Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 48, 2002, No. 6

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Premeny žánrových funkcií – črta u Tajovského 433 Tomáš H o r v á t h, V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) 442 Zoltán R é d e y, K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre) 455 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia: Fedor M a t e j o v, Neskorý autoportrét – zbierka básní od Milana Rúfusa 488 Dana K r š á k o v á, Zverstvo – kniha próz od Tomáša Horvátha 492 Dana K r š á k o v á, Silný pocit čistoty – zbierka poviedok od Michala Hvoreckého 493 Jurij M. L o t m a n, Dom v Majstrovi a Margaréte 495 RECENZIE Čepan, Oskár: Próza slovenského realizmu (Irena M a l e c) 503 Šebestová, Irena: Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz (Ján J a m b o r) 505 Janion, Maria: Kobiety i duch inności (Irena M a l e c) 508

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 48(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Premeny žánrových funkcií – črta u Tajovského .
(Transformations of genre functions – a sketch of Tajovský ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk


How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 48(6), 433-441.


 
 
V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) .
(In the labyrinth of derivations (Probe into Modernism) ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

Autor štúdie interpretuje román Jána Hrušovského Muž s protézou v kontexte literárneho a filozofického kódu modernizmu. V texte románu sa rozohráva zložitá hra presunov medzi figuratívnym a doslovným rétorickým režimom, do ktorých sú striedavo distribuované lexémy „srdce“ a „protéza“, a kultúrnymi kódmi, ktoré sa na ne navrstvujú: medicínskym kódom a kódom frazém. Predchádzajúca disjunkcia Seebornovej protézy a chorého srdca z lekárskeho diskurzu v rámci doslovného režimu je transformovaná na ich konjunkciu vo figuratívnom režime („amputácia schopností cítiť“). Termín „choré srdce“ funguje v terciárnej sémantickej opozícii ako mediátor medzi opozitami „srdcom“ a „protézou“ a transkribuje sa do syntagmatickej osi, generujúc takýmto spôsobom „štruktúru opravy“: na rozjatrené city vždy odpovedá reflexia, „protéza“, ktorá ich koriguje. Po takejto rétorickej analýze ďalej autor štúdie modeluje textovú konštitúciu subjektu (hlavnej postavy) a trópy, ktoré ju generujú. V texte prebieha sujetová transformácia subjektu z autonómneho, ovládajúceho strategickú hru zvádzania, na subjekt závislý, bez slobody vôle, konajúci pod diktátom princípu bytia: sú ukázané aj filzofické modernistické kontexty tejto závislosti subjektu (Schopenhauer, Nietzsche, psychoanalýza, marxizmus).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 48(6), 442-454.


 
 
K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre).
(To some aspects of the Ondruš ´s book of poems Mužské korenie (A male pepper after) three decades ).
Zoltán Rédey 1)

1)Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Nitra.

Autor textu sa v rámci problematiky „jubilejne pripomínanej“ zbierky Jána Ondruša Mužské korenie sústreďuje predovšetkým na jej uzatvárajúcu básnickú skladbu Chodec po povraze, ktorá sa do jeho pozornosti dostáva výslovne ako interpretačný problém. Samotný príspevok svojou koncepciou, zameraním i celkovou povahou svojho diskurzu nechce prekračovať rámec, resp. úroveň pozvoľna postupujúceho, v dôsledne sukcesívnej deskriptívnosti rozvíjaného interpretačného záznamu, akejsi voľne načrtávanej interpretačnej skice – a to s využitím, resp. „účelovým uplatnením“ niektorých najzákladnejších poznatkov z filozofickej koncepcie Emmanuela Lévinasa. Príspevok možno azda chápať ako pokus o rekonštrukčné zachytenie modelovej semiózy jedného z vari „najenigmatickejších“ básnických textov J. Ondruša, „predvedenie“ možného recepčno-interpretačného procesu so všetkou výkladovou improvizatívnosťou a metodologicko-analytickou „otvorenosťou“. V takejto podobe predstavuje preto predmetný text skôr len „predpokladovú“, „preliminárne deskriptívnu“ fázu literárnoteoretického výskumu a otázku prípadných systémovo a meodologicky dôkladne vyvodených záverov ponecháva predbežne otvorenou.

How to cite:
Rédey, Z. . Slovenská literatúra, 48(6), 455-487.