Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of national projects SAS

Institute of Neuroimmunology

-

Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Identification and validation of novel targets for Alzheimer’s diseases

Identifikácia a validácia nových cieľových molekúl za účelom vývoja nových liečiv na Alzheimerovu chorobu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease

Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Interaction of the brain and intestine in conditions of Alzeheimer's type neurodegeneration

Interakcia mozgu a čreva v podmienkach neurodegenerácie Alzeheimerovho typu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Mgr. Smolek Tomáš PhD.

Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic

Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

-

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Longitudinal monitoring of adaptive immunity after SARS-CoV -2 infection and vaccination: markers of imunity

Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD

Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Novák Petr PhD.

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration

Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections

Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - Ako model v boji proti neuroinfekciám

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Kulkarni Amod M.Sc., PhD.

Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology

Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.

New therapeutic targets for treatment of traumatic brain injury and their validation in animal model of chronic neurodegeneration

Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Receptorom sprostredkovaný transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru do mozgu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Spread of alpha-Synuclein-associated pathology across gastrointestinal organs in a mouse model and patients with Parkinson's disease

Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Králová Trančíková Alžbeta PhD.

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Duration: 15.10.2022 - 14.10.2025
Program: Other projects
Project leader: Lykhota Olena Borysivna PhD.

Mechanism of tau protein movement through and out of the brain

Štúdium mechanizmu pohybu tau proteínu v CNS

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Study of tau transport across blood-cerebrospinal fluid barrier in neurodegenerative disorders

Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Majerová Petra PhD.

The role of senescence in neurodegeneration

Úloha senescencie v neurodegenerácii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies

Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe

Duration: 1.10.2021 - 30.9.2024
Program: SASPRO
Project leader: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

The effect of glial cells on tau spreading in neuro-glia cell-based model for Alzheimer’s disease

Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.

The total number of projects: 24