Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 48, 2002, No. 5

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Pavel J a n á č e k, Na frontách práce a víry. Budovatelský román v české literatuře padesátých let 355 Pavel J a n o u š e k, Od Moráka ke Krůtovi a Kočce na kolejích. České drama konce 50. a počátku 60. let. Kapitola z Dějin české literatury 1945 – 1989 375 Alice J e d l i č k o v á, Jak proniknout na území Silvie – fikční domény v Cortazárově povídce 389 ROZHĽADY Petr H r u š k a, První knížky veršů v mladofrontovní edici Ladění (molová tónina v obraze životní situace z debutů na přelomu 80. a 90. let) 399 PRAMENE A DOKUMENTY Tomáš K u b í č e k, O hranicích nímandslendu a pasti nadinterpretace. Průhledy do světa Ľudevíta Dônče a spisovatele Petra Pišťanka 404 Ondřej S l á d e k, O literatuře jako o řádu z chaosu aneb několik poznámek ke knize Petra Zajace: Pulzovanie literatúry: Tvorivosť literatúry II 409 Petr L y č k a, Několik poznámek k proměnám poetiky Jána Ondruše 417 RECENZIE Hodrová, Daniela a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století (Jan M a t o n o h a) 420 Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945 – 1989 (Kateřina B l á h o v á) 423 Serke, Jürgen: Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou; Kosatík, Pavel: Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (Radka D e n e m a r k o v á) 426 Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945 – 2000 (Jiří R a m b o u s e k) 431

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 48(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Na frontách práce a víry. Budovatelský román v české literatuře padesátých let .
(On the front of work and belief. Constructive novel in Czech literature of 50th ).
Pavel Janáček 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Předmětem studie je ústřední žánr socialisticko-realistické literatury 50. let 20. století – tzv. budovatelský román. Pod ním se rozumí typ společenského románu ze současnosti, který má silné utopické rysy, ilustruje či alegorizuje komunistickou věrouku, vyjadřuje rituály jejího přijetí a prožívání a je zaměřen k výchově či přesvědčování širokého publika. Budovatelský román látkově čerpá z pracovního prostředí, vypráví legitimizační příběh komunistické ideologie (příběh zákonité proměny tzv. starého, kapitalistického řádu v řád nový, socialistický), jako subjekt děje staví kolektiv dělníků, rolníků, techniků a funkcionářů z určité továrny, stavby či venkovské obce a typicky propojuje tři fabulační linie – pracovní, erotickou a kriminální. V letech 1949-1961 vyšly čtyři desítky původních českých románů tohoto typu. Studie rozeznává tři vývojová stádia budovatelského románu 50. let: První spadá do let 1949-1950, kdy na bázi předúnorové kriminální, sentimentální a tezové populární četby vzniká „malá“, „lidová“ varianta žánru (např. E. Kirchberger: Šlo o elektrárnu, 1949). V druhém období (1950-1953) se prosazuje „velká“, „plnohodnotná“, kulturně prestižní varianta budovatelského románu, formuje se žánrové paradigma (V. Řezáč: Nástup, 1951). Vzniká také vůbec nejpozoruhodnější realizace žánru v české kultuře – Otčenáškův román Plným krokem (1952). Po roce 1953, v období třetím, absorbuje žánr přesun dominant v politicko-ideologické sféře, jejichž nejvýraznějším důsledkem se stává obrat v tematizaci nepřítele „nového“ světa. Namísto stoupence kapitalismu se jím stává nepřítel „vnitřní“, lživůdce kolektivu, falešný funkcionář, stranický diktátor (např. K. F. Sedláček: Závod ve stínu, 1954-1960).

How to cite:
Janáček, P. . Slovenská literatúra, 48(5), 355-374.


 
 
Od Moráka ke Krůtovi a Kočce na kolejích. České drama konce 50. a počátku 60. let. Kapitola z Dějin české literatury 1945 – 1989 .
(From Morák to Krůta and Kočka na kolejích. Czech drama from the end of 50th and the beginning of 60th ).
Pavel Janoušek 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. janousek@ucl.cas.cz

Studie je částí kapitoly z Dějin české literatury 1945-1990, které jsou připravovány pod hlavní redakcí jejího autora. Je věnována české dramatice konce padesátých a počátku šedesátých let, zejména pak té její větvi, která byla inspirována dramaturgicko-režijní koncepcí Karla Krause a Otomara Krejči. Sleduje snahu autorů v opozici proti dramatice předchozího budovatelského období zachycovat prostřednictvím čechovovsky pojatého dramatu všedního dne aktuální stav socialistické společnosti tak, jak jim jevil z zrcadle rodících se prvních pochyb a nejistot. Práce začíná připomenutím iniciační role, kterou pro dobovou dramatiku měli na jedné straně František Hrubín a poetika jeho básnické hry Srpnová neděle a na straně druhé satirické vyhrocení morálních problémů v dramatech Vratislava Blažka. Autor sleduje rozvinutí hrubínovsko-čechovovského modelu ve hře Josefa Topola Jejich den i dramatické pokusy a omyly řady dalších hrubínových následovníků (Daněk, Jariš, Pavlíček). Zajímá jej úsilí dramatiků, kteří chtěli alespoň prostřednictvím dramatu překonat relativizaci a krizi hodnot, kterou přinášel přítomný každodenní život v socialismu, poukazem k základním axiomům komunistické víry, k hrdinné minulosti a šťastné budoucnosti, za níž je třeba bojovat. V závěru pak autor věnuje pozornost několika hrám, které od výchozího čechovovského tvaru zamířily k výpovědi v podstatě modelové: Majitele klíčů Milana Kundery a dvojici Topolových her Konec masopustu a Kočka na kolejich.

How to cite:
Janoušek, P. . Slovenská literatúra, 48(5), 375-388.


 
 
Jak proniknout na území Silvie – fikční domény v Cortazárově povídce .
(How to get in to the territory of Silvia – domains of fictions in the short story of Cortazár ).
Alice Jedličková 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, ČR, Praha.

Článek vznikl jako výsledek střetnutí trojího způsobu či kódu čtení: okouzleného čtenářského zážitku z povídky s milostnou tematikou, analytického čtení zacíleného na metody narativní výstavby prozaického textu a interpretačního pokusu o aplikaci teorie možných světů zhruba v tom literárně vědném pojetí, v jakém ji nalezeneme u L.Doležela, U.Eka či M.-L. Ryanové. Východisko představuje konfrontace naší běžné zkušenosti s „růzností“ či „paralelností“ životních světů našich souputníků s principy teorie možných světů (vymezení aktuálního „skutečného“ v opozici k jiným, míra vzájemné přístupnosti světů atd.). Interpretace povídky Julia Cortázara Silvia pak ukazuje, jak tvůrčí metoda, již můžeme generalizovat pojmem iberoamerického magického realismu, nebo podrobněji popsat právě jako strukturaci fikčního světa do „fikčních domén“, jež se liší hodnotovými dominantami řídícími jejich chod (např. svět dospělých, svět dětí), proměňuje tradiční téma nostalgické reflexe milostného vzplanutí v dotazování po charakteru reality, v níž žijeme nebo se domníváme žít.

How to cite:
Jedličková, A. . Slovenská literatúra, 48(5), 389-398.