intenzifikácie poľnohospodárstva [Slovak-German projects focused on agricultural intensification]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 176-187. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Dopad financovania vojnového hospodárstva na vývoj ekonomiky Slovenska po roku 1945 na príklade Tatra banky [Impact of the Military Financing on the Development of Slovak Economy after 1945 on the Tatra banka Example]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 337-356. ISBN 978-80--89523-66-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AEDA
 • Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945 [Rise and fall of economic development in Slovakia 1939 – 1945]. Zostavovatelia: Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; recenzenti: Ivan Jakubec, Mikuláš Jančura. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 592 s. ISBN 978-80-224-1779-2(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: FAI
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história anorganických technológií na Slovensku. 1.zv. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 9-24. ISBN 978-80-227-4975-6.(VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: GII
 • HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter. Úvod [Introduction]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 11-15. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: GII
 • HANULA, Matej. Diktatúrou k demokracii : začleňovanie územia Slovenska do novej republiky po vedením Vavra Šrobára. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 18-24. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HANULA, Matej. Úvod. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 3. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • HARVÁT, Matej. Hľadanie národných počiatkov vo včasnom stredoveku? Problémy a východiská (z) etnickej interpretácie starších dejín [Searching for the national origins in the Early Middle Ages? Problems and points of departure of the ethnic interpretation of the older history]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 4-22. ISBN 978-80-8152-848-4. Typ: AFB
 • HERTEL, Maroš. Kňaz v politike : vzostupy a pády Floriána Tománka [A priest in politics. The rises and falls of Florián Tománek]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 24-33. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. K hrobom apoštolov. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2020, roč. 8, č. 6, s. 12-15. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: <http://prikryl.sk/data/documents/VOX-06-2020.pdf>. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. LUZ, Rastislav (ed.). Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 (Documenta Posoniensia I.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 288 s. ISBN 978-80-223-4636-8. In Slovenská archivistika, 2020, roč. L, č. 1, s. 160-161. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 / Rastislav Luz (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-802-223-4636-8. Typ: EDI
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam - HUCÁKOVÁ, Monika. Pandemické poradenstvo alebo Čo prezrádza stredoveký zachovaný morový traktát. In Veda na dosah. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://vedanadosah.cvtisr.sk/pandemicke-poradenstvo-alebo-co-prezradza-stredoveky-zachovany-morovy-traktat>. Typ: GHG
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "Ľudia v stredoveku boli na smrť pripravení lepšie ako my". In jádu : česko-německý online magazín Goethe-Institut. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://wwwgoethe.de/ins/cz/prj/jug/the/cor/cs16768985.htm>. Typ: GII
 • HLAVINKA, Ján. Nová podnikateľská elita? Arizácia firiem a kolektívny profil arizátorov v meste Prešov [New business elite? Aryanisation of companies and the collective profile of the aryanisators in Prešov]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 262-280. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • HLAVINKA, Ján. Arizácia domového majetku [Aryanization of Household Property]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 313-324. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou, pasivitou a iredentou [Nobility in Slovakia after 1918 between loyalty, passivity and irredentism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 52-88. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Keď ešte neskončila vojna a kým nevznikol nový štát [Weder war der Krieg zu Ende noch entstand der neue Staat]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, s. 163-182. ISBN 978-80-971553-6-0. Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Bratislavská župa ako výkladná skriňa medzi župami v historickom a sociálnoekonomickom kontexte. In 100 rokov Bratislavskej župy (1919-2019) : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá sa konala v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v hoteli Zochová chata (Modra-Piesok) dňa 24. septembra 2019. Editori: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová, Michal Škrovina. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2019, s. 8-29. Typ: BEF
 • HOLLÝ, Karol. Ku koncepciám "národného zberateľstva" v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia v uhorskom (nenárodoveckom_ kontexte [Then notions of "national collecting" in the Slovak national movement at the turn of the 19th and 20th centuries in a pan-Hungarian context]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 295-313. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
 • HOMOĽA, Tomáš. S kráľom alebo proti kráľovi? Sprisahanie voči Matejovi Korvínovi v roku 1471 [With the King or against the King? The conspiracy against Matthias Corvinus in 1471]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 221-247. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADDB
