Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. - profesijný životopis

PHDR. MATEJ RUTTKAY, PHD., PETZVALOVA 40, 949 12 NITRA

ŽIVOTOPIS
• OSOBNÉ ÚDAJE
--meno Matej RUTTKAY
-- tituly PhDr. CSc.
--adresa Petzvalova 40, 949 12 Nitra, Slovakia
--telefón 00421 37 77 34 286; 00421 902 925 650
--email matej.ruttkay@savba.sk

--dátum narodenia 6. júl 1961
-- miesto narodenia Prešov
-- pôvodné bydliská – do r. 1963 – Prešov
- do r. 1983 – Bratislava
v súčasnosti Nitra
vzdelanie:
--Zákl. 9. ročná škola – Nevädzova ul. BA 1967-1976
--Gymnázium L. Novomeského – Bratislava 1976-1979
• AKADEMICKÉ VZDELANIE
-- Kandidátska dizertácia: Vývoj osídlenia a typy sídlisk v 6.-13. stor. na západnm Slovensku- Slov. Akad. of Science 25. 06. 1998 PhD. (CSc.)
-- FFUK Bratislava 15. 09. 1984 PhDr.
-- FFUK Bratislava _Október 1983 Mgr. (červený diplom)
• PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
-- Archaeological Summer School of Archaeology in Nitra / Slovakia - od r. 2004 každoročne(Inst. of Archaeology SAS Nitra a Johann Wolfgang Goethe-Universty Frankfurt am Main) pravidelne organizovaná od r. 2004 (v r. 2005 spoločne aj s University „Sv. Kliment Ochridski“ Sofia) – študenti z Nemecka, USA, Bulharska, Poľska, Egypta, Čiech, Slovenska
-- priebežne každoročne 3-4 PhD. študenti (v r. 2006 – Mgr. Fottová, Mgr. Bielich, Mgr. Kopčeková, Mgr. Rastislav Rusnák, úspešne obhájil Mgr. M. Uličný; )
-- UKF – katedra muzeológie – r. 2006 semestrálne prednášky a cvičenia 24/24 hod.
-- UKF – katedra muzeológie – r. 2007 semestrálne prednášky a cvičenia 24/24 hod.
-- UKF – katedra muzeológie – r. 2008 semestrálne prednášky a cvičenia 24/24 hod.
-- UKF – katedra muzeológie – r. 2009 semestrálne prednášky 48 hod.
-- UKF – katedra muzeológie – r. 2010 semestrálne prednášky 48 hod.
-- UKF – katedra muzeológie – r. 2011 semestrálne prednášky 48 hod.
-- UKF – katedra archeológie – r. 2011 semestrálne prednášky a cvičenia 24 hod.

-- Cvičenia: Terénna prax študentov archeológie na archeologickom výskume v Majcichov a včasnostredoveké hradiská, v priemere 11 študentov 3-4 týždne, každoročne Medzinárodná letná škola archeológie spolu s J.-W. Goethe Univ. Frankfurt nad Mohanom
• PROFESIONÁLNE/AKADEMICKÉ CENY
-- American Academy in Rome (2005 – Mellon ECE Visiting Scholar)
-- Cena primátora Nitry (2005)
-- Cena literárneho fondu – spolu s A. Ruttkay, P. Šalkovský (2004)
--Alexander von Humboldt Foundation (1999/2000)
--Cena za vedeckú popularizáciu SAV 2x
• PROFESNÝ VÝVOJ
-- Archeologický ústav SAV v Nitre – od r. 2008 – riaditeľ
-- Archeologický ústav SAV v Nitre – od r. 2002 – zástupca riaditeľa pre ter. výskum
-- Archeologický ústav SAV v Nitre – od r. 1992 – vedecký tajomník ústavu
-- Archeologický ústav SAV v Nitre – 1986 – odborný pracovník
-- Vlastivedné múzeum v Nitre – od r. 1983 – odborný pracovník

• MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY (2002-2011)
Vedenie medzinárodných výskumných projektov, resp. koordinácia za Slovensko:
Foreigners in Europe. Migration - Integration - Akkulturation
European Commission – Framework „Culture 2000“ N – 2002 – 0465/001-001
Multilaterálny projekt na r. 2002-2005 –

Stráže – bohaté hroby z doby rímskej – medzinárodný projekt pod vedením dr. D. Quasta (RGZM Mainz) – M. Ruttkay. Rekonzervácia a nová dokumentácia nálezov z kniežacích hrobov, príprava monografického spracovania.

