Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav ekológie lesa SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Ľubica Ditmarová PhD.
WWW: https://www.ife.sk/
Profil ústavu: Ústav ekológie lesa SAV vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Sídlom ústavu je Zvolen a súčasný názov má od 1.7.1987. Možno povedať, že začiatky ústavu siahajú až do rokov 1894-1898, kedy bolo založené Arborétum Mlyňany a Ústredná výskumná lesnícka stanica, neskoršie Lesnícke laboratórium SAV v Bratislave (1954).
Ústav je orientovaný na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami. Ide predovšetkým o poznávanie dlhodobých zmien, procesov a stresorov významných pre stabilitu, štruktúru, produkciu a ochranu ekosystémov a ich zložiek. Predmetom výskumu sú prirodzené a antropicky ovplyvnené ekosystémy, ich dynamika, zložky, režimy prvky a vzťahy s vyústením do aplikačných záverov v niektorých smeroch výskumu. Sleduje sa vplyv antropogénnej záťaže na stabilitu, vitalitu a zdravotný stav lesných ekosystémov v nadväznosti na hodnotenie dynamiky pedologických, fytocenologických, fenologických, ekofyziologických a ekotoxikolockých zmien. V rámci multilaterálnych medzinárodných vedeckých programov má uzatvorené viaceré aktívne dohody o spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí.
Služby: IMC-S-00-0071-UEL: Mikrorozmnožovanie okrasných druhov drevín.
IMC-S-00-0072-UEL: Optimalizácia pestovania vybraných cudzokrajnýc......
IMC-S-00-0073-UEL: Diagnostika hubových ochorení.
IMC-S-00-0074-UEL: Hodnotenie stupňa nekrotického ochorenia kô......
IMC-S-00-0075-UEL: Monitoring životného prostredia a zdravotného s......
IMC-S-00-0076-UEL: Určovanie stredoeurópskych dubov.