 • HOMOĽA, Tomáš. Beatrix Aragónska : renesančná panovníčka na uhorskom tróne. In Historická revue, 2020, roč. 69, č. 7, s. 32-39. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HRICA, Juraj. Odborný seminár Stopy Rimanov na Slovensku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 181-184. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • HUDEK, Adam. Vedecké elity na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia [Scientific elites during the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 137-162. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity [Elites and counter-elites in Slovakia in the 19th and 20th centuries. Continuities and discontinuities]. Editori: Adam Hudek, Peter Šoltés ; recenzenti: Darina Malová, Michal Ducháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 576 s. ISBN 978-80-224-1778-5(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: FAI
 • HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5. Typ: GII
 • JAKOBYOVÁ, Barbora. Fearing for the Nation: Biopolitics in Central and Eastern Europe in the 20th Century. In H-Soz-u-Kult, 2020, 14.1., s. 1-6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8588>. Typ: GHG
 • JANCURA, Vladimír - ŠOLTÉS, Peter. Keď sa súdy dostali pod vplyv podnikateľov. In Pravda, 2020, roč. 30, č. 68, s.42-43. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici [Nobility Country Residences in the Spiš County]. Recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Gojdič. [s. l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola : Historický ústav SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-89756-16-2(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] TIHÁNYIOVÁ, M. Páni zo Štítnika. Putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami Horného Gemera. [Rožňava] : Georgius Bubek, 2019, s. 226. ISBN 978-80973549-0-9

 • JANURA, Tomáš. Rezidenčná sieť rodu Görgei v Spišskej stolici v 16. - 19. storočí [Residenznetzwerk des Adelsgeschlechts Görgei im Zipser Komitat im 16. – 19. Jahrhundert]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, 79-110. ISBN 978-80-971553-6-0.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ABD
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kúria v Kukovej vo svetle najnovšieho archívneho a architektonicko-historického výskumu [Mansion in Kuková in the light of latest archival and architectural-historical research]. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, roč., č. 1, s. 21-34. ISSN 1337-0707. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12020.html>. Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš. Archontológia Liptovskej stolice v rokoch 1709-1786 [Archontology of the Liptov County in 1709-1786]. In Archívny almanach. - Bytča : Spolok PRO ARCHIVIS, 2019, s. 30-39. ISBN 978-80-972999-1-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš. Levice - mestská časť Malý Kiar. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • JANURA, Tomáš. Hontianske Moravce - miestna časť Kostolné Moravce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • JANURA, Tomáš. Santovka - miestna časť Malinovec. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Slovensko a jeho vůdce. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2020, roč. 42, č. 4. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Kněz prezidentem / Andrzej Krawcyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-200-2963-8. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. O bilbordoch : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 21. január. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Povolebné obavy : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 17.3. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Jubileum historika : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 17.apríl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Oslobodenie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 19.máj. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Opäť sú tu prelomové voľby? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 14.-16. 2. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. O (ne)zodpovednosti : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 15.6. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Nepoznaná stránka holokaustu na Slovensku : predslov Ivana Kamenca. In VADKERTY, Madeline - PÚČEK, Ján. Slovutný pán prezident : listy Jozefovi Tisovi. - Žilina : Vydavateľstvo Absynt, 2020, s. 13-16. ISBN 978-80-8203-163-1. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Generačný faktor : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 14. júl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KODAJOVÁ, Daniela. Dunaj a iné rieky pri vymedzovaní národného územia [Danube and other rivers acting as borders of national territory]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 25-35. ISBN 978-80-973527-0-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Ján Drahotín Makovický o úlohe a postavení učiteľa vo vzdelávacom procese "Najvýdatnejšiu pomoc vidím pre národ náš v dobre zriadených školách" [Ján Drahotín Makovický about the role and status of a teacher in the educational process. The greatest help for our nation is in well-established schools]. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 29-47. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Uplatnenie patronátneho práva v Pezinku a Svätom Jure v prvej polovici 17. storočia [The assertion of patronage law in Pezinok and Svätý Jur in the first half of the 17th Century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 135-144. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AFB
