Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 50, 2003, No. 5

Content:


 

Obsah:

 
 
obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Michal G á f r i k, Jesenského zbierka Po búrkach 343 László S z o r é n y i, Epos Eliáša Bergera O Svätom Kríži a uhorské dejiny 352 Milan J u r č o, Literárne v znamení esteticko-kreatívneho a v službách konfesionálne-religiózneho 359 ROZHĽADY Zdenka S o j k o v á, Básník Štúr v Čechách 367 Peter Č a h o j, V ohnisku zápasov. Dramatické dielo Jakuba Grajchmana 374 PRAMENE A DOKUMENTY Dušan K u ž e l, Mladá prozaická generácia šesťdesiatych rokov a jej model sveta 382 DISKUSIA Vladimír B i t i, V mene celkom Iného 396 RECENZIE Eva Kowalská: Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí (Gizela G á f r i k o v á) 412 Gizela Gáfriková a kol.: Pannonia docta – Učená Panónia. Z prehistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiografie (Eva T k á č i k o v á) 415 Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi. Proměny a stav oboru do konce 20. století (Mária V a l e n t o v á) 418

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 50(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Jesenského zbierka Po búrkach.
(Jesenský’s collection od poems Po búrkach (After storms) ).
Michal Gáfrik

Po Jesenského aktívnej účasti v česko-slovenskom zahraničnom odboji a jeho návrate na Slovensko dochádza v jeho poézii k viacročnej tvorivej stagnácii. Až takmer po desaťročí Jesenský básnicky opäť výraznejšie ožíva. Výsledkom tohto oživenia je básnická zbierka Po búrkach (1932). Spočiatku v nej nadväzuje na postupy svojej predchádzajúcej tvorby (tematicky nové sú len čoraz častejšie motívy starnutia). Čoskoro však dochádza u neho k výrazovej premene (najmä po zoznámení sa s Jeseninovou poéziou). Popri uprednostňovaní voľného počtu stôp vo verši je to najmä obrazová rozbujnenosť a hravosť. dynamická obraznosť stáva sa neraz ústredným cieľom básne.

How to cite:
Gáfrik, M. . Slovenská literatúra, 50(5), 343-351.


 
 
Epos Eliáša Bergera O Svätom Kríži a uhorské dejiny.
(The epic of Eliáš Berger About the Holy Cross and Hungarian history ).
László Szorényi 1)

1)Literárnovedný ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť.

Elias (Illés) Berger (1562 – 1645) bol jednou z najzaujímavejších osobností latinskej literatúry v Uhorsku. Jeho život a tvorba sa vzťahujú výlučne na územie dnešného Slovenska. Od začiatku panovania cisára Rudolfa a neskôr počas panovania štyroch cisárov z rodu Habsburgovcov bol nositeľom titulu historik uhorského kráľovského dvora a „poeta laureatus“. Jeho rozsiahle dielo o histórii Uhorska, ktoré je pokračovaním diela Miklósa Istvánffyho, bolo dlho nezvestné a dodnes nevyšlo. Uvedená štúdia sa spomedzi jeho publikovaných prác (ide zväčša o básnické diela) venuje jeho prvému dielu, ktorého skrátený názov znie: Rapsodiae de Cruce insigniis Regni Hungarici sanctissimis... (Rapsódie o Kríži, najsvätejšom znaku Uhorska, Olomouc 1600). Jeho námetom je historická legenda o Kristovom kríži, ktorú Berger vzťahuje na dvojitý kríž, zobrazovaný na uhorských a dnešných slovenských znakoch. Symbolický význam týchto súvislostí spočíva v tom, že práve trom uhorským kráľom z rodu Arpádovcov a ich nasledovníkom Boh zveril úlohu ochraňovať Svätý Kríž proti pohanom a proti Satanovi, a takto znovu obnoviť raj a zlatý vek na Zemi. Keďže Berger napísal tento epos počas dlhotrvajúcej vojny, ktorú cisár Rudolf viedol proti Turkom, jeho zámerom bolo zdôrazniť najmä skutočnosť, že rod Habsburgovcov zdedil túto historickú úlohu po dávnych kráľoch Uhorska.

How to cite:
Szorényi, L. . Slovenská literatúra, 50(5), 352-358.


 
 
Literárne v znamení esteticko-kreatívneho a v službách konfesionálne-religiózneho.
(Literary like, in the light of aesthetically – creative and in the ministry of confessionaly – religious ).
Milan Jurčo 1)

1)Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica.

V textoch slovenských autoriek na prelome 19. a 20. storočia, a to v próze Kristíny Royovej Na svete bez Boha a v novele Podjavorinskej Baránok Boží, máme šancu pozorovať skryté napätie medzi esteticko-kreatívnym a konfesionálno-náboženským prístupom k tej istej subjektívne postavenej látke. Obidve autorky pochádzajú z Podjavoriny a literárnym historikom a teoretikom zanechali otvorenú otázku, ako sa na tieto aspekty ich tvorby pozerať. Niektorí ich zaraďujú k post-romantikom, iní hovoria, že sú to realistky, ktorých tvorba bola zasiahnutá aj modernizmom. Oveľa dôležitejšia než tieto akademické debaty sa zdá byť potreba analyzovať ich texty z hľadiska autorského zámeru a ich funkčnej hodnoty. Kým z hľadiska literárnohistorického a štylistického badať určitú podobnosť medzi oboma textami, z hľadiska autorskej intencie a funkčného zámeru citlivo pracovať s čitateľom, sú oba texty diametrálne odlišné. Literárne prostriedky Kristíny Royovej sú poznačené utilitarizmom. Jej cieľom je podriadiť formu žánru a všetky výrazové prostriedky vyššiemu misijnému cieľu. Ľudmila Podjavorinská postupovala inak. Objavila pravdu umenia v tom, že je schopné prekonať naturalistické chápanie života so zámerom prevýšiť ho esteticko-kreatívnymi a psychologickými prostriedkami.

How to cite:
Jurčo, M. . Slovenská literatúra, 50(5), 359-366.