Aktuality

Odišiel Ing. Gustáv Martinček, DrSc.

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 11.1.2017, videné 650-krát

Stavebný inžinier  Gustáv Martinček sa narodil  11. decembra 1925 v Liptovskom Petre, v rodisku mnohých známych staviteľov.
Gymnázium absolvoval v Liptovskom Mikuláši a vysokoškolské štúdiá v r. 1945 - 1950 na Fakulte stavebného inžinierstva SVŠT v Bratislave. V roku 1955 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a dosiahol hodnosť CSc. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1974.
Po vysokoškolských štúdiách pracoval na Katedre stavebnej mechaniky Fakulty stavebného inžinierstva SVŠT (dnes STU). Od roku 1955 až do odchodu do dôchodku pôsobil ako vedúci vedecký pracovník v Ústave stavebníctva a architektúry SAV (dlhé roky bol vedúcim oddelenia teoretickej a experimentálnej dynamiky).Bol vedeckým tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre mechaniku a šéfredaktorom akademického stavebníckeho časopisu Building Research Journal.
Od roku 1963 externe prednášal na Stavebnej fakulte SVŠT, bol konzultantom i oponentom mnohých diplomových i dizertačných prác, členom štátnicových a ďalších komisií.
Československo zastupoval v pracovnej skupine pre nedeštrukčné skúšanie pri medzinárodnej komisii RILEM.

Medzinárodné uznanie získal za svoje práce v oblasti dynamických nedeštruktívnych metód skúšania materiálov a konštrukcií. Ním zavedené metódy a postupy sa bežne uplatňujú nielen pri diagnostikovaní vlastností diaľničných vozoviek, ale použili sa napr. aj pri kontrole zhutnenia hrádzí Vodného diela Gabčíkovo počas jeho výstavby. Jeho metódy laboratórnych skúšok na vzorkách sa uplatnili a uplatňujú pri nedeštruktívnom zisťovaní dynamických vlastností rôznych väzko-pružných materiálov a zemín.
Bol autorom viac ako sto vedeckých článkov a piatich zásadných knižných diel (veľké medzinárodné uznanie získala najmä jeho monografia: Dynamics of Pavement Structures). Je tiež držiteľom šiestich patentov.

Za svoju prácu bol ocenený okrem iného plaketou Aurela Stodolu (SAV) a Stanislava Bechyněho (ČSAV) za zásluhy o rozvoj technických vied.
V roku 2005 bol Ing. Gustáv Martinček, DrSc. zaradený medzi významné osobnosti SAV.
Jeho práca reagovala na skutočné problémy a potreby a vydržala aj tú najťažšiu skúšku: skúšku časom.

Bude nám chýbať ako vynikajúci odborník a kolega  i ako múdry, skromný a charakterný človek, ktorý si nikdy na nič nesťažoval a vždy bol ochotný pomôcť druhým.

Posledná rozlúčka s Ing. Gustávom Martinčekom, DrSc. sa bude konať vo štvrtok 19. januára 2017 o 14:00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Príloha

Gustáv Martinček