vedúca/vedúci Úradu SAV

email:
kontakt: 02/57510149
počet zobrazení: 78
Predseda Slovenskej akadémie vied
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci/a Úradu SAV v Bratislave

Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie, dĺžka odbornej
praxe minimálne 10 rokov v riadiacej funkcii 5 rokov
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť: životopis, osobný dotazník, doklady o vzdelaní, informáciu o predchádzajúcej praxi, výpis z registra trestov, predstavu o koncepcii a riadení organizácie, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
Požaduje sa morálna a občianska bezúhonnosť kandidáta.

Žiadosti zasielajte do 6. 6.2018 na adresu: Slovenská akadémia vied
Sekretariát predsedu Štefánikova 49
814 38 Bratislava


Kontakt: Mgr. Bernátová 02/57510149


Späť na pracovné príležitosti