Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kód Názov Typ Rok
IMC-S-01-0070-UM Magnetopneumografia Služba 2001
IMC-S-01-0071-USTARCH Konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie a materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry. Služba 2001
IMC-S-01-0071-UM Laboratórium na meranie slabých magnetických polí Služba 2001
IMC-S-01-0072-UM Štatistické vyhodnotenie údajov Služba 2001
IMC-S-01-0073-UGt Biologicko-chemická úprava silikátových surovín Služba 2001
IMC-S-01-0073-UM Navrhovanie preberacích plánov - kontrola kvality Služba 2001
IMC-S-00-0071-UGt Hydrodynamický rozdružovač. Služba 2000
IMC-S-00-0071-FU MAGLAB - Laboratórium magnetizmu Služba 2000
IMC-S-00-0071-UEL Mikrorozmnožovanie okrasných druhov drevín. Služba 2000
IMC-S-00-0071-UI Rečové databázy v slovenčine. Služba 2000
IMC-S-00-0071-GgU Regionálna štruktúra Slovenska a dynamika jej rozvoja. Služba 2000
IMC-S-00-0071-MU Testovanie a zavádzanie nových liekov matematicko-štatistické spracovanie a vyhodnocovanie terapií. Služba 2000
IMC-S-00-0071-USTARCH Určovanie mechanických vlastností, trvanlivosti a životnosti betónu. Služba 2000
IMC-S-00-0071-UH Určovanie hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd. Služba 2000
IMC-S-00-0071-UACH Zlepšovanie kvality hliníka a energetickej a environmentálnej charakteristiky hliníkovej elektrolýzy. Služba 2000
IMC-S-00-0071-UMB Zvyšovanie biodegradačných schopností mikroorganizmov. Služba 2000
IMC-S-00-0072-GgU Databázy foriem využívania a zmien územia SR za 70. a 90. roky. Služba 2000
IMC-S-00-0072-UH Monitorovanie zmien vlhkosti poľnohospodárskych a lesných ekosystémov. Služba 2000
IMC-S-00-0072-UEL Optimalizácia pestovania vybraných cudzokrajných drevín na Slovensku. Služba 2000
IMC-S-00-0072-MU Optimalizácia prepravy a distribúcie médií. Služba 2000
IMC-S-00-0072-USTARCH Prognózovanie rýchlosti degradácie a hodnotenie stavu betónu v agresívnom prostredí vzdušného oxidu uhličitého. Služba 2000
IMC-S-00-0072-UGt Technológia získavania zlata z arzenopyritových sulfidných koncentrátov. Služba 2000
IMC-S-00-0073-UEL Diagnostika hubových ochorení. Služba 2000
IMC-S-00-0073-USTARCH Modelovanie dlhodobých účinkov vonkajšieho prostredia na tepelnovlhkostný stav vertikálnych obalových konštrukcií. Služba 2000
IMC-S-00-0073-GgU Možnosti zníženia povodňového rizika prostredníctvom trvalo udržateľného hospodárenia v krajine. Služba 2000
IMC-S-00-0073-UH Posudzovanie vplyvov ľudskej činnosti (stavieb) na vodu a pôdu v zmysle zákona NR SR č.127/94 Z.z. Služba 2000
IMC-S-00-0073-MU Vyhodnocovanie dopravných prieskumov a tvorba dopravných Modelov. Služba 2000
IMC-S-00-0074-UEL Hodnotenie stupňa nekrotického ochorenia kôry kmeňov buka. Služba 2000
IMC-S-00-0074-MU Matematické metódy v kryptológii. Služba 2000
IMC-S-00-0074-UH Posudzovanie vplyvu znečistenia z bodových i nebodových zdrojov na kvalitu povrchových vôd. Služba 2000
IMC-S-00-0075-UEL Monitoring životného prostredia a zdravotného stavu lesa. Služba 2000
IMC-S-00-0076-UEL Určovanie stredoeurópskych dubov. Služba 2000