Aktuality

Výnimočná monografia z edície Flóra Slovenska

Vložil(a): S. Ščepán, 14.7.2017, videné 607-krát

Jednu z tohtoročných cien SAV získal kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4. Publikácia je súčasťou edície Flóra Slovenska, ktorá zahŕňa vydávanie knižných monografií s najnovšími vedeckými poznatkami o flóre Západných Karpát, priľahlých častí Východných Karpát a Panónie na území Slovenska.

Kniha má 778 strán, vrátane 92 mapových príloh, 79 obrázkových tabúľ, nechýba anglická verzia všetkých determinačných kľúčov. Monografia prináša spracovanie 45 rodov a 229 druhov a krížencov domácich, zdomácnených, prechodne zavlečených, často pestovaných a na Slovensku očakávaných, či mylne uvádzaných cievnatých rastlín patriacich do čeľadí Amaranthaceae, Plumbaginaceae, Polygonaceae a Primulaceae. Z uvedeného počtu je 44 taxónov ohrozených (napr. druhy Anagalis minima, Androsace maxima, Armeria alpina, Atriplex rosea, Blitum virgatum, Camphorosma annua, Limonium gmelinii, Polycnemum heuffellii a Soldanella montana, ktoré sú u nás na pokraji vyhynutia) a 23 zákonom chránených.

„Najvýznamnejšími výsledkami spracovania pre vedu sú objavy nových taxónov pre územie Slovenska (Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus, Rumex rossicus), nové kombinácie mien piatich taxónov, nové lokality výskytu zriedkavých druhov na území Slovenska, nové počty chromozómov a prvotné údaje o relatívnej veľkosti genómu z územia Slovenska pre viaceré taxóny. Z hľadiska ochrany a ohrozenosti je významné najmä zhodnotenie aktuálneho rozšírenia početných kriticky ohrozených druhov,“ vysvetľujú editorky diela Kornélia Goliašová a Eleonóra Michalková. „Veľmi cenné je aj potvrdenie výskytu druhu Samolus valerandi (soľanka Valerandova), ktorý sa na Slovensku viac ako polstoročie pokladal za vyhynutý. Výsledky výskumu polymorfných skupín zástupcov študovaných čeľadí majú celoeurópsky dosah. Poskytujú okrem taxonomickej a karyologickej (súvisiacej s bunkovým jadrom) revízie aj nové pohľady na objasnenie fylogenetických vzťahov.“

„Autorský kolektív pod vedením Kornélie Goliašovej a Eleonóry Michalkovej sa formoval podľa potreby knihy a oslovení boli experti na konkrétne čeľade, resp. rody,“ uviedol v laudáciu podpredseda SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Na monografii tak spolupracovali vedci zo SAV, Univerzity Komenského, Masarykovej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Slovenského národného múzea.

Súčasťou každej spracovanej taxonomickej skupiny sú podrobné morfologické opisy, determinačné kľúče, vedecké a národné názvy rastlín, nomenklatorické a taxonomické poznámky, informácie o variabilite, biológii, ekológii, údaje o výškových maximách a minimách na Slovensku a o spôsobe využitia rastlín. Dôležitou súčasťou textov pri väčšine taxónov je podrobný prehľad ich rozšírenia na území Slovenska, často doplnený mapou. Prof. Marhold zdôrazňuje, že podrobnosť spracovania taxónov radí Flóru Slovenska k popredným prácam tohto druhu v celosvetovom meradle.

Flóra Slovenska VI/4 má osobitný význam nielen pre vedu ale aj pre národnú kultúru. Je významným zdrojom základných údajov o rastlinách na Slovensku pre rôzne vedné odbory, reprezentuje slovenskú botaniku na medzinárodnom poli a významnou mierou dopĺňa poznatky o európskej kvetene. Všetky doteraz publikované zväzky sú dostupné aj na internete. Monografie edície Flóry Slovenska využívajú pracovníci botanických inštitúcií zo Slovenska a Európy pri tvorbe ďalších diel (napr. Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, stredoeurópske mapovanie a encyklopédie). Získané údaje o výskyte, ako aj výsledky vlastného vedeckého výskumu jednotlivých taxónov sú podkladmi aj pre plnenie záväzkov Slovenska ako signatára Dohovoru o biologickej diverzite, pre plnenie záväzkov voči európskej legislatíve, najmä v súvislosti so sústavou území NATURA 2000 či napĺňaniu Globálnej stratégie ochrany rastlín 2011 – 2020.

Autormi publikácie, ktorá je pokračovaním série, z ktorej doteraz vyšlo 15 zväzkov, sú: RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., RNDr. Eleonóra Michalková, CSc., RNDr. Daniel Dítě, PhD., RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Judita Kochjarová, CSc., Ing. Jaromír Kučera, PhD., RNDr. Dominik Roman Letz, CSc., RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.,  Mgr. Tatiana Miháliková, Mgr. Marek Slovák, PhD., Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, RNDr. Ondrej Ťavoda, RNDr. Mária Zeliberová, CSc. a spolupracovníci z Botanickej záhrady UK, Masarykovej univerzity v Brne, SPU v Nitre a SNM. Kresby rastlín, vrátane dôležitých určovacích znakov, vyhotovila podľa živých predlôh ilustrátorka Zlata Komárová.

(an)

Foto: Vladimír Šimíček

 

Príloha

Kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, pod vedením RNDr. Kornélie Goliašej, CSc. získal Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť.