Aktuality

Slovenskí botanici - spolutvorcovia Európskeho vegetačného prehľadu zavŕšili mnohoročný projekt

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 23.12.2016, videné 469-krát

V závere roku 2016 uzrelo svetlo sveta výnimočné dielo – Európsky vegetačný prehľad. Je to nový komplexný klasifikačný systém vegetačných jednotiek v Európe.

(Na stránke SAV sme o ňom písali v súvislosti s nedávnou návštevou editora tohto diela, slovenského rodáka, profesora Ladislava Mucinu, na pôde Botanického ústavu SAV).

Vytvorený ucelený vegetačný systém je založený na štandardizovaných základoch a jednotných metodických postupoch. Je zavŕšením snahy stoviek či tisícov botanikov a fytocenológov celej Európy. Podarilo sa im preklenúť historické problémy spôsobené nejednotnými koncepciami, ktoré dlho neumožňovali nájsť spoločný jazyk a riešiť otázky spojené s hodnotením rastlinných spoločenstiev Európy. Dielo dáva nástroj pre vedecké uplatňovanie ochrany vegetácie a biotopov v rámci programu Natura 2000 – informačného systému Európskej únie, zameraného na záchranu prírodných zdrojov a ich ochranu pri územnom plánovaní, vzdelávanie a implementácie politiky v oblasti životného prostredia a pod. Má priamy dosah na ďalšie celoeurópske systémy, ako sú CORINE (Coordination of Information on the Environment), alebo EUNIS (European Nature Information System), čo sú nástroje na uplatňovanie ochrany, monitorovania a manažovania prírody v Európe. Avšak až publikovaním tohto celoeurópskeho vegetačného systému (EuroVegChecklist) sa snáď podarí, aby sa na jednotlivé jednotky nazeralo rovnakými očami. Najväčším prínosom diela je, že si začneme v Európskej únii lepšie rozumieť. V období, keď je EÚ zmietaná rozpormi a nedorozumeniami v rôznych oblastiach, fytocenológovia ukázali, že sa to dá aj inak.  Na tvorbu celého diela prizvali k spolupráci aj špecialistov na tzv. „nižšie rastlinstvo“, a tak sú súčasťou diela aj systémy jednotiek rias, lišajníkov a machorastov. Takýto prístup sa podaril prvýkrát a poukazuje to na pochopenie autorov, že jednotlivé zložky živej prírody sú prepojené a fungujú spoločne.

Na projekte sa pracovalo striedavo s menšou či väčšou intenzitou takmer 18 rokov, čím sa myslí systematické a cieľavedomé zbieranie údajov a informácií z bibliografických zdrojov (najmä vedeckých publikácií). Počet publikácií prekročil 10 000 –  od prvých prác z počiatku 20. storočia až po moderné syntézy, aké sa vydávali v ostatnej dobe vo viacerých krajinách, vrátane Slovenska. Slovenská veda – nielen  zásluhou samotného prof. Mucinu, ale aj vďaka tímu pod vedením dr. Valachoviča, ktorí s ním úzko spolupracovali a všetky kroky koordinovali, sa v celom procese prípravy a realizácie nestratila. Práve naopak, v podpore celého projektu patrili slovenskí fytocenológovia medzi najaktívnejších. Vysoko treba vyzdvihnúť aj rolu prof. Pignattiho z Ríma. Práve on ako prvý pochopil potrebu úzkej spolupráce v  EÚ a vyvinul úsilie, aby sa už začiatkom deväťdesiatych rokov mohli vedci z východoeurópskych štátov pripojiť do procesu zjednocovania vegetačných systémov. Inicioval každoročné stretnutia pracovnej skupiny EVS (European Vegetation Survey) s cieľom podporiť národné vegetačné prehľady po metodickej stránke a najmä prepojiť vedcov tak, aby sa spoznali osobne, aby mohli podávať spoločné projekty a spoločne publikovať vedecké práce. Pre slovenských vedcov bolo založenie EVS a ich prizvanie do kolektívu riešiteľov prehľadu veľmi oživujúce. Postupne publikovali knižné diela, ktoré syntetizovali poznatky z predošlých desaťročí a súčasne sa konfrontovali s tým, čo vychádzalo v okolitých krajinách. Tým sa dosiahlo, že dielo Rastlinné spoločenstvá Slovenska (doteraz vyšlo 5 zväzkov) bolo od počiatku kompatibilné so systémom, ktorý sa paralelne tvoril na celoeurópskej úrovni. Práce na knižných publikáciách, ktoré mimochodom pravidelne získavali prémie Literárneho fondu a ocenenia SAV, ukázali, aká je vegetácia Slovenska rozmanitá a bohatá. Napriek malej rozlohe a faktu, že ide o vnútrozemský štát, sa u nás vyskytuje až 50 vegetačných tried. To sú najvyššie jednotky v hierarchickom systéme. Pre zaujímavosť, v celoeurópskom prehľade je takýchto tried 109.

 

M. Valachovič, Botanický ústav SAV 

Príloha