Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Igor Riečanský, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CHYLOVÁ, Martina - MARKO, Martin - DRAGAŠEK, Jozef - VIRČÍK, Matúš - ROVNÝ, Rastislav - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - MURÍNOVÁ, Jana - CIMROVÁ, Barbora - KATINA, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor. Slovenská adaptácia dotazníka na hodnotenie schizotypových čŕt osobnosti Schizotypal Personality Questionnaire = Slovak adaptation of the Schizotypal Personality Questionnaire. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 3, s. 267-280. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X.(VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: ADEA
  • LACO, Juraj - BARTA, Andrej - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - ČAVOJSKÝ, Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv Mg a jeho zliatiny WE43 na aktivitu NO-syntázy v obličkách potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 44. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Typ: AFL
  • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic activation mediates the stress-induced impairment of cognitive flexibility. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 85. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFL
  • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic modulation of cognitive flexibility under psychosocial stress. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 47. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFL
  • MURÍNOVÁ, Jana - HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor. The evidence for altered BDNF expression in the brain of rats reared or housed in social isolation: a systematic review. In Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2017, vol. 11, article 101, p. 1-10. (3.104 - IF2016). ISSN 1662-5153.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie). Typ: ADMA
  • RIEČANSKÝ, Igor. Shared activations of sensorimotor cortex. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 111. ISBN 978-80-89046-98-0.(Fyziologické dni). Typ: AFH
  • RIEČANSKÝ, Igor. Zdieľaná senzorimotorická aktivácia. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 56. ISBN 978-80-971699-7-8. Typ: AFH
  • ROVNÝ, Rastislav - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - MURÍNOVÁ, Jana - CIMROVÁ, Barbora - REPISKÁ, G. - MINÁRIK, G. - RIEČANSKÝ, Igor. The effect of dopamine transporter genotype on prepulse inhibition in humans. In 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : program and abstract book. - Košice : Institute of Neurobiology SAS, 2017, p. 76. ISBN 978-80-972729-0-6.(MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie. VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Typ: AFH
  • ROVNÝ, Rastislav - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - MURÍNOVÁ, Jana - CIMROVÁ, Barbora - REPISKÁ, G. - MINÁRIK, G. - RIEČANSKÝ, Igor. Senzorimotorický rating súvisí s genotypom dopamínového transportéra. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 57. ISBN 978-80-971699-7-8.(MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie. VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFL
  • VRANKOVÁ, Stanislava - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Time-dependent changes in behavioural and molecular parameters after postweaning social isolation. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 99. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu). Typ: AEMA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus