Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Prezident Ivan Gašparovič odovzdáva Andree Fedorkovej Cenu prezidenta SR v podobe sklenenej sovy...

Študentské osobnosti Slovenska 2010

8. 12. 2010 | zhliadnuté 3611-krát
Medzi študentskými osobnosťami Slovenska 2009/2010 ocenili aj Jána Hlavinku z Historického ústavu SAV v Bratislave. Absolútnou víťazkou je Andrea Fedorková z bratislavskej UK.

Organizácia Junior Chamber International – Slovakia už tradične koncom jesene organizuje národnú súťaž mladých talentovaných ľudí pod názvom Študentská osobnosť Slovenska, aj tentoraz pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Tohtoročných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili v utorok 7. decembra v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Libor Vozár, jej viceprezident prof. Rudolf Sivák a ďalšie osobnosti z akademickej aj podnikateľskej sféry.

Výkonný predseda organizácie Marián Meško v úvodnom vystúpení stručne charakterizoval Junior Chamber International ako organizáciu s medzinárodnou pôsobnosťou a pripomenul, že do tejto súťaže môže byť nominovaný študent VŠ – aj doktorand - vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská, kde študujú. V tomto roku mali 70 nominácií – z nich získali ocenenia jedenásti v rovnakom počte kategórií. Jeden z nich získa najvyššie ocenenie TOP študentská osobnosť Slovenska v danom roku... Vysoko ocenil aj spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, keďže jednotlivé komisie na posudzovanie viedli vynikajúci vedci zo SAV.

Prezident SR Ivan Gašparovič vo svojom príhovore ocenil prácu tých, ktorí takúto súťaž každoročne organizujú a povedal: "Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí dokážu každý rok zorganizovať toto podujatie a ukázať, že Slovensko má šikovných a vzdelaných mladých ľudí, ktorí dokážu našu vlasť dôstojne reprezentovať." Ako ďalej dodal, po roku 1989 všetky vlády deklarovali podporu vede, výskumu a vzdelaniu. Žiaľ, ani jednej z vlád sa to doteraz nepodarilo naplniť. Ani dnes schválený rozpočet požiadavky vedy a výskumu nenaplnil. "Napriek tomu chcem ešte raz poďakovať za to, že aj v takých ťažkých podmienkach dokážete tvoriť a prinášať hodnoty, ktoré slúžia celej spoločnosti. Vy ste našim najlepším exportným artiklom," uviedol slovenský prezident.

Podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová túto slávnosť, tesne po mikulášovskom dni, s úsmevom prirovnala k odmene pre tých, ktorí "boli dobrí". „Na rozdiel od Mikuláša, nestačí len poslúchať svojich rodičov a učiteľov, museli ste urobiť niečo navyše,“ – konštatovala. "Stali ste sa špičkou vo svojich odboroch – a to už nie je dar, ktorý môžete dostať od Mikuláša. Na to aby ste takými boli, musíte rozvíjať svoj talent a tvrdo pracovať. Veľmi si želáme, aby ste zostali verní vede a výskumu – naša spoločnosť to potrebuje."

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Libor Vozár pripomenul, že súčasná spoločnosť sa akosi stále nevie vymaniť z bludného kruhu teoretizovania a memorovania. "Pre vývoj slovenských vysokých škôl sú v súčasnosti určujúce dva protichodné procesy – stagnácia vo vývoji financovania a masifikácia vysokoškolského vzdelávania," zdôraznil prof. libor Vozár. "Dominancia memorovania a skúšania na úkor tvorivosti a osobnostného rastu študentov – toho sa akosi nemôžeme zbaviť." Na záver vysoko vyzdvihol prácu organizátorov tohto projektu, ktorý vysoko nadčasovo oceňuje tvorivosť a výsledky vedeckej, odbornej alebo umeleckej práce študentov, ktoré dosiahli v prostredí vysokých škôl a SAV.

