Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of national projects SAS

Polymer Institute
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022
Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities
FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2020 - 31.12.2023
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022
Innovation of the product portfolio of the company Novplasta
Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta
Program:
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.8.2020 - 31.7.2023
Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.
MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation
Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu
Program: VEGA
Project leader: Heydari Abolfazl PhD.
Annotation:The goal of project is the preparation of novel microsphere using an in situ combinations of non-covalent and bioorthogonal covalent, including irreversible and reversible, crosslinks with self-healing characters. This dual cross-linking strategy will be established to enhance the mechanical and chemical stability of the microcapsule, possess solely on non-covalent ionic interactions, upon their exposure to the in vivo environment. The developed microsphere will be aimed at the long-term immunoprotection of transplanted cells, specifically the insulin-producing cells in diabetes treatment.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers
Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Račko Dušan PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.
O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline)
Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín)
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Polymer Composites for 3D Printing.
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Polymeric materials for advanced application
Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Radical polymerization of water-soluble monomers: the effect of molecular interactions on the polymerization kinetics and mechanism
Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií na kinetiku a mechanizmus polymerizácie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Structural-dynamic properties of oligomers and polymers in the bulk and confined states of porous anorganic matrices.
Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured polymers.
Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švajdlenková Helena PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.
Program:
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.
Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.
Duration: 1.7.2020 - 31.5.2024
Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.
Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

The total number of projects: 22