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Obranné opatrenia Bratislavskej stolice v druhej polovici 17. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 50-58. ISBN 978-80-89523-63-4. Typ: BEF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít v čase zlomu [Journalism as an adaptive strategy of the Hungarian (Counter)elites during the political rupture]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 32-51. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita Kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storočia [The popularity of Kant´s philosophy around 1800]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 313-334. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • KOVÁČ, Dušan. Elity v procese formovania moderného slovenského národa [Elites in the process of formation of the modern Slovak nation]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 412-426. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Päťkrát o priateľstve. In Kniha o priateľstve aneb přátelství. - Bratislava : Petrus Publishers, 2020, s. 153-155. ISBN 978-80-89913-52-7. Typ: BDF
 • KOVÁČ, Dušan. "Uznávame národnostný princíp, ale ten nie je najvyšší" : hranice Slovenska v česko-slovenskom zahraničnom odboji a na mierovej konferencii v Paríži. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 12-17. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi = Epidemics in history. Ed. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-836-4(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Calisiovci a Bytčica: zabudnuté centrum vzdelanosti [Calisius Family and Bytčica: The Forgotten Center of Culture]. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 60-79. ISBN 978-80-89832-17-0.(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Typ: AFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Jozef II. - ochranca či nepriateľ cirkvi? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 24-30. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KOWALSKÁ, Eva. Interkofesijné vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606-1673). In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 232-237. ISBN 978-80-89523-63-4. Typ: BEF
 • KRČMÁRIK, Radovan - KAMENEC, Ivan. Vina či nevina? Historici majú hovoriť len o zodpovednosti. In Pravda, 2020, 14. marec, s. 40-41. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [Behind the orphanages gates. The Care for Children in the first Hungarian orphanages (1750–1815)]. Recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 303 s. ISBN 978-80-224-1794-5(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: AAB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Štátna koncepcia ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [The state conception of institutional care for orphaned children in 18th century Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 55-83. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: ADDB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kostol a konvent trinitárov v Ilave [Trinitarian Church and Monastery in Ilava]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 2, s. 18-26. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Posledné roky panovania Márie Terézie. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Aby sa pomoc neminula cieľa : pokus Jozefa II. o reformu chudobinskej starostlivosti v Uhorsku. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s.31-33. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Beethoven´s oeuvre as an argument: Fidelio stateg by the municipal Theatre at the End of the 19th Century and its Reception in the Context of the Beethoven Tradition in Pressburg. In Hudební věda : Musicology, 2020, roč. 57, č. 2, s. 130-152,244-245. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0018-7003.(Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia). Typ: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöky. Bratislava: Historický ústav SAV: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 212 s. ISBN 978-80-224-170-75. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 358-364. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) / Štefan Gaučík. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-170-75. Typ: EDI
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy : (na príklade dvoch šľachtičien zo 17. storočia) [County in the women´s hands (on the exemple of two noblewomen from the 17th century)]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 87-103. ISBN 978-83-8111-158-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: AFB
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Levočský majster kat. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 225-231. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska). Typ: BEF
 • LONDÁK, Miroslav. O česko-slovenských vzťahoch na prahu roka 1968 - na pozadí niektorých novoobjavených archívnych dokumentov [On Czech-Slovak relations on the threshold of 1968 against the background of some newly discovered archive documents]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 105-123. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ADDB
 • LONDÁK, Miroslav. Posledná fáza rozpadu československej federácie. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 64-68. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. "K svetlým zajtrajškom" : paradoxy plánovaného hospodárstva v Československu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 74-77. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Asymetrická utópia : ústava ČSSR z roku 1960. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 66-69. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. N89 Cesta k slobode. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 70 č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-4353. Typ: EDI
 • LONDÁK, Miroslav. Adam Hudek - Michal Kopeček - Jan Mervart, eds. Čecho/slovakismus. Praha: NLN: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, 478 s. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č.2, s. 106-111. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Čecho/slovakismus / Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart, eds. - Praha : NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. Typ: EDI
 • LYSÁ, Žofia - LYSÝ, Miroslav. K termínom civitas - castrum - grad - mesto do konca 13. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 177-187. ISBN 978-80-89523-63-4.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: BEF