Datierung und Struktur frühmittelalterlicher Burgwälle in der Slowakei/ Mitteldonauraum. Dohoda medzi Archeologickým ústavom SAV a Seminar für Vor- und Frühgeschichte Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main o archeologickom výskume, prírodovedeckých analýzach a geofyzikálnej a archeologickej prospekcii vybraných včasnostredovekých hradísk na Slovensku na r. 2004-2012.
The Snellegem Project (West Flanders) . New light on the age of Charlemagne (Belgicko) – spoločný projekt J.-W. Goethe Univ. Frankfurt nad Mohanom, Harward University, Univ. Tell Aviv, Univ. Brussel zameraný na nájdenie významného sídla Karola Veľkého.
Stredoveké hrady vo včasnom a vrcholnom stredoveku na Porýní a v Podunajsku 2. etapa, začiatok 2011 (katalóg). Riešitelia: A. Ruttkay, M. Ruttkay, P. Bednár, E. Fottová. Multilaterálny projekt EÚ s účasťou švédskych, litovských, českých, nemeckých a dánskych riešiteľov. Koordinátorom je Institut für Burgenforschung (SRN, dr. R. Friedrich). Projekt je -financovaný podľa rozpisu pre zúčastnené inštitúcie a v rámci MVTS.
The Ancient Hungarians and "The German Empire" from 9th to 11th Cent.
Medziústavná dohoda s RGZM Mainz. Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012. Koordinátor za Slovensko.
„inBALANCE – Gesundheitsförderung in der Archäologie“ ESF projekt – Partneri -ÖGUF, AUVA, NÖGKK, NÖB, FH St. Pölten. Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2011 Koordinátor za Slovensko.

• ČLENSTVO – RIEŠITELSKÁ POZÍCIA V MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH (NIE VEDÚCI) (2002-2011)
Moravia Magna – medzinárodný projekt Union Ac. Int. Bruxelles zacielený na publikáciu výsledkov archeologických výskumov včasného stredoveku
Projekt Europas Mitte um 1000 (zodpovedný za prípravu slovenskej mutácie publikácie - 2002)

Stredoveké hrady vo včasnom a vrcholnom stredoveku na Porýní a v Podunajsku (1. etapa) (katalóg). Riešitelia: A. Ruttkay, M. Ruttkay, P. Bednár, E. Fottová. Multilaterálny projekt EÚ s účasťou holandských nemeckých, rakúskych, slovenských a maďarských riešiteľov. Koordinátorom je Institut für Burgenforschung (SRN, dr. R. Friedrich). Projekt je financovaný podľa rozpisu pre zúčasnené inštitúcie a v rámci MVTS.

• VEDENIE DOMÁCICH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV(2002-2011):

Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Projekt ŠF EÚ – operačný program výskum a vývoj program 2.1.
Cieľ: - prospekcia, evidencia, dokumentácia, konzervácia a reštaurovanie archeologických nálezov, spojené so vzdelávaním doktorandov.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 11.2010 – 10.2013

VEGA
Číslo projektu: 2/3171/23
Doba riešenia: 01/2003-12/2005
Názov projektu: Staroslovanská osada. Vznik, rozvoj a zánik ranostredovekého sídliska na príklade komplexnej analýzy sídliskových objektov a materiálnej kultúry získanej archeologickým výskumom v Bajči (Formation, development and extinction of an Early-Medieval site based on an example of a complex analysis of settlement objects and material culture from Bajč)
Vedúci projektu: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Počet členov RK: 10

Číslo projektu: 2/6121/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Názov projektu: Dedina a každodenný život na vidieku v stredoveku (Village and everyday life at medieval countryside)
Vedúci projektu: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Počet členov RK: 18

Číslo projektu: 2/182
Hillforts - Early medieval Power centres. Based on the examples of new excavated hillforts from western Slovakia (9th-10th cent.)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011


• VEDENIE NAJDÔLEŽITEJŠÍCH INŠTITUCIONÁLNYCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV(2001-2011):
- Stredoveká osada – Zlaté Moravce (2001
- Stredoveká osada – Martin (2002
- Pohrebisko z doby sťahovania národov – Tesárske Mlyňany (2002, 2003
- Polykultúrne sídlisko a pohrebisko – Nitra – Dolné Krškany (2003)
- Polykultúrne sídlisko a pohrebisko – Nitra – Svätoplukovo nám. a Nitra – Mlynská ul. (2004)
- Staromaďarské pohrebisko – Nitra - Lužianky (2004)
- Sídlisko z doby bronzovej a včasnostredoveké pohrebisko – Nitra – Šindolka (2004) – spolu s J. Ruttkayovou
- Včasnostredoveké hradisko – Majcichov (2004 - 2006) – spolu s E. Fottovou
- V rámci projektu mladých koordinácia južnej polovice Slovenska a priamy výskum a prieskum oblasti Tríbeč
- stredoveké mesto (vrátane osady z doby kamennej, doby bronzovej, doby železnej, doby veľkomoravskej a pohrebisko z doby bronzovej) – Nitra – Svätoplukovo nám. a Mlynská ul. 2002-2005
- veľkomoravský a románsky kostol s priľahlým cintorínom (Nitra – Martinský vrch) - 2005
- hradisko z doby veľkomoravskej – Bratislava - 2005
- osada z mladšej doby kamennej a stredoveku – Zlaté Moravce (priemyselný park) – 2006
- výskum hradiska a včasnostredovekého pohrebiska v Bíni - 2011
- súbor záchranných archeologických výskumov na R1 – Nitra – Banská Bystrica – doposiaľ najväčšia výskumná akcia v histórii Slovenska – 2008-2011.

• ÚČASŤ V DOMÁCICH PROJEKTOCH AKO SPOLURIEŠITEĽ (NIE VEDÚCI) (2002-2011)
STASLO - Ancient Slovakia: History of Slovakia from its prehistory to the Top Middle Ages M. Ruttkay zostavovateľ monografie Slovensko vo včasnom stredoveku.
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Furmánek Václav DrSc.

Štátna úloha výskumu a vývoja (úloha ŠPVV 2003 SP 51/028 09 02)
Ochrana a záchrana archeologických a historických pamiatok na území Slovenska ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva. Saving and rescue of archaeologic and historic monuments on territory of Slovakia as an integral part of european culture heritage, v rámci podprogramu “Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja” tematického štátneho programu výskumu a vývoja “Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov”.

Číslo projektu: 2/5058/5
Doba riešenia: 01/2005 – 12/2007
Názov projektu: Archeologické pramene k dejinám Nitry v 9.–16. storočí (Archaeological sources to the history of Nitra in the 9th – 16th centuries)
Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Počet členov RK: 5
Spoluriešiteľ – M. Ruttkay


Každodenný život na stredovekom hrade
Daily life at medieval castles and in the beginning of New Age
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013• VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:
Trvalá expozícia o výsledkoch archeologického výskumu v Nitre – ARAVER (spolu s J. Ruttkayovou)
Nitra – hrad – trvalá výstavná expozícia veľkomoravského, stredovekého a barokového opevnenia – spolu s Mestom Nitra a Biskupstvom Nitra. (zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ P. Bednár).

Každoročne (s výnimkou 2011) organizátor rozsiahlej archeologickej výstavy a sprievodného odborného seminára pri príležitosti Dňa Nitranov (Témy: najvýznamnejšie archeologické náleziská v Nitre, Bojná, 70 rokov AÚ SAV, Výskumy na stavbe R1 a pod.).

• ĎALŠIE VEDECKÉ AKTIVITY
výskum vývoja osídlenia a kultúrnej krajiny
výskum vidieckych sídlisk
výskum hradísk
obdobie sťahovania národov
TERÉNNY VÝSKUM:
desiatky výskumov na celom území Slovenska – okrem vyššie uvedených napr. doposiaľ jediný komplexný výskum včasnoslovanskej osady na Slovensku – Bajč, výskum zatiaľ najvňčšieho sídliska z doby sťahovania národov – Nitra – Párovské Háje, stredoveké hrady – Topoľčianky, Partizánske, opevnenia – Branč, Nitrianske Hrnčiarovce, výskumy včasnostredovekých hradísk (Pobedim, Majcichov, Nitra) sústava výskumov na diaľniciach a rýchlostných cestách (Nitra- B. Bystrica, Žilina) atď.
• VEDECKO - MANAGERSKÁ ČINNOSŤ
Organizácia záchranných archeologických výskumov na Slovensku (do r. 2002 v zmysle zákona 27/1987 za celé Slovensko; od r. 2002 v zmysle zákona 49/2002 príprava výskumov, realizácia výskumov – za AÚ SAV, resp. s ním spolupracujúce inštitúcie)
Príprava komplexných zmlúv na realizáciu výskumov (ročne v priemere 200 zmlúv)
Rokovania s investormi –rôzne formy hospodárskej činnosti, výstavba diaľnic, priemyselné parky a pod.
Vedenie oddelenia pre terénny výskum (cca 30 stálych zamestnancov).
Vedenie pracoviska s cca 130 zamestnancami a doktorandmi.
• ČLENSTVO VO VEDECKÝCH RADÁCH UNIVERZÍT
- UKF Nitra – člen Vedeckej rady UKF od r. 2010
- Univerzita Komenského – člen Vedeckej rady UK od r. 2011

