Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 50, 2003, No. 4

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Transformácie subjektu v esejistickej tvorbe Vladimíra Mináča 257 Dana K r š á k o v á, Štefan Krčméry – básnik 280 ROZHĽADY Erika B r t á ň o v á, Krčméryho pohľad na slovenský literárny stredovek 287 Timotea V r á b l o v á, Slovenská hymnológia v interpretácii Štefana Krčméryho 290 Ľubica Z u b o v á, Štefan Krčméry a slovensko-maďarské literárne vzťahy 294 DISKUSIA Marko J u v a n, Ako písať literárnu históriu dnes? (O osude „veľkého“ žánru) 301 KRONIKA Milan Hamada 70 (Milan Š ú t o v e c) 328 RECENZIE Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Philologia XVI. (René B í l i k) 331 Flusser, Vilém: Komunikológia (Branislav M a l í k) 334 Gbúr, Ján – Himič, Peter: Pavol Országh dramatik (Peter K á š a) 339 Poláček, Jiří: Tvorba a recepce. Studie o meziválečné české literatuře (Viera Ž e m b e r o v á) 340

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 50(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Transformácie subjektu v esejistickej tvorbe Vladimíra Mináča .
(Transformations of a Subject in the Works of Vladimír Mináč ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

Obsahom štúdie Mináčove transformácie subjektu sú interpretácie textov, ktoré Mináč publikoval približne od druhej polovice päťdesiatych do konca šesťdesiatych rokov. Autor si pritom všíma výhradne nesujetové či non-fiktívne žánre (esej, úvaha, literárna publicistika), ktoré v jeho tvorbe získavali čoraz dominantnejšie postavenie. Sústreďuje sa hlavne na šesťdesiate roky, ktoré v kontexte Mináčovej tvorby považuje za obdobie, kedy sa spisovateľ nielen ideovo a esteticky vyhranil, ale navyše sa z perspektívy reformného marxizmu konfrontoval s dobovými filozofickými a estetickými prúdmi. Okrem toho sa v tomto období sformoval jeho „národno-emancipačný“ koncept, ktorý v deväťdesiatych rokoch 20. storočia v podobe aktuálnej publicistiky nadobudol programový charakter. Mináčove texty autor interpretuje zároveň z diachrónnej ako aj synchrónnej perspektívy. Okrem dobových súvislostí, ktoré v podstatnej miere spoluutvárali jeho estetické a filozofické východiská, sa štúdia snaží hľadať aj rétorické stratégie, ktoré sa formovali na pozadí diskusií prebiehajúcich v liberálnejšom prostredí šesťdesiatych rokov (vplyv fenomenológie a existencializmu). Kľúčom k uchopeniu Mináčovej esejistiky je pre autora štúdie pojem subjektu a jeho transformácie. Pri jeho analýze vychádza z Foucaultovho chápania subjektu, ktorý sa tvorí v konfrontácii s jestvujúcimi mocenskými vzťahmi. Z tejto perspektívy Mináčov postoj k problému subjektivity dáva do súvislosti s jeho vzťahom ku komunistickej ideológii ako určitej formy svetskej pastorálnej moci či stredovekej univerzality.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 50(4), 257-279.


 
 
Štefan Krčméry – básnik .
(Štefan Krčméry – a Poet ).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

Obsahom štúdie Mináčove transformácie subjektu sú interpretácie textov, ktoré Mináč publikoval približne od druhej polovice päťdesiatych do konca šesťdesiatych rokov. Autor si pritom všíma výhradne nesujetové či non-fiktívne žánre (esej, úvaha, literárna publicistika), ktoré v jeho tvorbe získavali čoraz dominantnejšie postavenie. Sústreďuje sa hlavne na šesťdesiate roky, ktoré v kontexte Mináčovej tvorby považuje za obdobie, kedy sa spisovateľ nielen ideovo a esteticky vyhranil, ale navyše sa z perspektívy reformného marxizmu konfrontoval s dobovými filozofickými a estetickými prúdmi. Okrem toho sa v tomto období sformoval jeho „národno-emancipačný“ koncept, ktorý v deväťdesiatych rokoch 20. storočia v podobe aktuálnej publicistiky nadobudol programový charakter. Mináčove texty autor interpretuje zároveň z diachrónnej ako aj synchrónnej perspektívy. Okrem dobových súvislostí, ktoré v podstatnej miere spoluutvárali jeho estetické a filozofické východiská, sa štúdia snaží hľadať aj rétorické stratégie, ktoré sa formovali na pozadí diskusií prebiehajúcich v liberálnejšom prostredí šesťdesiatych rokov (vplyv fenomenológie a existencializmu). Kľúčom k uchopeniu Mináčovej esejistiky je pre autora štúdie pojem subjektu a jeho transformácie. Pri jeho analýze vychádza z Foucaultovho chápania subjektu, ktorý sa tvorí v konfrontácii s jestvujúcimi mocenskými vzťahmi. Z tejto perspektívy Mináčov postoj k problému subjektivity dáva do súvislosti s jeho vzťahom ku komunistickej ideológii ako určitej formy svetskej pastorálnej moci či stredovekej univerzality.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 50(4), 280-286.