 • MACHO, Peter. Nahliadnutie do života rodiny zvolenského župana. Udalosti z roku 1919 v zrkadle súkromnej korešpondencie Viery Markovičovej [The insight into the family life of the Head of Zvolen County. Events of 1919 in the private correspondence of his wife, Viera Markovičová]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 361-390. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • MACHO, Peter. Ján Drahotín Makovický v siločiarach nacionalizmu a konfesionalizmu. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 19-28. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724. Typ: AFB
 • MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik na filmovom plátne : (film Jána Svitáka z roku 1935). In Muž slnka. Zostavila Mária Gallová. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89998-08-1. Typ: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality [Pressburg bakers and their specialities]. Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-569-0544-9(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AAB
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Medzinárodná vedecká konferencia Politická korupcia na území Slovenska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 184-186. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky ako miesto formovania elít. Rozdielne podmienky v Rakúsku a v Uhorsku [Associations as an elite forming environment. Different conditions in Austria and Hungary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 486-513. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 84. 2015. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2020. 425 s. ISBN 978-3-11-063241-5. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie židovských detí v pracovných táboroch [Education Upbringing of Jewish Children in Work Camps]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 129-143. ISBN 978-80--89523-66-5. Typ: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. The German Advisor before the Tribunal. In Policy of Anti-semitism and Holocaust : in post-war Retribution Trials in European States. - Banská Bystrica : Museum of the Slovak National Uprising, 2019, s. 149-158. ISBN 978-80-89514-57-1. Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Formovanie bipolárneho sveta na príklade simultánneho odchodu spojeneckých armmád z ČSR na konci roka 1945 [Shaping the Bipolar World on the Example of Simultaneous Departure of the Allied Armies from CSR at the End of 1945]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 323-336. ISBN 978-80--89523-66-5.(VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen). Typ: AEDA
 • Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [Forum historiae journal and portal for history and related disciplines]. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • NEŠŤÁKOVÁ, Denisa - DRÁBIK, Jakub. Ako sa na kulturblogu klame a zavádza. In HistoryWeb, 2020, 29.4. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-na-kulturblogu-klame-a-zavadza>. Typ: BDF
 • PEŠEK, Jan. Zo zákulisia života slovenských komunistov : členstvo, organizácia a vedenie Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948-1968 [The behind the scenes life of the Slovak communists]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 25-37. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Secret Intelligence Service a jej aktivity v Strednej Európe pred vypuknutím Druhej svetovej vojny. In Slovensko 1938 : Československo v zovretí mocností. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 203-209. ISBN 978-80-89514-71-7. Typ: AEDA
 • POSCH, Martin. 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny. In Vojenská OSVETA : spoločenskovedné semináre. 1. Redaktor: Iveta Čatlochová ; recenzenti: Jaroslav Mihálik, Jozef Matis. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2020, s. 78-92. ISBN 978-80-89609-22-2. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. Čítanka odhaľuje ľudácky svet. In HistoryWeb, 2020, 3.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka čítanka / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2019. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/citanka-odhaluje-ludacky-svet>. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Povojnová cesta Československa : sa formovala počas jeho oslobodzovania. In SME, 2020, 22.5., s. 10-11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Naštrbené vzťahy : manželstvo a partnerstvo v medzivojnovom období [Disturbed relations. Marriage and partnership in the inteer-war period]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 6, s. 12-24. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • SABOL, Miroslav. Infraštruktúra [Infrastructure]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 188-242. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: ABB
 • SABOL, Miroslav. Počiatky mototuristiky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia [The Beginnings of Motor-tourism in Slovakia in the First Half of the 20th Century]. In Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy, 2020, roč. 12, č. 1, s. 131-145. (2019: 0.299 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1804-0616. Typ: ADEB
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Ringhofferovi následovníci na Slovensku po roku 1948 (Tatra-Ringhoffer a Slovensko) [Ringhoffer´s Successors in Slovakia after 1948 (Tatra-Ringhoffer and Slovakia)]. In Fenomén Ringhoffer : rodina, podnikání, politika. - Praha : Národní technické muzeum, 2019, s. 172-177. ISBN 978-80-7037-303-3.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: AECA
 • SABOL, Miroslav. Železničná doprava v Povstaní [Railroad transport during Uprising]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 438-444. ISBN 978-80-224-1779-2. Typ: AEDA
