mzdova uctovnicka_pracovna ponuka

email:
kontakt: katarina.tamasova@savba.sk
počet zobrazení: 294
Ústav: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Autor: Katarína Tamásová
Email: katarina.tamasova@savba.sk>
Kontakt: Katarína Tamásová

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV prijme

Mzdovú účtovníčku

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2018
Plat: V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z

Požiadavky na zamestnanca:
Náplň (druh) práce
- Samostatne zabezpečuje a spracúva náročnú mzdovú agendu v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších všeobecne platných právnych predpisov a platných smerníc organizácie,
- zodpovedá za vedenie mzdovej agendy,
- spracováva prvotné podklady pre vypracovanie pracovných príjmov, ostatných pracovnoprávnych nárokov a dávok nemocenského poistenia zamestnancov a agendu dôchodkového zabezpečenia,
- spracováva platy, dane a odvody zamestnancov s previazanosťou na finančné účtovníctvo,
- prihlášky/odhlášky/zmeny do SP a ZP,
- vedie analytickú evidenciu platov zamestnancov v členení podľa stredísk (technická pomoc),
- vydáva potvrdenia o výške príjmu a potvrdenia súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a potvrdenia pre ročné zúčtovanie odvodov do zdravotných poisťovní,
- spracováva štatistické výkazy,
- zaisťuje spracovanie a vedenie evidencie vzťahujúcej sa k dani z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti,
- vykonáva ročné zúčtovanie dane a preddavkov na zdravotné poistenie na žiadosť zamestnanca,
- spracováva evidenčné listy dôchodkového poistenia zamestnancov a odosiela ich do sociálnej poisťovne,
- spracováva ostatné zrážky zamestnancov,
- vykonáva registráciu výkazov a potvrdení pre sociálne a daňové účely a ďalšie potvrdenia zamestnancov v rámci svojej agendy,
- vykonáva kontrolu vecnej a číselnej správnosti a základnú finančnú kontrolu na úseku mzdového účtovníctva,
- zabezpečuje archivovanie dokladov v rámci svojej agendy v zmysle platnej legislatívy,
- vedie evidenciu cestovných účtov pracovníkov CBRB SAV,
- zabezpečuje priebežnú likvidáciu cestovných účtov všetkých pracovníkov CBRB SAV v zmysle platných predpisov

Požiadavky na zamestnanca:
- Úplné stredné odborné vzdelanie
- prax min 5 rokov
- znalosť práce PC - Word, Excel, Outlook, Internet
- znalosť mzdového programu SOFTIP ,
- skúsenosti so zamestnávaním zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v zmysle zákona č.
552/2003 Z. z.,
- znalosť Zákonníka práce

Osobnostné predpoklady:
zodpovednosť,
spoľahlivosť,
bezúhonnosť,
samostatnosť

Životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 15. decembra 2017 e-mailom alebo poštou na adresu organizácie. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Ďakujeme za pochopenie.


Späť na pracovné príležitosti