Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of international projects SAS

Institute of Chemistry
Analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of pregnancy diabetes
Analýza nukleových kyselín, proteínov a metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich biomarkerov tehotenskej cukrovky
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.3.2020 - 31.12.2022
Design, synthesis and characterization of efficient mannosidase inhibitors related to iminosugars and glycoconjugates
Dizajn, syntéza a charakterizácia účinných inhibítorov manozidáz na báze iminosacharidov a glykokonjugátov
Program: JRP
Project leader: Ing. Koóš Miroslav DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)
Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu
Program: COST
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 29.10.2019 - 28.10.2023
European network of vaccine adjuvants (ENOVA)
Európska sústava vakcínových adjuvansov
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 13.11.2017 - 12.11.2021
Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2019 - 13.3.2023
Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele
Program: COST
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 8.4.2019 - 7.4.2023
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)
Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov
Program: COST
Project leader: Ing. Šuchová Katarína PhD.
Duration: 7.11.2019 - 6.11.2023
SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS
Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy
Program: COST
Project leader: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Duration: 10.4.2019 - 9.4.2023
Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)
Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 14.10.2019 - 13.10.2023
Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.9.2022
Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)
Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 4.10.2018 - 3.10.2022

The total number of projects: 11