Ekonóm - účtovník

email:
kontakt: 0905627692
počet zobrazení: 458
Náplň práce:
1. Komplexné vykonávanie odbornej špecializovanej práce na úseku rozpočtovania a financovania ústavu v súlade s platnými zákonmi a predpismi o hospodárení príspevkových organizácií.
2. Zostavovanie finančných plánov a vypracúvanie rozpočtu organizácie vo všetkých jeho etapách.
3. Vedenie finančného účtovníctva organizácie:
- organizovanie správneho obehu účtovných dokladov
- kontrola účtovných dokladov po formálnej stránke
- vedenie pokladne
4. Vykonávanie účtovných uzávierok, zostavovanie účtovných výkazov, vypracúvanie ekonomických rozborov a vedenie príslušnej štatistiky.
5. Zabezpečovanie platobného a zúčtovacieho styku so štátnou pokladnicou.
6. Evidencia a účtovanie majetku ústavu vrátane inventarizácie.
7. Plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa ústavu.
Vyžaduje sa znalosť programu SOFTIP!


Späť na pracovné príležitosti