• ČLENSTVO V PORADNÝCH ZBOROCH VLÁDY SR A KOMISIÁCH SAV
– predseda Komisie pre terénny archeologický výskum na Slovensku - do r. 2002
- člen Komisie MK na prípravu zákona o pamiatkach – 1999-2002
- Člen vedeckej rady pre štátnu pamiatkovú starostlivosť pri MK SR do r. 2002
- Predseda archeologickej rady pri Ministerstve kultúry SR od r. 2002 do 2005
- člen Ekonomickej komisie pri SAV

• PUBLIKAČNÁ A EDITORSKÁ ČINNOSŤ – POZRI PRÍLOHA
• ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH DOMÁCICH ČASOPISOV
člen Edičnej rady AÚ SAV.
člen redakčnej rady Slovenskej archeológie.
vedecký redaktor Arch. Slov. Mon. – Catalogi.
člen redakčnej rady zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia.

• ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH V ZAHRANIČÍ
Prírodovedecké metódy v službách archeológie – každoročne 1-2 čísla s rozsahom cca 600str. od r. 2004-2008 (Brno) – zároveň zostavovateľ

Studien zur Archäologie Europas. Habelt – Verlag. Bonn. Edícia určená na vydávanie doktorandských prác študentov nemeckých univerzít (14 zväzkov)

Archäologie Österreich, Rakúsko. Člen redakčnej rady.

• ORGANIZÁCIA MEDZINÁRODNÝCH KONFERECIÍ:
Prírodovedecké metódy v službách archeológie – od r. 2004 každoročne hlavný spoluorganizátor, resp. organizátor (zamerané na spoluprácu rôznych vedných disciplín pri archeologickom výskume.

Archaeologia historica 2007 – medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Archaeologia historica 2011 – medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

Humboldt Stifftung – prezentačné dni v SR - 2006 (seminár v Nitre a exkurzia– I. Cheben, M. Ruttkay). Stretnutie členov klubu A. v. Humboldt – klubu v SR s vedením Nadácie A. v. Humboldta venované doterajšej činnosti. Vedenie AÚ SAV pri tejto príležitosti prerokovalo možnosti ďalšej spolupráce s prezidentom tejto nadácie

Medzinárodná videokonferencia The Snellegem Project (West Flanders) . New light on the age of Charlemagne -Strategies of integrative archaeology. 23-25. januára 2007
Hlavným organizátorom bol Prof. Joachim Henning z Johan-Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a zúčastnili sa jej renomovaní bádatelia z University of Nottingham; Harvard University - Dept. of History; Weizmann Institute Rehovot-Tel Aviv; University College London; Technische Universität Darmstadt; Römisch-Germanische Kommission Frankfurt am Main; Archaeologický ústav Slovenskej Akadémie vied Nitra.

• ORGANIZÁCIA DOMÁCICH KONFERENCIÍ A PODUJATÍ:
Dni Nitranov – zamerané okrem iného aj na propagáciu archeologického dedičstva (každoročne hlavný spoluorganizátor). Ich súčasťou je vždy seminár k odbornej téme.
• DLHODOBÉ ŠTUDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ:
1999-2000 – Nemecko – Alexander von Humboldt Stiftung
2005/6 – Taliansko – Rím – 3 mesiace
• ČLENSTVO A FUNKCIE V MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH SPOLOČNOSTIACH A ÚNIÁCH
RURALIA – medzinár. spoločnosť zameraná na výskum vidieckych sídiel – člen výkonného výboru
AAR - American Academy in Rome – Society of fellows od r. 2005
EAC – Europae Archaeologiae Consilium so sídlom v Bruseli – od r. 2007 zástupca za SR, od r. 2009 člen výboru

• ŠKOLENIE DOKTORANDOV:
úspešne ukončené štúdium:
Mgr. M. Uličný, PhD.
Mgr. M. Bielich, PhD.
Mgr. M. Kopčeková, PhD.
Mgr. R. Rusnák, PhD.
momentálne prebiehajúce štúdium:
Mgr. Marek Vojteček
Mgr. Jozef Elgyut


Matej Ruttkay
Nitra, október 2011