Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of national projects SAS

Polymer Institute

Particulate micro- and mesoporous carbon-based materials from natural precursors.

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behaviour.

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.

Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.

Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.

Centre of medicine bioadditive research and production.

Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby.

Duration: 1.12.2019 - 30.6.2023
Program:
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Design of efficient electrocatalysts for water splitting based on metal doped 2-dimensional transition metal dichalcogenides/conducting polymer hybrids.

Dizajn účinných elektrokatalyzátorov pre rozklad vody na báze hybridov pozostávajúcich z kovom dopovaných 2-rozmerných dichalkogenidov prechodných kovov a vodivých polymérov.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2023
Program: SASPRO
Project leader: MSc. Cogal Sadik PhD.

Two-dimensional nanomaterials in hybrids and polymer composites for advanced applications

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami

Duration: 1.7.2020 - 31.12.2023
Program: SRDA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering.

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2026
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Innovation of the product portfolio of the company Novplasta

Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta

Duration: 1.8.2020 - 31.7.2023
Program:
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

-

Konštrukcia inteligentných polymérnych kompozitných systémov pre kontrolované a cielené podávanie liečiv.

Duration: 1.12.2022 - 30.9.2025
Program: SASPRO
Project leader: Assoc. Prof. Omar Ahmad Mohamed PhD.

Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.

MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation

Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Heydari Abolfazl PhD.
Annotation:The goal of project is the preparation of novel microsphere using an in situ combinations of non-covalent and bioorthogonal covalent, including irreversible and reversible, crosslinks with self-healing characters. This dual cross-linking strategy will be established to enhance the mechanical and chemical stability of the microcapsule, possess solely on non-covalent ionic interactions, upon their exposure to the in vivo environment. The developed microsphere will be aimed at the long-term immunoprotection of transplanted cells, specifically the insulin-producing cells in diabetes treatment.

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption.

Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.

Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers

Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.

Nanocomposites based on elastomeric blends with improved resistance to diffusion of gases including hydrogen

Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: SRDA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.

Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline)

Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Advanced bioactive hydrogel materials for regenerative medicine.

Pokročilé bioaktívne hydrogélové materiály pre regeneratívnu medicínu.

Duration: 1.9.2022 - 29.2.2024
Program:
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.

Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure.

Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kollár Jozef PhD.

Polymer Composites for 3D Printing.

Polymérne kompozity pre 3D tlač

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.

Structural-dynamic properties of oligomers and polymers in the bulk and confined states of porous anorganic matrices.

Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.

Influence of supramolecular structure on ultimate properties of blends of biodegradable polymers with thermoplastic starch

Vplyv nadmolekulovej štruktúry na úžitkové vlastnosti zmesí biodegradovateľných polymérov s termoplastickým škrobom

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.

Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program:
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

Duration: 1.7.2020 - 31.5.2024
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.

Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.

Development of immunoactive polymer carriers for photodynamic therapy.

Vývoj imunoaktívnych polymérnych nosičov pre fotodynamickú terapiu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores.

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a uväznených podmienkach makro- a mezo-pórov.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: SRDA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.

The total number of projects: 30