Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 50, 2003, No. 6

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Eva F o r d i n á l o v á, Podstata zmien prozodického systému v osvietenskom období 423 Christian P r u n i t s ch, Sonet v západoslovanských literatúrach ako hodnotový indikátor 444 ROZHľADY Jelena P a š t é k o v á, Literárnovedná slovakistika na pôde Akadémie 461 Štefan D r u g, Od SAVU k SAV 466 Marcela M i k u l o v á, O Čepanovom výskume realizmu a jeho strategickej prešmyčke 469 Dana K r š á k o v á, Čepanov pohľad na Vajanského 474 Irena M a l e c, Reflexia Čepanovho výskumu u Joanny Goszcyńskej 478 DISKUSIA Bożena T o k a r z, História literatúry a predmet jej výskumu 482 ANKETA Anketa k 50. výročiu časopisu Slovenská literatúra (René B í l i k, Michal G á f r i k, Gizela G á f r i k o v á, Jozef M i n á r i k, Zora P r u š k o v á, Pavol W i n c z e r, Ján Z a m b o r) 493 RECENZIE Zandová, Gertraude: Totální realismus a trapná poezie (Fedor M a t e j o v) 508 Žeňuch, Peter: Medzi východom a západom (Jozef M i n á r i k) 510 Škoviera, Daniel: Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (Zuzana K á k o š o v á) 516 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA 2. česko-slovenské stretnutie literárnych vedcov (Ľubica S o m o l a y o v á) 519 Seminár o osobnosti a diele Oskára Čepana (Ľubica S o m o l a y o v á) 520 Tablicovské kolokvium (Lenka M a c á k o v á) 521

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 50(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Podstata zmien prozodického systému v osvietenskom období.
(The Matter of Changes of the Prosodic System the Period of Enlightenment).
Eva Fordinálová

Cieľom štúdie Podstata zmien prozodického systému v osvietenskom období je poukázať na prepojenosť poézie s jej konkrétnym časovým a priestorovým zakotvením, pretože v čase doznievania barokového sylabizmu a hľadania nových ciest pre nový prozodický systém práve rozhodujúce spoločenské zmeny podstatne urýchlia posun ku klasicistickému aplikovaniu časomiery. Z tohto aspektu treba venovať väčšiu pozornosť dielu J. I. Bajzu – jeho básnickej zbierke epigramov Rozličné verše z roku 1782. Pri ich dôkladnejšej analýze zistíme nielen prvé prieniky do časomerného systému v domácom literárnom jazyku, ale i inšpiráciu k týmto pokusom v dobe svojho vzniku, charakteristickej zvýšeným záujmom o národnú históriu, pôvod, jazyk. Bajza i bernolákovci sa usilujú „vznešenou“ prozódiou upozorniť zároveň na „vznešenosť“ jazyka a jeho možnosti. Kým cesta prozodických zmien viedla u katolíckej inteligencie priamo k časomiere (na latinský spôsob), evanjelickí autori prechádzali od barokového sylabizmu po nemeckom a českom vzore k sylabotonizmu podľa Dobrovského pravidiel, prelom spôsobil až Šafárikove a Palackého Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie roku 1818. Presadzovaním gréckeho modelu časomiery pripravili cestu Kollárovi, bernolákovský latinský model k dokonalosti priviedol Ján Hollý.

How to cite:
Fordinálová, E. . Slovenská literatúra, 50(6), 423-443.


 
 
Sonet v západoslovanských literatúrach ako hodnotový indikátor.
(Sonnet in Western Slavic Literatures as an Value Indicator).
Christian Prunitsch 1)

1)Institut für Slavistik, Universität Regensburg, , D-93040 Regensburg.

Komparatívna štúdia menších stredoeurópskych literatúr objavuje významné ekvivalenty, ako aj protiklady vo vývine a kultúrnom využití sonetu ako renomovaného žánru európskej a svetovej literatúry. Uvedenie do sonetovej formy v západoslovanských literatúrach slúžilo k vyzdvihnutiu špecifickej hodnoty danej literatúry v konkurencii so západnými a susediacimi slovanskými literatúrami. Formálne veľmi pružná sonetová forma vstúpila napríklad do poľskej literatúry už v období renesancie vďaka básnikovi Jánovi Kochanowskému. Romantizmus zasa otvoril cestu pre sonet v Čechách, na Slovensku a v lužickej literatúre. Tvorivé impulzy prichádzali z Francúzska do poľskej literatúry, z Nemecka do západoslovanských literatúr, zatiaľ čo vplyv poľskej literatúry na sonetovú literatúru českú rozhodne nemožno považovať za okrajový jav. To isté pozorujeme ďalej aj na medziliterárnych kontaktoch čeko-slovenských, česko-lužických. Jaroslav Vrchlický, ktorý si pravidelne písal s Hviezdoslavom a Jakubom Bartom-Ċišinskim, bol koncom 19. storočia najvýznamnejším básnikom sonetu medzi Západnými Slovanmi. Dodnes je sonet produktívnym básnickým žánrom. Možno ho považovať za indikátora symbiózy literárnych vzťahov v Strednej Európe a tiež znakom vývinu národov smerom k ich autonómii a k vytvoreniu národných literatúr.

How to cite:
Prunitsch, C. . Slovenská literatúra, 50(6), 444-460.