Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov v rámci spolupráce SAV s Vietnamskou akadémiou vied na roky 2018-2019

Vložil(a): J. Barančík, 18.7.2017, videné 317-krát

Program vedeckej spolupráce medzi Vietnam Academy of Sciences and Technology (VAST a Slovenskou akadémiou vied (SAV)

 

 

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2018-2019

                                        

  OTVORENIE VÝZVY:       17. júl 2017

  UZÁVIERKA  VÝZVY:      29. september 2017

 

 

Všeobecné informácie pre podanie projektu:

 

-          dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky

-          začiatok riešenia projektov je 1. január 2018, termín ukončenia: 31.december 2019

-          výskumný program musí byť koordinovaný s vietnamskými vedcami

-          projekt treba podať na priloženom projektovom formulári  

-          maximálny počet schválených projektov je 2

          (projekty sa podávajú osobitne na oboch stranách - zodpovedný riešiteľ za SAV podáva

            projekt na SAV, vietnamský na VAST)

-           témy projektov nie sú limitované (výzva je prístupná pre každý ústav, resp. oddelenie

            vied SAV)

-          podmienkou predloženia projektu je zastúpenie mladých výskumných  

           pracovníkov

 

 

Návrh projektu musí obsahovať v anglickom jazyku:

 

-          názov projektu

-          presný názov riešiteľských ústavov, resp. inštitúcií ( vrátane adresy a kontaktných

            údajov), v ktorých sa bude realizovať výskum + zloženie riešiteľských tímov

-          meno, tituly zodpovedného riešiteľa na slovenskej i vietnamskej strane

-          vedecký cieľ (opis) projektu

-          program aktivít v rámci projektu a predpokladané vedecké výstupy (štúdie, príspevky

           do zborníkov, semináre, konferencie)

-         plánovaný počet vyslaní/prijatí (počet dní), plánované náklady

-          súhlas riaditeľov (štatutárnych zástupcov) riešiteľských pracovísk

 

Krytie nákladov: MAD

Štandardná mobilitná schéma: 

vyslanie do zahraničia: ústav hradí náklady na cestu do a z krajiny, pobyt (ubytovanie, cestovné v rámci krajiny, stravné) hradí prijímajúca strana;

prijatie zo zahraničia: SAV hradí (refunduje ústavu) ubytovanie, cestovné v rámci SR, stravné podľa platných predpisov.

 

 

Návrhy prosíme zasielať na adresu:

Úrad SAV

Odbor medzinárodnej spolupráce 

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

 

Agendu na odbore OMS vybavuje a bližšie informácie Vám poskytne:

 

Mgr. František Fundárek, CSc.

Kontakt:

Tel.: 02/57510138

E-mail: fundarek@up.upsav.sk

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

 

 

 

 

 

Program of Scientific Cooperation between the Vietnam Academy of Sciences and Technology (VAST) and the Slovak Academy of Sciences (SAS)

 

 

CALL FOR PROPOSALS FOR THE PERIOD 2018-2019

 

OPENING DATE: 17 July 2017

DEADLINE: 29 September 2017

 

 

General information for the project submission:

 

- the duration of the projects is limited to 2 years

- project start date is January 1, 2018, project end date is December 31, 2019

- the research program must be coordinated together with Vietnamese scientists

- the project must be submitted on the attached project form

- the maximum number of approved projects is 2

 (The projects must be submitted separately on both sides - the responsible SAS investigator must submit project at SAS, Vietnamese investigator at VAST)

- project topics are not limited (the call is available for each institute or department of SAS)

-  Participation of young researchers is a condition for submitting the projects

 

The project proposal must contain (in English):

 

- name of the project

- the exact name of the research institutes or institutions (including address and contact details)

  in which the research will be carried out + personal matrix of the team

- name, titles of the principal investigator on the Slovak and Vietnamese side

- the scientific objective (description) of the project

- program of activities within the project and expected scientific deliverables (studies,

  contributions in proceedings, seminars, conferences)

- approval of the directors (statutory representatives) of the research departments

 

Project proposals must be sent to:

Office of Slovak Academy of Sciences

Department of International Cooperation

Štefánikova 49

814 38 Bratislava 1

Slovak Republic

 

For further details please consult the Department for International Cooperation of SAS, project officer responsible for project administration:

František Fundárek, PhD.

Contact:

Tel.: 02/57510138

E-mail: fundarek@up.upsav.sk

 

 

 

Jan Barancik, PhD.

Head

Príloha

Vietnam Academy of Sciences and Technology.png
Príloha

Slovak Academy of Sciences