Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MOSLEY, Hugh - SCHARLE, Ágota - ŠTEFÁNIK, Miroslav. The Role of PES in Outreach to the Inactive Population : Study report. Belgium : EUROPEAN COMMISSION, 2018. 93 s. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8075&furtherPubs=yes>. ISBN 978-92-79-77876-6. Typ:
  • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Different early career workplace experience – different future employment chances : Evaluating three programmes supporting workplace insertions available to young job seekers in Slovakia = Rozdielna skúsenosť s pracoviskom v rannom štádiu kariéry – rozdielne budúce šance zamestnať sa : Vyhodnotenie troch nástrojov aktívnej politiky trhu práce dostupných mladým uchádzačom o zamestnanie na Slovensku. Reviewers Martin Guzi, Veronika Hvozdíková. In Working papers, 2018, č. 100, s. 1-26. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/377_wp_2018_stefanik_final.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADFB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus