Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

PhD. Topics

Institute of Hydrology

Topic
Effect of organic materials to improve the hydro-physical properties of soils
PhD. program
Name of the supervisor
Ing. Justína Vitková, PhD.
Contact:
Receiving school
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Annotation
Predkladaná téma sa zaoberá vplyvom rôzneho organického materiálu na zmeny hydrofyzikálnych vlastností pôdy a následne aj na veľkosť úrody. Práca by mala vychádzať z doterajších výskumov robených u nás aj v zahraničí a zistené poznatky aplikovať na poľnohospodárskych pôdach na Slovensku. Verifikácia laboratórnych meraní v poľných podmienkach bude tvoriť metodiku odporúčaní pre poľnohospodárske subjekty.