 • SEGEŠ, Dušan. Éterické elity. Československé redakcie rozhlasových staníc vysielajúcich zo slobodného sveta do komunistického Československa v 50. rokoch 20. storočia [Ethereal elites. Czechoslovak broadcasting from the free world to communist Czechoslovakia]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 163-188. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. "Slováci sú v stave zabezpečiť ochranu krajiny a hraníc". Okupácia západného Slovenska WEhrmachtom a konflikt s Maďarskom na východnom Slovensku v marci 1939 ["Slovaks are able to Ensure Protection of the Country and its Borders". Occupation of Western Slovakia by Werhmacht and Conflict with Hungary in Eastern Slovakia in March 1939]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 75-92. ISBN 978-80--89523-66-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AEDA
 • SIKORA, Stanislav. Zlaté šesťdesiate (roky) v socialistickom Československu : politický vývoj. In Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle. - Bratislava : Veda, 2019, s. 9-25. ISBN 978-80-224-1723-5.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Typ: AEDA
 • SIKORA, Stanislav. Priateľ "Vladikam" Segeš má sedemdesiat! In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 13-16. ISBN 978-80-89523-63-4. Typ: BEF
 • SIKORA, Stanislav. Šimečka, Milan - Posch, Martin - Bohuš, Michal. Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945. Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019, 218 s. ISBN 97-880-9729-62-30. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 169-174. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Všetko malo byť inak / Milan Šimečka, Martin Posch, Michal Bohuš. - Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. - ISBN 97-880-9729-62-30. Typ: EDI
 • STENCLOVÁ, Eva - DRÁBIK, Jakub. Drábik: Symboly sú pre totalitné režimy dôležité. In Pravda, 2020, roč. 6.3., s. 5. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • SZALMA, Štefan. Mýty naše turecké [Our Turkish myths]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 23-37. ISBN 978-80-8152-848-4. Typ: AFB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. K otázke nevestincov v období neskorého stredoveku a na prahu novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 213-216. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska). Typ: BEF
 • ŠOLTÉS, Peter. Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu [First Slovak elites? Slovak officials during the initial two years of neoabsolutism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 282-333. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABB
 • VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Mýtus o znovuzrodení i genocída - dve tváre fašizmu : rozhovor s historikom Jakubom Drábikom. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 56-59. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Japonci pustili Američanov na pláž. Potom začali páliť. In SME, 2020, 30.4., s.6-7. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • VALENT, Jaroslav - HOLEC, Roman. Rozhovor s historikom Romanom Holecom. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 44-49. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VAN DUIN, Pieter C. - POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Big Bang of Communism: The Bolsheviks´ Destruction of the Russian Constituent assembly and the making of the first Communist Dictatorship (November 1917-January 1918). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. 12, no.2, s. 57-75. ISSN 1337-8163.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADFB
 • VÖRÖS, Ladislav. Neželaná elita: Samo Czambel, aktivista na pomedzí dvoch národných ideológií [Unwanted elite. Samo Czambel, an activist on the borderline of two national ideologies]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 453-485. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • ZAJAC, Oliver. Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4. Typ: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršal tyfus. In HistoryWeb, 2020, 18.5., [ 1-8 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/napoleona-v-rusku-neporazil-len-general-zima-ale-aj-marsal-tyfus?fbclid=IwAR1ZYlKh_51J1L5xXWxZVhN1Cm3r4nboZ2N-QuxztmG40G8gbSVtAtPdbbM>. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Nielen ľudia majú svoje dejiny. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: História oceánov / Juraj Činčura. - Bratislava : VEDA, 2019. Typ: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Habsburský kúsok v skladačke našich dejín. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 1, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bratislavskí Habsburgovci / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Typ: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Osobnostné krízy šiestich národov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 3, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ako národy riešia svoje krízy / Jared Diamond. - Bratislava : Premedia, 2019. Typ: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Otec, ktorý nespája. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č.5, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hlinka. Otec národa ? / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Typ: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Mali liptovskí kati veľa práce ? In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s.16-17. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. Víťazstvá nad vlastnou minulosťou. Kontinuity kariérnych dráh 40. a 50. rokov [Victories over own past. Career path continuities during the 1940s and the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 119-136. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • ZMÁTLO, Peter - HOLEC, Roman. "Naše dejiny sú úžasné, v mnohom ešte nepoznané" : rozhovor s historikom Romanom Holecom pri príležitosti jeho životného jubilea. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10 č. 2, s. 281-289. (2018: 0.191 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-2009. Typ: GII
 • ZUPKA, Dušan. Mních, ktorý vládol Európe : rozporuplný život Bernarda z Clairvaux (1090-1153). In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 4-11. ISSN 1335-8316. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus