Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 51, 2004, No. 4

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Eva K o w a l s k á, Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve 249 Gizela G á f r i k o v á, K Tablicovmu historiografickému konceptu slovenskej literatúry 260 Timotea V r á b l o v á, Projekt rozvoja „jazyka a vzdelanosti“ v Starých novinách literního umění 269 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Pavol M a t e j o v i č) 280 PRAMENE A DOKUMENTY Mária N o v a c k á, K základnému prameňu Tablicovej básne 283 Gizela G á f r i k o v á, Ohlas na Valaského Conspectus... v Prešpurských novinách 295 DISKUSIA Walter G r a s s k a m p, Je moderna epocha? 301 ANKETA Súčasné apórie a paradoxy literárnovednej slovakistiky v Slovenskej akadémie vied a v slovenskej spoločnosti (Milan Š ú t o v e c) 310 Ešte raz na tému normalizácie (Michal G á f r i k) 313 RECENZIE Gizela Gáfriková a kolektív: Pannonia docta – učená Panónia (Jozef M i n á r i k) 319 Svatava Urbanová: Meandry a metamorfózy dětské literatury; Svatava Urbanová, Iva Málková: Souřadnice míst (Viera Ž e m b e r o v á) 325 Aurel Hrabušickýl – Václav Macek: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Moderna – postmoderna – postfotografia (Fedor M a t e j o v) 328

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 51(4)


 
 

Vedeck á štúdia:

 
 
K Tablicovmu historiografickému konceptu slovenskej literatúry.
(About Tablic´s Concept of the Historiography of Slovak Literature).
Gizela Gáfriková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Gizela.Gafrikova@savba.sk

Teritoriálne, resp. geopoliticky určené súradnice uhorského – relatívne univerzálneho – kultúrneho spoločenstva („rei publicae litterariae“), z ktorých vychádzali uhorskí (uhorsko-slovenskí) predstavitelia historie litterarie (Michal Rotarides, Pavol Valaský a i.) začína v osemdesiatych rokoch 18. storočia preskupovať stupňujúci sa dôraz na jazykové (etnické) kritériá. Otvára sa proces diferenciácie jednotlivých národných individualít, ktorý postupne neodvratne narúša – aj dovtedy krehkú – rovnováhu uhorského spoločenstva. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli (Vacov 1806, 1807, 1809, 1812) majú v dejinách slovenskej literatúry status prvého národne koncipovaného literárnohistoriografického projektu. Jeho autor Bohuslav Tablic (1769 – 1832) sa v ňom pokúsil vyčleniť z celouhorského „tezauru“ písomníctva jazykovo a literárne odlišný celok slovenskej literárnej kultúry ako jedinečný a samostatný, vývinovo celistvý útvar. Pre jeho razantné gesto je však príznačné vnútorné protirečenie. Tablic totiž deklaruje jazykovú a „národnú“ jednotu Slovákov s Čechmi a s Moravanmi. Vychádza pritom z predstavy o ich dávnom spoločnom štátnom útvare (Veľká Morava), a teda i jednotnom jazyku. Na druhej strane sa nedištancuje od stáročnej vzdelanostnej a kultúrnej tradície, na ktorej sa slovenské národné spoločenstvo podieľalo v rámci uhorského štátneho útvaru. V tejto súvislosti operuje Tablic dvomi významnými pojmami: Panónia vyjadruje územno-štátnu príslušnosť a uhorský patriotizmus Slovákov, Slávia (resp. Slavina) zase ich jazykové a literárne príbuzenstvo s „rodinou“ uhorských i mimouhorských príslušníkov slovanských národov (s celkom osobitým vzťahom voči Čechom a Moravanom). Práve z hľadiska „priesečníka“ týchto dvoch medziliterárnych kontextov nebol zatiaľ Tablicov literárnohistoriografický model dostatočne preskúmaný.