Výkonný predseda Junior Chamber International – Slovakia Marián Meško po krátkych príhovoroch spoločne s prof. Danielou Ježovou, prof. Rudolfom Sivákom a zástupcami sponzorských firiem odovzdali ocenenia finalistom súťaže v jednotlivých kategóriách. Ocenenia získali (charakteristiky sú prevzaté z textu, ktorý odznel na podujatí - bez väčších úprav):
 • Kategória Elektrotechnika, priemyselné technológie

  Ing. Peter Tvarožek z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
  Už počas inžinierskeho štúdia experimentálnu časť diplomovej práce vykonával v
  laboratóriu Optickej Skupiny Žilinskej Univerzity a v Medzinárodnom Laserovom Centre
  (MLC) v Bratislave, kde okrem iného získal cenné schopnosti, ako kooperatívne a
  konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov. Ako prvý na Slovensku už počas riešenia diplomovej práce realizoval generáciu superkontinua v mikroštruktúrnych optických vláknach. V prípade ďalšieho experimentu, ktorý nebol realizovaný z objektívnych príčin by bol prvý minimálne v rámci Európy, kto pozoroval generáciu superkontinua v germániom dopovanom vlákne v kontinuálnom režime lasera (o dva roky sa to podarilo realizovať jednej skupine vo Francúzsku).

  V rámci doktorandského štúdia sa zaoberá nelineárnymi javmi v špeciálnych optických
  vlnovodoch, čo predstavuje dve progresívne oblasti základného aj aplikovaného výskumu.
  Špecializuje sa na generáciu superkontinua vo fotonických kryštálových vláknach. Táto
  téma zahŕňa zvládnutie problematiky lineárnych vlastností týchto vlákien ako aj nelineárnej
  interakcie svetla a látky, vyžadujúc tak i značnú intelektuálnu kapacitu. Predovšetkým sú však výsledky, ktoré získali, na Slovensku originálnymi výstupmi a sú prezentované na rôznych vedeckých konferenciách, publikované v časopisoch, resp. patentované.

 • Kategória Hutníctvo, strojárstvo, energetika

  Ing. Stanislav Soják z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Katedry jadrovej fyziky a techniky STU v Bratislave.
  Stanislav Soják je študentom tretieho ročníka doktorandského štúdia na Katedre jadrovej fyziky a techniky, FEI STU. Jeho výskumná činnosť je zameraná na nové generácie jadrových reaktorov (fúzne reaktory) a na radiačné namáhanie konštrukčných materiálov, ktoré by mali byť využité v týchto zariadeniach. Simulácia radiačného poškodenia perspektívnych konštrukčných materiálov je vykonávaná pomocou iónovej implantácie.

  V tejto oblasti materiálového výskumu s využitím pozitrónovej anihilačnej spektroskopie ako meracej techniky sa zúčastnil niekoľkých konferencií s publikáciami v časopisoch (8) a zborníkoch. Na konferencii organizovanej ASME spoločnosťou získal cenu v PhD. kategórii a taktiež bol ocenený na konferencii ELITECH 2010 organizovanej Slovenskou technickou univerzitou. Absolvoval rôzne stretnutia, kde obdržal certifikáty v oblasti pozitrónovej anihilačnej spektroskopii a poškodenia reaktorových ocelí. Témou jeho dizertačnej práce je Štúdium radiačného poškodenia konštrukčných materiálov fúznych reaktorov.

 • Kategória Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

  RNDr. Gabriel Horváth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky z Univerzity Komenského v Bratislave.
  Po úspešnom absolvovaní štúdia fyziky plazmy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave, nastúpil Gabriel Horváth v roku 2007 ako interný doktorand na Katedru experimentálnej fyziky FMFI UK. Do vedeckej práce sa zapojil už počas magisterského štúdia a neskôr v tejto práci pokračoval rámci doktorandského štúdia na tému "Modelovanie atmosféry Titanu v elektrických výbojoch”. Zaoberá sa hlavne spektrálnou analýzou elektrických výbojov, štúdiom plazmochemických procesov, vývojom a aplikáciou plazmových technológií pre simuláciu planetárnych atmosfér. V súčasnosti pracuje na vývoji plazmového pera novej generácie, ktoré má široké využite v medicíne pri liečbe kožných ochorení.

