vedecký pracovník v odbore história

autor: Mgr. Martin Gabčo, PhD.
email:
kontakt: 0919 271 372
počet zobrazení: 511
Mgr. Martin Gabčo, PhD. (31. 05. 1991, Lučenec)

Kontaktné údaje:
mobil: 0919 271 372
email: gabcomartin@gmail.com

Vzdelanie:
2001 – 2009 Gymnázium Poltár
2009 – 2014 Bc. a Mgr. štúdium na FHV UMB v Banskej Bystrici, odbor história. Magisterské štúdium ukončené diplomovou prácou na tému Zväz slovenských partizánov v politickom zápase rokov 1945 – 1948
september 2014 – nástup na interné doktorandské štúdium na FF UMB v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny
august 2017 – úspešná obhajoba dizertačnej práce na tému Protikomunistické aktivity tajnej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1953

Výskumné zameranie:
protikomunistická rezistencia na Slovensku a v strednej Európe
rôzne aspekty fungovania totalitných režimov (s dôrazom na represívnu politiku komunistických strán)
Zväz slovenských partizánov (dejiny)

Publikácie:
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2
FAI Zostavovateľské práce 1
Publikácie tohto času v tlači: 5

Aktívna účasť na konferenciách:
domáce 3
zahraničné 2

Účasť v organizačných výboroch konferencií: 1

Účasť na vedeckovýskumných projektoch:
celkovo 1 ako riešiteľ (projekt VEGA)

Pracovné skúsenosti nadobudnuté počas doktorandského štúdia:
účasť na zostavovateľských prácach
vyúčba na seminároch a prednášanie na konferenciách
vedenie záverečnej bakalárskej práce a výstupov zo študentskej vedeckej aktivity

Verejné prednášky:
500 rokov reformácie v Novohrade (1517 – 2017) Lučenec, 29. január 2017
Evanjelická cirkev na Spiši v čase komunistickej totality (1948 – 1989) Spišská Nová Ves, 17. október 2017

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – mierne pokročilý
Nemecký jazyk - základy

Počítačové znalosti:
Microsoft Excel – mierne pokročilý
Microsoft Outlook - základy
Microsoft PowerPoint – mierne pokročilý
Microsoft Word – mierne pokročilý
Práca so súbormi typu: obrázok a zvuk – základy

Záujmy:
kultúra
šport
knihy
editovať


Späť na pracovné príležitosti