Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 51, 2004, No. 1

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Pavol K o p r d a, Cino da Pistoia a Petrarcov Spevník.Vznik knihy ako textu 1 Fedor M a t e j o v, K tvorbe J. Mihalkoviča konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov 18 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia Fedor M a t e j o v, O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek – zbierka básní od Štefana Moravčíka 38 DISKUSIA Teresa W a l a s, Je možná iná literárna história? 42 ANKETA Anketa k 50. výročiu časopisu Slovenská literatúra Peter Z a j a c, O literárnovednej slovakistike po roku 1945 56 KRONIKA Za historičkou Máriou Vyvíjalovou (G. G á f r i k o v á) 80 RECENZIE Portréty slovenských spisovateľov III. (Zora P r u š k o v á) 82 Kovalčík, Vlastimil: Rozružie alebo Samo Bohdan Hroboň (Ľubica S o m o l a y o v á) 83 Kákošová, Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. – 18. storočia (Jozef M i n á r i k) 85

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 51(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Cino da Pistoia a Petrarcov Spevník.Vznik knihy ako textu.
(Cino da Pistoia and the Book of Songs Written by Petrarca. Making a Book as a Text).
Pavol Koprda 1)

1)Filozofická fakulta UKF, Nitra.

Predmetom štúdie je Petrarcov Spevník ako prvé dielo modernej literatúry. Moderná literatúra vznikla, keď dielo prestalo vyjadrovať dopredu určenú významovú hierarchiu. V období po vláde Hohenstaufského rodu vzniklo v Taliansku spoločenské prostredie bez jasnej hierarchie hodnôt. Miesto Biblie sa stávala orientujúcou knihou komunálnej buržoázie encyklopédia. Encyklopédia však nemá jasne nadradené metajazykové heslá, svojím spôsobom sú všetky heslá rovnocenné, sú zároveň jazykom aj metajazykom, záleží od šikovnosti čitateľa, ako si z nich zostaví hierarchiu, sieť, štruktúru. Človek – „čitateľ“ vlastne vytvára z nepodobných hesiel podobnosti. Nepodobné sa bude javiť podobným, ak je také aj presvedčenie širokej pospolitosti, ak rekonštruovaná schéma vyjadruje širokú spoločenskú skúsenosť. Literatúra sa musela pridať k všeobecnej situácii, musela navrhovať kódy, zreťazenia nepodobného, ktoré by sa javili ako sieť podobného, teda hierarchicky usporiadaného. Pritom sa musela odvolávať na širokú spoločnú skúsenosť. Prestala byť elitárna. Štúdia má okrem všeobecného úvodu tri časti. V prvej sa zaoberá tým, ako vznikali mikrotexty, básnické útvary stanca a sonet – prvé útvary, ktoré v každej slohe neopakovali zhodné veci, ale združovali v svojich slohách nepodobné, samostatné obsahy. V druhej časti sa zaoberá tým, že Petrarcov Spevník je prvým makrotextom alebo prvou knihou v svetovej literatúre. Prechod od mikrotextu k makrotextu je ťažký, lebo básnik musí vytvoriť individualizované vnímanie času, ktoré zničí takzvaný objektívny historický čas, ale zároveň nastolí subjektívny čas ako príbeh „ja“. Dôležité je, aby tomuto subjektívnemu času („ja“) uverilo široké publikum. Úspešným zavedením subjektívneho času sa kultúra (externoliterárne súvislosti) stáva súčasťou literárneho diela a literárneho procesu. Vzniká literárna história. Petrarca sa učil umeniu makrotextu a subjektívneho času u Cina Da Pistoia. V tretej časti sa štúdia zaoberá toposmi a skrytými štruktúrami, ktoré Petrarca prevzal od Cina Da Pistoia.

How to cite:
Koprda, P. . Slovenská literatúra, 51(1), 1-17.


 
 
K tvorbe J. Mihalkoviča konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov.
(About a Literary Work of J. Mihalkovič from the End of 60th to the Beginning of 70th).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

Text je venovaný interpretácii poézie J. Mihalkoviča konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov. Vlastnej interpretácii predchádza exkurz o situácii interpretácie povojnovej a široko chápanej súčasnej poézie dnes. Po viac ako štyroch desaťročiach od konštituovania a profilovania interpretačného gesta v slovenskej literárnej vede a kritike pokúša sa exkurz naznačiť v skratke niektoré dnešné akútne otázky tohto typu práce: návrat biografie a životného kontextu do práce s textom v súvislosti s uzatváraním života a diela radu kľúčových autorov; potreba kultúrno-semiotického a ideologickokritického čítania v súvislosti so spoločenskými zmenami od konca osemdesiatych rokov; potreba prehĺbenia práce s textom o tradície moderny a avantgárd ako poetologicky a dejinne nosného pozadia. Samotný cyklus J. Mihalkoviča Spôsob ticha, ktorý pôvodne vyšiel v autorovom výbere Albá (1972) a potom bol zahrnutý do zbierky Kam sa náhlite (1974), literárnohistoriograficky predstavuje synekdochu podnes celkom nevyjasneného a nezrekonštruovaného prechodu (poézie protagonistov šesťdesiatych rokov do nového, odlišného desaťročia. Interpretačná lektúra dvoch zvolených básní Smerom a Prah, onomatopoia sleduje autorský „postup” – obnaženú „jazykovosť” textov a zároveň tendenciu vťahovať básnický obraz dovnútra pomenovania, dovnútra jeho slovotvorných alebo para-etymologizujúcich možností (v závere ako paralela sú tu pripomenuté textu L. Novomeského, M. Válka a Š. Moravčíka). Istý nový pohľad na Mihalkovičove básnické hľadania poskytuje aj jeho súdobý preklad kľúčovej básne O. Mandeľštana Kto našiel podkovu. Teoretickú optiku interpetačnému čítaniu dodáva predstava vopred nepredurčenej súhry, alternovania rovín v umeleckom texte (celok textu, veta, verš, slovo, morféma atď. v zmysle „štruktúry umeleckého textu” J. Lotmana). Záver patrí otvorenej otázke, ako medzi predpokladanú, „životne” tematickú situáciu a absolvovaný poetologický opis situovať potenciálny estetický invariant autorových textov – u J. Mihalkoviča v prípade preberaných textov bolo by to zrejme „zrkadlenie” (v rozličných významoch slova).

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 51(1), 18-37.