Electronic Library of Scientific LiteratureSLOVENSKÁ GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVOVolume 6 / 1999 / No. 1

 

 

 


VACUUM EXTRACTION IN PRESENT OBSTETRICS (WITH RESPECT TO USAGE OF SILICON BELL)

NÁŠ NÁZOR NA MIESTO VÁKUOVEJ EXTRAKCIE V SÚČASNEJ PÔRODNÍCKEJ OPERATÍVE (S PRIHLIADNUTÍM NA POUŽITIE SILIKÓNOVÉHO ZVONA

P. SLEZÁK, J. ZÁHUMENSKÝ
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NÚTaRCH, Bratislava
Prednosta: prim. MUDr. P. Slezák

SÚHRN
Vákuová extrakcia ako tradičná pôrodnícka operácia má svoje nezastupiteľné miesto v modernom pôrodníctve. Jej použitie nelimituje druhú, rovnako dôležitú extrakčnú vaginálnu techniku - forceps. Bezchybná znalosť vykonania oboch musí byť výbavou pôrodníka. Použitie pružných silikónových zvonov redukuje pôrodný traumatizmus plodu, zjednodušuje a urýchľuje aplikáciu nástroja. Nevýhodou je zvýšené riziko separácie peloty. Autori uvádzajú aj svoje osobné skúsenosti s použitím silikónovej peloty pri vákuovej extrakcii, na základe ktorých považujú túto pôrodnícku operáciu v daných indikáciách za bezpečnú a efektívnu.

Kľúčové slová: vákuový extraktor, vaginálny operačný pôrod, silikónový zvon.

SUMMARY
Vacuum extraction as a usual obstetric surgery has its irreplaceable position in modern obstetrics. Its usage does not limit the other one extractional vaginal technique - forceps, being of the same importance. An obstetrician has to master the perfect knowledge of execution of both of them. The usage of flexible silicon bells reduces the birth trauma of fetus and makes the application of the tool more easy and quickly. The higher hazard of the pellet separation is a disadvantage. Authors present their personal experience with usage of silicon pellet by vacuum extraction, on basis of which they consider this obstetric surgery secure and effective in special indications.

Key words: vacuum extractor, vaginal surgery child-birth, silicon bell

Slov. Gynek. Pôrod., 6, 1999, č. 1, s. 5-8

 


THE THERAPY OF VULVAVAGINITIDIS BY TANTUM ROSA

LIEČBA VULVOVAGINITÍDY PRÍPRAVKOM TANTUM ROSA

M. ŠIMKO, M. PONECOVÁ, J. DANKO, A. TRUSKA, M. KOZÁR, P. TURBA, M. KRJAK, P. LINDNER, R. DANKOVČÍK, T. PACKAŇ, H. GARANOVÁ
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FN, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. K. Holomáň, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika Jeseniovej LFUK a FN, Martin
Prednosta: prof. MUDr. J. Danko, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie KNsP, Nitra
Prednosta: doc. MUDr. M. Mlynček, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika FNLP, Košice
Prednosta: prof. MUDr. J. Pačin, DrSc.
Onkologická klinika FNLP, Košice,
Prednosta: MUDr. I. Andrašina, CSc.

SÚHRN
Autori v prospektívnej multicentrickej štúdii sledovali terapeutický efekt prípravku TANTUM ROSA® pri liečbe klinicky a laboratórne diagnostikovanej vulvovaginitídy v súbore 124 pacientok. Efekt liečby hodnotil lekár u 67 pacientok (54 %) ako dobrý, u 37 pacientok (29,8 %) uspokojivý, neuspokojivý efekt bol v 20 prípadoch (16,2 %). Pri záverečnom vyhodnotení liečby pacientkou ako dobrý hodnotilo účinok liečby 64 pacientok (51,6 %), uspopkojivý 45 (36,3 %) a neuspokojivý účinok 14 pacientok (11, 3 %). O dobrej efektívnosti liečby svedčí úprava pošvového prostredia, kde z priemerných hodnôt pH pošvy 5,7 nastal pokles na 4,8. Pri kvantitatívnom hodnotení došlo po liečbe k vzostupu výskytu laktobacila Döderleini. Po liečbe sa významne zlepšil MOP v prospech MOP I a II.

Kľúčové slová: TANTUM ROSAR, vulvovaginitída, terapia.

SUMMARY
In prospective multicentric study the authors observed the therapeutic effect of the TANTUM ROSA® on treatment of vulvavaginitidis diagnosed clinically and in laboratory on the set of 124 patients. The effect of the treatment was evaluated as good in 67 patients (54%), satisfying in 37 patients (29,8%), unsatisfying in 20 cases (16,2%). At the final evaluation the treatment was assessed as good by 64 patients (51,6%), satisfying by 45 (36,3%) and unsatisfying by 14 patients (11,3%). Good effectiveness of the treatment is proved by the improvement of vaginal environment, when the average pH 5,7 dropped to 4,8. The treatment was followed by increase of lactobacillus Doderleini and significant improvement of MOP in favour of MOP I and MOP II.