  Je prvým autorom, resp. spolu autorom 9 publikácii v karentovaných medzinárodných časopisoch. V roku 2008 už ako prvák na doktorandskom štúdií bol pozvaný do Granady na konferenciu ESCAMPIG, kde mal ústnu prezentáciu najnovších výsledkov z oblasti simulácie planetárnych atmosfér pomocou elektrických výbojov. Vo svojom mladom veku sa stal vo svojom odbore uznávaným vedeckým pracovníkom. Na pozvania absolvoval viacero stáži v Anglicku (The Open University in Milton Keynes), v Českej Republike (Brno University of Technology) a od roku 2007 aktívne spolupracuje aj s medzinárodnou firmou HIDEN analytical vo Warringtone v Anglicku. Vďaka jeho úsiliu a pracovitosti úspešne pokračuje naša dlhodobá medzinárodná spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v Európe. Je spoluriešiteľom viacerých medzinárodných (COST CM0601, COST CM0805, EUROPLANET TNA2, COST: Ion-beam Cancer Therapy) ako aj slovenských (APVV, VEGA a UK Granty)

 • Kategória Lekárske vedy, farmácia

  Bc. Marek Psota z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
  Bc. Marek Psota je v súčasnosti študentom 2. Ročníka denného magisterského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave. Už počas bakalárskeho štúdia sa významne zaujímal o dianie a prezentovanie fakulty a hlavne o aktivity Katedry verejného zdravotníctva.

  V druhom ročníku štúdia sa zúčastnil študentskej vedecko–odbornej konferencie s prácou „Chorobnosť na vybrané infekčné ochorenia u Rómov v porovnaní s majoritnou populáciou okresu Bardejov v rokoch 1997-2006“ získal prvé miesto na fakultnom kole a druhé miesto na kole celoslovenskom. Výsledkom práce bolo porovnanie štandardizovanej chorobnosti hepatitídou typu A, dyzentériou a salmonelózu u Rómov a majoritnej populácie.

  V decembri roku 2008 sa aktívne zúčastnil s prednáškou o hodnotení rizík v pracovnom prostrední Intervenčnom seminári, usporiadaného pre týchto zamestnávateľov na FZSP. V tom istom roku sa zúčastnil a stal riešiteľom aj medzinárodného projektu podporovaného University of California at Berkeley – Vplyv depresie u diabetických pacientov – prevencia a náklady“.

  Bc. Marek Psota sa osobne zúčastňoval na zisťovaní prevalencie rizikových faktorov ochorení u obyvateľov rómskych osád a tiež na zisťovaní chorobnosti na infekčné ochorenia v rómskych osadách s terénnym zdravotným asistentom a bez neho. Spektrum jeho doterajších aktivít je široké, avšak majú jeden spoločný menovateľ, každá aktivita má spojitosť s epidemiologickými metódami a štatistikou, prípadne je smerovaná na zdravie znevýhodnených skupín a nerovnosti v zdraví. Po prijatí na magisterský stupeň štúdia sa začal venovať problematike kardiovaskulárnych chorôb, konkrétne ischemických chorôb srdca (ICHS). Konkrétne ide o aplikáciu a overovanie IMPACT modelu, vyvinutého anglickým profesorom klinickej epidemioloógie Simonom Capewellom z Liverpoolskej univerzity. Model IMPACT je však náročný po niekoľkých stránkach. Jedná sa tak o finančnú stránku, ako aj o hľadisko dostupnosti vstupných dát, kde jeho metodika je veľmi komplexná. V máji roku 2010 sa na jeho pozvanie zúčastnil konferencie Európskej kardiologickej spoločnosti EuroPrevent 2010 v Prahe, kde sa s ním osobne stretol. Marekovou snahou v budúcnosti je získať finančné prostriedky, ako aj spoluprácu slovenských odborníkov s cieľom vytvoriť slovenský IMPACT model ako inovatívny prístup v epidemiológii, ktorý zatiaľ na Slovensku nie je veľmi zaužívaný. Taktiež by sa mal v najbližšej budúcnosti zúčastniť krátkej stáže u profesora Capewella.

