Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 50, 2003, No. 2

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Tomáš H o r v á t h, V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) 89 Timotea V r á b l o v á, Estetický kód cirkevných piesní (Tranovského Cithara Sanctorum, 1636) 110 Daniel Š k o v i e r a, Eloquens et docta pietas 122 Miloslav V o j t e c h, Nasledovníci Hugolína Gavloviča. O kontinuite eschatologickej tematiky v slovenskej barokovej a obrodeneckej literatúre (V. Šimko a J. Hollý) 134 ROZHĽADY Ľubica Z u b o v á, Peter Benický a Hugolín Gavlovič 146 Jana P á c a l o v á, Dobová prax vo svetle transformácií rozprávky o Popolvárovi 152 PRAMENE A DOKUMENTY Niekoľko čriepkov k neznámym miestam Gavlovičovej biografie (Mária N o v a c k á) 165 RECENZIE Cvrkal, Ivan (ed.): Z dejín európskych literatúr 20. storočia (Dana K r š á k o v á) 169 Brock, Peter: Slovenské národné obrodenie 1787 – 1847 (Jana P á c a l o v á) 172

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 50(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) .
(In the Labyrinth of Derivations (A Probe to Modernism) ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

Autor štúdie interpretuje román Jána Hrušovského Muž s protézou v kontexte literárneho a filozofického kódu modernizmu. V texte románu sa rozohráva zložitá hra presunov medzi figuratívnym a doslovným rétorickým režimom, do ktorých sú striedavo distribuované lexémy „srdce“ a „protéza“, a kultúrnymi kódmi, ktoré sa na ne navrstvujú: medicínskym kódom a kódom frazém. Predchádzajúca disjunkcia Seebornovej protézy a chorého srdca z lekárskeho diskurzu v rámci doslovného režimu je transformovaná na ich konjunkciu vo figuratívnom režime („amputácia schopností cítiť“). Termín „choré srdce“ funguje v terciárnej sémantickej opozícii ako mediátor medzi opozitami „srdcom“ a „protézou“ a transkribuje sa do syntagmatickej osi, generujúc takýmto spôsobom „štruktúru opravy“: na rozjatrené city vždy odpovedá reflexia, „protéza“, ktorá ich koriguje. Po takejto rétorickej analýze ďalej autor štúdie modeluje textovú konštitúciu subjektu (hlavnej postavy) a trópy, ktoré ju generujú. V texte prebieha sujetová transformácia subjektu z autonómneho, ovládajúceho strategickú hru zvádzania, na subjekt závislý, bez slobody vôle, konajúci pod diktátom princípu bytia: sú ukázané aj filzofické modernistické kontexty tejto závislosti subjektu (Schopenhauer, Nietzsche, psychoanalýza, marxizmus).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 50(2), 89-109.


 
 
Estetický kód cirkevných piesní (Tranovského Cithara Sanctorum, 1636) .
(Aesthetic Code of the Church Hymns (Cithara Sanctorum, 1636 by Tranovský)).
Timotea Vráblová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. Timotea.Vrablova@savba.sk


How to cite:
Vráblová, T. . Slovenská literatúra, 50(2), 110-121.


 
 
Eloquens et docta pietas .
(Eloquens et docta pietas ).
Daniel Škoviera 1)

1)Filozofická fakulta UK, Gondova 2, P.O.BOX 32. 814 99 Bratislava. Daniel.Skoviera@uniba.sk

Princíp náboženskej reformácie sola Scriptura nadhodil obzvlášť ostro otázku, či kresťanská pietas potrebuje aj profánne umenia. Leonard Stöckel, vynikajúca osobnosť slovenského renesančného humanizmu, odmietal veľmi rezolútne antimúzické postuláty radikálnych siekt. Nasledoval tak svojho učiteľa Philippa Melanchtona, ktorý vybojoval pre erazmovskú koncepciu vzdelania dôstojné miesto aj v lutherizme. Sám Erazmus chcel nadviazať na kresťanský humanizmus cirkevných otcov (najmä Bazilea a Hieronyma) a programovo sa usiloval o syntézu antickej estetiky s kresťanskou etikou.. Ako cieľ vzdelania sa presadil v protestantskom školstve pod vplyvom Johannesa Sturma program eloquens et docta pietas, v katolíckej cirkvi uplatňovali to isté predovšetkým jezuiti. Ideály humanistického učenia o kráse prenikli aj do spracovania biblickej a hymnickej poézie, neboli však akceptované bezvýhradne. Literatúra v domácom jazyku bola takisto kultivovaná na formách, ktoré boli zdedené z antiky. Elokvencia, úzko spätá s pietas, sa však dostávala čoraz viac – najmä v 17. storočí – pod tlak narastajúcej konfesionalizácie a nekompromisného, často polemicky orientovaného biblizmu (napr. u. J. Parlagia a G. Tranoscia), ktorým bola antika prinajmenšom marginalizovaná. V tomto vývine reprezentuje však neskorobarokový básnik a františkánsky mních Hugolín Gavlovič skôr umiernenú erazmovskú líniu.

How to cite:
Škoviera, D. . Slovenská literatúra, 50(2), 122-133.


 
 
Nasledovníci Hugolína Gavloviča. O kontinuite eschatologickej tematiky v slovenskej barokovej a obrodeneckej literatúre (V. Šimko a J. Hollý) .
(Followers of Hugolín Gavlovič. About Continuity of Eschatological Theme in Slovak Baroque and Reviving Literature (V. Šimko and J. Hollý) ).
Miloslav Vojtech 1)

1)Filozofická fakulta UK, Bratislava.

Štúdia Nasledovníci Hugolína Gavloviča. O kontinuite eschatologickej tematiky v slovenskej barokovej a obrodeneckej literatúre ( V. Šimko, J. Hollý) sa zaoberá problematikou eschatologických motívov v literárnych dielach básnikov bernolákovskej generácie Vojtecha Šimka a Jána Hollého a ich nadväznosťou na eschatologickú literatúru barokovej epochy, predovšetkým na básnické texty Hugolína Gavloviča. Štúdia analyzuje realizáciu eschatologickej témy v Šimkových rukopisných básnických textoch O posledních vecách človeka a O príprave k dobrej smrti a v eposoch Jána Hollého Svatopluk a Cirillo-Metodiada a hľadá súvislosti a nadväznosti na tradície barokovej poetiky. Táto analýza potvrdzuje tézu, že baroková tematika, ku ktorej patrí predovšetkým eschatologický tematický okruh, prežívala v slovenskej literatúre ešte v prvej polovici 19. storočia.

How to cite:
Vojtech, M. . Slovenská literatúra, 50(2), 134-145.