Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 51, 2004, No. 2

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Tomáš K u b í č e k, Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské FelixeVodičky 89 Kristína K r n o v á, Maršalova dcéra 94 ROZHĽADY Jurij M. L o t m a n, O semiosfére 104 Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Jana K u z m í k o v á) 118 PRAMENE A DOKUMENTY Anton P o p o v i č, Vývinové paralely v slovenskej a poľskej literárnej vede 125 DISKUSIA Linda H u t c h e o n, Nový pohľad na národný model (1. časť) 132 ANKETA Anketa k 50. výročiu časopisu Slovenská literatúra (Tomáš H o r v á t h) 149 RECENZIE Karel Krejčí: Sociologie literatury (Zoltán R e d e y) 155 Stanislava Chrobáková-Repar: Mila Haugová (Jana P á c a l o v á) 160 Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny (Edita P r í h o d o v á) 163 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Reflexie najnovšej českej a slovenskej literatúry – Lednice 26. až 28. 5. 2004 (Jana P á c a l o v á) 166

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 51(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské FelixeVodičky.
(The Consequences of the Analysis of a Stylistic Figure in Počátky krásne prózy novočeské (The Beginning of a Neo-Czech Fine Prose) Written by Felix Vodička ).
Tomáš Kubíček 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno. kubicek@ucl.cas.cz

Jakým způsobem pracuje Vodička s literárním texte? Jaké možnosti mu nabízí strukturalistická metoda literární analýzy? A jaký je vlastní Vodičkův přínos pro metodologii strukturalistické analýzy? Pro odpověď na tyto důležité otázky je třeba se obrátit k Vodičkovým analytickým studiím narativní literatury, které obsahuje kniha Počátky krásné prózy novočeské. Na příkladě Vodičkova precizního rozboru periody – jako specifické stylistické figury literatury národního obrození – je možné současně pochopit způsob Vodičkovy práce, jeho myšlení i jeho specifický přínos nejen literárněvědnému strukturalismu, ale literární historii vůbec. Vodičkův rozbor charakteru postavení periody v narativních dílech národního obrození představuje na jedné straně práci s jedinečným prvkem existujícím v tehdejším literárním systému, v duchu strukturalistické koncepce je však toto jedinečné následně dosazeno do zmíněného celku a jsou jím navzájem poměřovány interaktivní a dynamické vztahy, které způsobují a odrážejí literární vývoj. Vodička však rozhýbává svoji literárněhistorickou analýzu vývoje literatury národního obrození tím, že ji vtahuje do celého komplexu vztahu a významů, které překračují horizont čistě literární. V jeho pojetí se perioda přetváří v kognitivní rámec, tedy v určitý „předjednaný“ způsob rozumění, a stává se nejenom dokladem o vnímaní literárního textu jako komunikátu, který počítá se součinností adresáta v literární komunikaci, ale současně pak jakékoli proměny tohoto rámce odrážejí zásadní proměny nejenom v literatuře samé, ale v myšlení české společnosti konce 18. a první poloviny 19. století vůbec.

How to cite:
Kubíček, T. . Slovenská literatúra, 51(2), 89-93.


 
 
Maršalova dcéra.
(The Marshal’s Daughter).
Kristína Krnová 1)

1)Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 51, 974 00 Banská Bystrica. krnova@fhv.umb.sk

Štúdia analzyuje dielo L. Ťažkého Maršalova dcéra ako spisovateľov špecificky determinovaný návrat k vojnovej tematike (vojna v bývalej Juhoslávii). Z tohto hľadiska porovnáva autorovu pôvodnú (vlastnou skúsenosťou dotovanú) koncepciu vojnovej prózy zo 60. rokov s ideovoestetickým projektom, v ktorom dominujú funkcie vlastné skôr publicistike ako umeleckej literatúre a zvažuje, nakoľko je takéto paradigmatické východisko textu primerané umeleckej próze (románu). Tieto úvahy zákonite reagujú aj na vzťah Ťažkého verejne prezentovaných názorov na poslanie umeleckej literatúry a jeho diela: výsledkom je presvedčenie, že spisovateľov dôraz na konkretizovateľnú (mravnú) spoločenskú funkciu umenia sa presvedčivo realizoval v textoch opretých o vlastnú skúsenosť, kým v dielach bez takéhoto gnozeologického podložia sa oslabuje estetická funkcia a žánrovo tendujú skôr do sféry publicistiky ako epiky. Uvedené zistenie rezultuje aj zo samotného rozboru poetiky prózy Maršalova dcéra, ktorá je pozoruhodná svojím tvarom protirečiacim každej žánrovej určitosti. Autorova ľudská a občianska angažovanosť, reagujúca na bratovražednú vojnu v Juhoslávii na začiatku 90. rokov minulého storočia, sa prejavuje buď silným lyrickým sklonom textu, alebo jeho žurnalistickou (nerománovou ) reportážnosťou; obe možnosti sa v diele realizujú spôsobom, usvedčujúcim epický pôdorys diela z mystifikácie, pretože najvlastnejším spisovateľovým zámerom bolo vyvolať emocionálnu reakciu na rozprávačsky variantný príbeh Bredy – Maršalovej dcéry; jeho tragické parametre sú výslednicou konkrétneho historicko-politického uspôsobenia reality, ktorá je na jednej strane zovšeobecnením pomerov v potitovskej Juhoslávii, na druhej strane nesie zreteľné znaky totalitnej minulosti celého bývalého komunistického bloku. Teoretická analýza diela sa opiera o poetiku prózy Stanislava Rakúsa.

How to cite:
Krnová, K. . Slovenská literatúra, 51(2), 94-103.