Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BROUWERS, Jeroen - BŽOCH, Adam (prekl.). Drevo. Bratislava : Slovart, 2017. 256 s. ISBN 978-80-556-2193-7. Typ: CAB
  • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga in der Slowakei: Lektüren und kritische Auseinandertzungen in der Ziet von 1946 bis 1990 = Johan Huizinga in der Slovakia: Readings and Critical Discussions in the Period 1946-1990. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 86-100. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
  • BŽOCH, Adam. Formy družnosti slovenskej romantickej generácie. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 81-96. ISBN 978-80-88746-32-4.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: AEDA
  • BŽOCH, Adam. Tri slovenské preklady Štúrovho "Slovanstva a sveta budúcnosti". In Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. - Bratislava : Veda, 2017, s. 103-116. ISBN 978-80-224-1565-1. Typ: AEDA
  • BŽOCH, Adam. Doslov. In BROUWERS, Jeroen - BŽOCH, Adam (prekl.). Drevo. - Bratislava : Slovart, 2017, s. 251-254. ISBN 978-80-556-2193-7. Typ: BBB
  • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 2-6. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Typ: BDNB
  • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga: Mijn weg tot de historie / Gebeden. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 111-113. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Mijn weg tot de historie / Gebeden / Johan Huizinga. - Uitgeverij Vantilt : Nijmegen, 2016. - ISBN 978-94-6004-2782. Typ: EDI
  • World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. Johan Huizinga a stredná/stredovýchodná Európa. Zostavil Adam Bžoch. Bratislava : Ústav svetovej literatúry, 2017. 126 s. ISBN 1337-9275(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus