Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of national projects SAS

Institute of Neuroimmunology
-
Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Neuroinflammatory changes of the blood-brain barrier in AD, CBD and PSP
Cerebrovaskulárne a zápalové zmeny hematoencefalickej bariéry v ľudských tauopatiách
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Polčík Michalicová Alena PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Long non-coding RNAs as biomarkers of Alzheimer's disease
Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
An investigation into the link between neurofibrillary degeneration and diabetes
Charakterizácia vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease
Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe
Program: SRDA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2023
Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic
Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2023
Conformational properties of intrinsically disordered protein tau with the emphasis on the C-terminus of its molecule
Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Treatment of spinal cord injury using implantation of umbilical cord decellularized matrix
Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva
Program: VEGA
Project leader: prof. MUDr. Syková Eva DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Intriguing allostery of a disordered protein: cooperation between tau protein projection domain and microtubule-binding repeats
Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Molecular biomarkers for canine brain disorders – Monitoring of the brain regeneration and efficacy of treatment
Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022
Sub-concussive head trauma as risk factor for chronic traumatic encephalopathy
Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
-
Vplyv neurofibrilárnej patológie na meningy u transgénneho modelu tauopátie
Program: VEGA
Project leader: MSc. Jadhav Santosh PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
The development of novel approaches for therapy of tauopathies using transport peptides for drugs and antibodies into the brain
Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022
Development of therapeutic biomolecules blocking SARS-COV-2 infection
Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.
Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021

The total number of projects: 14