How to cite:
Gáfriková, G. . Slovenská literatúra, 51(4), 260-268.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Patriotizmus a národné vedomie v osvietenstve.
(Patriotism and National Consciousness in the Period of Enlightenment ).
Eva Kowalská 1)

1)Historický ústav SAV, 813 64 Bratislava, Klemensova 19. histkowa@savba.sk

Štúdia si všíma vzťah konfesie a etnicity v procese formovania národného hnutia a úlohu jazyka, historickej tradície a patriotizmu v tomto procese. Impulzom pre deklarovanie seba-identifikácie indivídua v rovine nielen konfesionálnej, ale aj etnickej, sa stala reformácia. Vzdelanci slovenského pôvodu, zapojení do reformačného hnutia nevyužili pri šírení nového učenia časovo a odborne náročnú kultiváciu domáceho hovorového jazyka. K dispozícii bol totiž kultivovaný jazyk blízkeho etnika - čeština, ktorá dokonale spĺňala komunikatívnu úlohu a jej používanie malo v Uhorsku dlhšiu tradíciu. Prostredníctvom češtiny si slovenskí luteráni v priebehu 16. – 17. storočia osvojili nielen vedomie príbuznosti s českým etnikom, ale najmä uvedomili teologickú a konfesionálnu spriaznenosť s „českou reformáciou“. Prihlásenie sa k neautentickej, no teologicky pôsobivej tradícii prinieslo totiž pre jej nových nositeľov, stojacich v rámci štruktúry obyvateľstva v Uhorsku v nedominantnom postavení, možnosť usilovať sa o akceptáciu prinajmenej v rámci cirkevnej komunity. Uvedené komponenty, ktorými sa budovala etnická identita Slovákov-luteránov však mali výraznú obrannú funkciu, ktorú upevňovalo navyše aj to, že sa stali symbolom konfesionálnej integrity v prostredí, podliehajúcom náporu rekatolizácie. Štúdia sleduje aj utváranie komponentov historického vedomia, operujúceho v súlade s konfesijnou orientáciou diametrálne rozdielnymi tradíciami a poňatím patriotizmu..

How to cite:
Kowalská, E. . Slovenská literatúra, 51(4), 249-259.


 
 
Projekt rozvoja „jazyka a vzdelanosti“ v Starých novinách literního umění.
(Project of Development of „Domestic Language and Education“ in Staré noviny literního umění (An Old Papers of the Art of Literature)).
Timotea Vráblová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. Timotea.Vrablova@savba.sk

V období osvietenstva u nás sa zmenila forma, intenzita i rozmer komunikácie medzi skupinami intelektuálov. Dochádza k rozšíreniu foriem „verejnej komunikácie“, vzniká a rozvíja sa žánrovo pestrá produkcia časopisov, novín, prostredníctvom ktorých sa verejnosť postupne stáva účastníkom „verejného dialógu“. Jeho adresátom už nie je kruh vzdelancov, ale širšia obec. V snahe skvalitniť a rozšíriť tento „verejný dialóg“ vystúpila do popredia nevyhnutnosť používania domácich jazykov. Jedným s významných periodík, adresovanému slovenským čitateľom boli Staré noviny literního umění (1785 –1786). Ich redaktorom bol evanjelický kazateľ a vzdelanec Ondrej Plachý. Svojou kvalitou sa vyrovnali súvekému európskemu štandardu, v slovensko – českom kultúrnom kontexte boli v tom čase jediným mesačníkom svojho druhu. Podstatnú časť každého čísla tvorili pôvodné články. Propagovali poznatky z rozmanitých spoločenskovedných a prírodovedných disciplín s cieľom rozvíjať kultúrne a jazykové povedomie slovenského etnika. Viaceré príspevky sú otvorenou polemikou s germanizačnou politikou viedenského dvora. Autori článkov presadzujú vzdelávanie každého etnika v jeho domácom jazyka i možnosť budovať si vlastnú kultúru.

How to cite:
Vráblová, T. . Slovenská literatúra, 51(4), 269-279.