Post-doktorandské miesto v oblasti molekulového modelovania

email:
kontakt: RNDr. Magdaléna Májeková., PhD. (magdalena.majekova@savba.sk)
počet zobrazení: 197
Oddelenie biochemickej farmakológie sa zaoberá štúdiom toxicity glukózy a jej možného terapeutického ovplyvnenia. V teoretickej oblasti modelujeme cytozolické aj membránové proteíny a navrhujeme látky na ich ovplyvnenie.
Hľadáme motivovaného post-doktoranda (absolventa doktorandského štúdia s akademickým titulom PhD.) so vzdelaním z odborov príbuzných molekulovému modelovaniu (biofyzika, farmaceutická chémia, fyzikálne chémia, medicínska fyzika a pod.). Ponúkané miesto predpokladá tvorivosť, ochotu učiť sa a pracovať v kolektíve. K dispozícii je výpočtová technika aj programové vybavenie (Informácia na www.biopharm.sav.sk). Potrebná je skúsenosť s kvantovo-chemickými výpočtami na základnej úrovni, s molekulovým modelovaním na úrovni docking a optimalizácie štruktúry proteínov a s molekulovou dynamikou. Práca v prostredí UNIX aj WINDOWS. Podpora odborného rastu prostredníctvom stáží a školení.
Potrebné sú aj dobré komunikačné vlastnosti a znalosť anglického jazyka. Skúsenosť s používaním QM-MM metód molekulovej dynamiky je vítaná. Hrubá mzda podľa platových tabuliek (min. 850.- €).

Description of position:
Department of Biochemical Pharmacology is engaged in a study of mechanisms involved in diabetes as well as in possible pharmacological intervention of diabetic complications. On the basis of theoretical level we perform modeling of cytosolic and membrane proteins as well as design of compounds with potential to effect those proteins.
We search for a postdoctoral fellow holding a doctoral degree related to molecular modeling (biophysics, pharmaceutical chemistry, physical chemistry, medicinal physics, etc.). The candidate should be able to work independently and have excellent team working skills. The computing technique and software necessary are available (see www.biopharm.sav.sk). The experience with the basic quantum-chemical calculations, docking, protein structure optimization and molecular dynamics are necessary. Work under WINDOWS and UNIX. Possibility for short stays in abroad and training schools. The experience with QM-MM molecular dynamics methods is welcome. Minimal gross wage 850.- €.


Ponuka:
Ponúkame spoločensky zaujímavú problematiku, ako aj možnosti pre dobrý profesionálny rozvoj a medzinárodnú spoluprácu.


Požadované dokumenty:
1. Motivačný list (Motivation list)
2. Profesijný životopis (CV)
3. Zoznam publikácií (List of publications)


V prípade záujmu o toto miesto, pošlite, prosím, dokumenty na e-mailovú adresu

magdalena.majekova@savba.sk

a poštou v tlačenej forme na adresu

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Späť na pracovné príležitosti