 • Kategória Prírodné vedy, chémia

  RNDr. Andrea Fedorková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v minulom školskom roku. roku získala vedeckú hodnosť PhD.)

  Po obhájení diplomovej práce v roku 2006 pokračovala v doktorandskom štúdiu na Katedre analytickej chémie UK v Bratislave. Počas svojho štúdia sa venovala problematike Li-iónových batérii a príprave nového katódového materiálu na báze LiFePO4(fosforečnan železnatolítny) + polypyrol. Problematika Li-iónových batérií je momentálne veľmi aktuálna, najmä z hľadiska použitia v automobilovom priemysle. Preto je kľúčovým faktorom nájsť bezpečnejšie materiály (katódy, anódy, elektrolyt), ktoré sa používajú v tejto technológií. Lítiové batérie sú využívané najmä v mobilných telefónoch, laptopoch a iných prenosných zariadeniach. Čoskoro aj energeticky náročnejšie zariadenia ako sú elektrické a hybridné vozidlá začnú využívať lítiové batérie. Preto sa výskum sústreďuje na nájdenie lacnejšieho a bezpečnejšieho katódového materiálu, ktorý by nahradil Ni a Co v dnešných typoch batérii. Jednou z možností je použitie LiFePO4(fosforečnanželeznatolítny), ktoré je lacné, elektrochemicky a tepelne stabilné a hlavne ekologicky nezávadné.

  Počas svojho výskumu pripravila a komplexne ocharakterizovala nový katódový materiál s výrazne pozitívnymi vlastnosťami v porovnaní s podobnými už publikovanými výsledkami.
  Doktorka Fedorková absolvovala počas štúdia mnoho zahraničných pobytov na renomovaných pracoviskách v Nemecku a Španielsku.

  V roku 2009 sa stala víťazkou prvej interaktívnej konferencie pre mladých vedcov (Preveda) v sekcii Analytická chémia s príspevkom PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NOVÉHO KATÓDOVÉHO MATERIÁLU PRE Li-ION BATÉRIE NA BÁZE POLYPYROL-FePO4(fosforečnan železitý).

  Počas štúdia prejavila cieľavedomosť, samostatnosť, výnimočnú pracovitosť a predpoklady pre vedeckú prácu, čoho dôkazom je vysoko nadpriemerná publikačná činnosť. Výsledkom jej vedeckej práce je 15 publikácií. 7 z nich je publikovaných vo významných vedeckých karentovaných časopisoch s impakt faktorom 1.7-4. Na 6-tich z nich je RNDr. Fedorková prvou autorkou.

  Aktívne sa zúčastnila 8 medzinárodných vedeckých konferencií, na 6-tich vystúpila s prednáškou. Prezentované výsledky sa stretli so záujmom a vyvolali možnosti jej ďalšieho štúdia a spolupráce v danej oblasti s poprednými pracoviskami vo svete.

 • Kategória Stavebníctvo, architektúra

  Mgr. Monika Michalková PhD. et PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave (v minulom školskom roku získala vedeckú hodnosť PhD.)

  Monika Michalková sa v rámci svojho štúdia zaslúžila o rozvoj vedeckého výskumu a medzinárodnej spolupráce v Európe i v USA. Predložila mimoriadne kvalitnú dizertačnú prácu s množstvom cenných poznatkov získaných na základe vlastného terénneho, laboratórneho i GIS-výskumu riečnych systémov. Študovala aktuálnu problematiku antropogénnych vplyvov na inundačnú zónu riek vo Francúzsku (Rhôna), v USA (Sacramento) a na Slovensku (Morava). Výsledky boli publikované v renomovaných karentovaných časopisoch. Dizertačná práca bola vypracovaná ako medzinárodná 'these en cotutelle' v úzkej spolupráci s Univerzitou v Lyone a s Národným centrom pre vedecký výskum (CNRS) vo Francúzsku. Po úspešnej obhajobe jej bol udelený titul PhD. aj na Univerzite Jeana Moulina v Lyone. Spolupráca vyústila do úzkeho kontaktu slovenských, francúzskych a amerických odborníkov a otvára cestu pre ďalšiu spoluprácu s Univerzitou v Berkeley a s Lyonskou univerzitou. Počas štúdia bola doktorandka odcenená v rámci celosvetovej súťaže mladých vedeckých pracovníkov účasťou na výberovej konferencii MYRES v New Orleans.

 • Kategória Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

  Bc. Attila Tóth z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre.
  Získal viacero ocenení v odbore krajinná a záhradná architektúra. Medzi nimi diplom za 1. miesto v sekcii I. a II. stupňa štúdia, cenu dekana za absolvovanie štúdia s vyznamenaním. Ďalej pochvalné uznanie dekana za najlepšiu bakalársku prácu v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra na tému „Súčasné trendy v arboristike a hodnotení drevín“.
  V rámci projekt EUROSCOLA Európskeho Parlamentu v Strasbourgu - delegát Slovenskej republiky – toto ocenenie mu udelil Josep Borrel Fontelles, prezident EP, Strasbourg 2006.
  Nositeľ štipendia Verein der Freude der Universität fur Bodenkultur in Wein, Viedeň 2010.
  Finalista IX. Ročníka súťaže o najlepšiu študentskú esej na tému „Udržateľný spôsob života“ s odbornou esejou „Krajina – naše životné prostredie ale i zodpovednosť.“

 • Kategória Filozofia, politológia, právo, teológia

  Mgr. Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
  Mgr. Ján Hlavinka je interným doktorandom Historického ústavu SAV od 1. septembra 2009. Jeho hlavným odborným záujmom je problematika holokaustu a tejto téme je venovaná aj jeho pripravovaná dizertačná práca. Jeto mimoriadne ambiciózny a súčasne odborne erudovaný doktorand. Jeho ambicióznosť sa prejavuje predovšetkým snahou získať čo najkompletnejšie materiály, najmä archívne, doma i v zahraničí. Okrem iného o tejto skutočnosti svedčia jeho zahraničné študijné pobyty v USA (2004, 2005, 2006), Izraeli (2004, 2006, 2009), Švajčiarsku (2005) a pod., na výsledky ktorých nadviazal ako interný doktorand.
  Množstvo archívnych materiálov, ktoré už prebádal a kriticky zhodnotil, mu neslúži ako podklad len pre pripravovanú PhD. dizetráciu. 31-ročný J. Hlavinka má už dnes relatívne bohatú publikačnú činnosť, čo predstavuje v rámci spoločenských a humanitných vied určitý unikát: je autorom alebo spoluautorom troch monografií, ôsmych vedeckých štúdií, spolueditorom dvoch vedeckých zborníkov (viď príloha Publikačná činnosť) a autorom viacerých referátov na domácich aj medzinárodných konferenciách, ktoré sú medzi odborníkmi vysoko hodnotené.

  J. Hlavinka preukázal aj výrazné schopnosti tímovej a vedecko-organizačnej práce a tiež medzinárodnej spolupráce (dobrá znalosť angličtiny): v rokoch 2005-2008 (ako pracovník ÚPN) bol vedúcim projektu "Osudy slovenských Židov v rokoch 1939-1945", V HÚ SAV participoval a participuje na dvoch projektoch VEGA. V uplynulých rokoch zodpovedal za spoluprácu s United States Holocaust Memorial Museum (Washington D. C., USA) a od júla 2010 vykonáva pre túto inštitúciu výskum v slovenských archívoch.

 • Ketegória Kultúra a umenie

  Mgr. Art Ivana Sláviková z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
  Poslucháčka interného doktoránského štúdia preukazuje vynikajúce študijné výsledky a mimoriadny talent, čo dokazuje aj ocenenie jej bakalárskej a magisterskej práce, cenou dekana a cenou rektora ako aj udelením mimoriadneho tvorivého štipendia. V septembri t.r. 2010 jej bola udelená cena Martina Benku za rok 2009 v kategórií profesionálna výtvarná tvorba. Svoje mimoriadne kvality úspešne preukazuje v pedagogickej činnosti a momentálne sa nachádza na pracovnej stáži na Akadémií výtvarných umení v Prahe. V rámci svojej umeleckej tvorby je mimoriadne aktívna v jej prezentáciách na výstavách doma i v zahraničí. Svojou tvorbou reprezentovala SR na medzinárodnom výtvarnom fóre mladých umelcov v Paríži. Sústredené úsilie, vytrvalosť a koncepčnosť doterajšej tvorby sú zárukou kvalitných výtvarných výstupov do budúcna.

 • Kategória Ekonómia

  Ing. Lucia Murínová rod. Tulejová z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
  Študentka sa aktívne venuje štúdiu problematiky zvyšovania flexibility na trhu práce. Inžinierske štúdium zavŕšila v študijnom odbore Informačné a riadiace systémy na FRI ŽU roku 2008 obhájením diplomovej práce „Využitie teleworku pri podpore zamestnávania žien v Žilinskom kraji“. V štúdiu tejto problematiky pokračuje aj na doktorandskom štúdiu, v rámci ktorého spracováva dizertačnú prácu „Flexibilné modely organizácie pracovného času a ich vplyv na efektívne riadenie podniku“.

  Vo svojej publikačnej činnosti analyzuje rôzne druhy vplyvov, ktoré spôsobuje zmena systému organizácie pracovného času na fungovanie podniku. Konkrétne sa zaoberá vplyvom výberu organizácie pracovného času na motiváciu zamestnancov, náklady podniku, efektivitu využívania dostupných kapacít, flexibilitu a konkurencieschopnosť podniku. Definovala pojem „model organizácie pracovného času“ s využitím poznatkov z teórie množín a pracuje na tvorbe modelu rozhodovania manažéra o spôsobe organizácie pracovného času, pričom využíva teóriu viackriteriálneho rozhodovania.

  V rámci pedagogických aktivít spolupracuje s Vedecko-technologickým parkom Žilina. Pre výučbu seminárov k predmetu Mikroekonómia vypracovala učebné texty.

 • Kategória Šport

  Jakub Krako z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
  Jakub Krako je historicky najúspešnejší slovenský paralympionik, ktorý na X. zimných paralympijských hrách vo Vancouveri v roku 2010 získal tri zlaté a jednu striebornú medailu v zjazdovom lyžovaní. Popri úspešnej športovej reprezentácii Slovenska dokázal v akademickom roku 2009/2010 splniť náročné povinnosti študenta 1. ročníka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študuje v dennej forme štúdia a pre svojich spolužiakov je vzorom pri prekonávaní prekážok a dôkazom, že ľudská usilovnosť, vytrvalosť, nepoddajnosť a pevná vôľa vždy vedú k úspechu tak v športe, ako aj v štúdiu.
Absolútnou víťazkou - TOP študentská osobnosť Slovenska a držiteľkou Ceny prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v kategórii Prírodné vedy – chémia.