Key words: TANTUM ROSA®, vulvavaginitidis, therapy

Slov. Gynek. Pôrod., 6, 1999, č. 1, s. 9-14

 


INCIDENCE OF VULVA MALIGNOMES IN SLOVAKIA IN PERIOD 1975-1993 AND A CONTRIBUTION OF THE ONCOGYNECOLOGICAL CLINICS OF THE ST ELISABETH ONCOLOGICAL INSTITUTE IN BRATISLAVA TO THEIR TREATMENT

INCIDENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV VULVY NA SLOVENSKU V ROKOCH 1975-1993 A PODIEL ONKOGYNEKOLOGICKEJ KLINIKY ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY V BRATISLAVE NA ICH LIEČENÍ

L. MASÁK
Onkogynekologická klinika Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Prednosta: prim. MUDr. J. Kálay

SÚHRN
Autor v práci hodnotí liečbu karcinómu vulvy za obdobie 43 rokov (1951 až 1993) na jednom pracovisku. Udáva incidenciu zhubných nádorov vulvy na Slovensku za roky 1975 až 1993 a podiel onkogynekologickej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety na ich liečení. Poukazuje na trend liečbu karcinómu vulvy individualizovať, pričom sa čoraz menej indikuje radikálna vulvektómia.

Kľúčové slová: vulva, karcinóm, incidencia, liečba.

SUMMARY
Author evaluates the treatment of the vulva carcinoma at one institute during 43 years (1951 - 1993). He presents the incidence of vulva malignomes in Slovakia in a period 1975 - 1993 and the share of the Oncogynecological Clinics of the St Elisabeth Oncological Institute in Bratislava on their treatment. He refers to tendency to individualize the vulva carcinoma treatment, by which the radical vulvectomy is still less indicated.

Key words: vulva, carcinoma, incidence, treatment

Slov. Gynek. Pôrod., 6, 1999, č. 1, s. 15-19

 


NEW IDEAS ABOUT THE EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, CLASSIFICATION AND TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS

NOVÉ POHĽADY NA EPIDEMIOLÓGIU, PATOGENÉZU, DIAGNOSTIKU, KLASIFIKÁCIU A TERAPIU ENDOMETRIÓZY

Ľ. TURKOTA, E. DEDINSKÁ, V. MIKULAJ
Ženská klinika SPAM, FNsP, Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. J. Štencl, CSc.

SÚHRN
Autori v práci podávajú komplexný pohľad na problematiku endometriózy. Rozoberajú otázky epidemiológie, patogenézy, diagnostiky endometriózy. Zaoberajú sa aj problémami liečby a podávajú stručný prehľad súčasných možností medikamentóznej liečby endometriózy.

Kľúčové slová: endometrióza, laparoskopia, danazol, GnRH agonisty.

SUMMARY
The authors give in their work a complex survey of the problems relating to endometriosis. They analyze questions of epidemiology, pathogenesis, diagnosis of endometriosis. They are interested also in the problems of treatment and give a brief review of current possibilities of medical treatment of endometriosis.

Key words: endometriosis, laparoscopy, danazol, GnRH agonists.

Slov. Gynek. Pôrod., 6, 1999, č. 1, s. 20-25

 


INFLAMMATORY FACTOR IN AETIOLOGY OF THE PREMATURE DELIVERY

ZÁPALOVÝ FAKTOR V ETIOLÓGII PREDČASNÉHO PÔRODU

K. ZUZČÁKOVÁ
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP, Levice
Prednosta: prim. MUDr. D. Kušnír

SÚHRN
Ascenzia infekcie z pošvy do vyšších častí genitálu a následná infekcia extraplacentárnej membrány je potenciálnou príčinou signifikantnej podskupiny predčasných pôrodov. Hoci intraamniotické infekcie nie sú vždy združené s chorioamnionitídou a zápalovou odpoveďou, subklinická intrauterinná infekcia má častý výskyt a je aj signifikantnou príčinou predčasného pôrodu. V práci sa uvádzajú aktuálne literárne údaje o mechanizme zápalom vyvolaného predčasného pôrodu, o možnostiach jeho diagnostiky, liečby a prevencie.

Kľúčové slová: chorioamnionitída, cytokíny, predčasný pôrod, predčasná ruptúra plodových obalov.

SUMMARY
Ascension of the infection from vulva to higher spheres of genitals and following infection of extraplacental membrane is the potential cause of significant subgroup of premature deliveries. Although intraamniotic infections are not always joined by chorioamniotidis and inflammatory reaction, the subclinical intrauterinal infection is of a great incidence and is also significant cause of premature delivery. In the study fresh bibliographical facts are presented on the mechanism of premature delivery caused by the inflammation, possibilities of its diagnosis, treatment and prevention.

Key words: chorioamnionitidis, cytokines, premature delivery, premature rupture of membranes

Slov. Gynek. Pôrod., 6, 1999, č. 1, s. 26-32

 


PARAVAGINAL AND PARARECTAL HAEMATOMA WITH DEVELOPMENT OF DISSEMINATE INTRAVASCULAR COAGULOPATHY AFTER SPONTANEOUS DELIVERY

PARAVAGINÁLNY A PARAREKTÁLNY HEMATÓM S ROZVOJOM DISEMINOVANEJ INTRAVASKULÁRNEJ KOAGULOPATIE PO SPONTÁNNOM PÔRODE

P. UHARČEK
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krajskej nemocnice s poliklinikou, Nitra
Vedúci oddelenia: doc. MUDr. M. Mlynček, CSc.

Slov. Gynek. Pôrod., 6, 1999, č. 1, s. 33-34

 


TROCHU INAK O KONDYLÓMOCH ...

M. REDECHA
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FN, Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. M. Borovský, CSc.

 


ODBORNÉ INFORMÁCIE A SPRÁVY