Aktuality

Predsedníctvo SAV riešilo odvolania

Vložil(a): S. Ščepán, 22.7.2017, videné 1215-krát

Zhodnotenie prípadných faktických chýb, ale aj potvrdenie prínosu a významu akreditácií vedeckých organizácií SAV medzináronými panelmi expertov bolo kľúčovým bodom mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 20. júla 2017 v Bratislave.

Na úvod zasadnutia P SAV prerokovalo Návrh na vymenovanie doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc., Dr. techn. do funkcie riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV, ďalej požiadavky organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu na rok 2017. Zaoberalo sa aj možnosťami predĺženia projektov SASPRO a ďalšími aktuálnymi otázkami. Najväčší, až osemhodinový priestor venovalo rozhodnutiam k odvolaniam vedeckých organizácií SAV k pravidelnému hodnoteniu za obdobie 2012 – 2015.

Pri posudzovaní odvolaní osemnástich organzácií vychádzalo z argumentov medzinárodných panelov expertov. Podstatou hodnotenia bolo porovnávanie, či ústavy SAV robia špičkový výskum v európskom priestore, pričom hodnotenia medzinárodných expertov SAV nepovažuje za „súd“, skôr za priateľské odporúčania na ceste k zlepšovaniu sa v budúcnosti. V tejto súvislosti vedenia všetkých vedeckých organizácií SAV vypracujú do konca septembra akčné plány ďalšieho rozvoja a zamerania svojej činnosti.

Napriek tomu, že viaceré organizácie namietali nedôslednosť, resp. iné zameranie hodnotenia expertov ako očakávali, výsledný sumár je po prvý raz zrkadlom „pohľadu zvonka“, signálom ako nás a našu vedu vnímajú odborníci zo zahraničia. Nie všetky ich odporúčania sú relevantné, no vo viacerých bodoch môžu byť užitočné.

V procese posudzovania odvolaní jednotlivých organizácií sa objavili niektoré otázky v súvislosti so zadaním kritérií hodnotenia v budúcnosti. Viacerí riaditelia zanietene obhajovali svoju pozíciu a výsledky svojich ústavov, pri niektorých zaznelo, že sa nechcú dohadovať o konečné kategórie zaradenia (sú štyri A – B – C – D) v parciálnych hodnoteniach. Väčšina sa však zhodla, že napriek výhradám malo hodnotenie zahraničnými expertami zmysel a prínos.

Predsedníctvo SAV napokon prihliadlo na niektoré argumenty a v ôsmich prípadoch upravilo výsledné hodnotenie v parciálnych ukazovateľoch, v prípade Ústavu stavebníctva a architektúry SAV skorigovalo dvojité celkové hodnotenie do spoločného jedného výsledku.

K podrobnejším výsledkom akreditácii aj odvolaní sa jednotlivých ústavov sa vrátime po schválení zápisnice z rokovania mimoriadneho Predsedníctva SAV.

Stano Ščepán   

Foto: Vladimír Šimíček

      

 

Príloha

Areál SAV na Dúbravskej ceste.