Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 48, 2002, No. 4

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Milan Š ú t o v e c, K počiatkom edičnej politiky v totalitnom Československu 241 Pavol K o p r d a, Zhody poetiky Básní Jána Kollára s poetikou Spevníka Francesca Petrarcu 264 Ľubomír K o v á č i k, Hodžovo prepojenie individuálnej a dejinnej eschatológie 301 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v, Poézia po symbolizme (u M. Pišúta, M. Rúfusa, J. Števčeka a ďalších) 310 Ludwig L a n d g r e b e, Čo je estetická skúsenosť? 317 Jurij M. L o t m a n, Symbol v systéme kultúry 328 RECENZIE Július Barč-Ivan. Súborné dramatické dielo (Dagmar K r o č a n o v á – R o b e r t s) 337 Vyvíjalová, Mária: Matej Bel a idea občianskej spoločnosti (Katarína M i n a r i č o v á) 340 Brown, Petr: Tělo a společnost (Irena M a l e c) 341 Slovanský romantizmus – poetika romantična (Jana P á c a l o v á) 344 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Sympózium k 80. výročiu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Zuzana K á k o š o v á) 347 Slovenská a česká literatúra deväťdesiatych rokov 20. storočia (Jana P á c a l o v á) 349

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 48(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
K počiatkom edičnej politiky v totalitnom Československu .
(To the beginning of the editor´s policy during the totality in Czechoslovakia ).
Milan Šútovec 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

Štúdia sa zaoberá právnymi, administratívnymi, politickými a ideovými aspektami zániku súkromnej vydavateľskej a kníhkupeckej činnosti v Československu a špecificky na Slovensku po komunistickom prevrate roku 1948. Autor načrtáva základné politické predpokladové rámce situácie a analyzuje ideové korene, priebeh príprav i prijímania príslušných opatrení i samotný tzv. vydavateľský zákon č. 94/1949 Zb. Osobitne si v ňom všíma zmysel trestných ustanovení i definovanie tzv. oprávnenej osoby, ktorá mohla dostať povolenie na vydavateľskú činnosť (mohla to byť len tzv. právnická osoba, nie „súkromník“). Zákon ukončil slobodné podnikanie s knihami a otvoril legálnu cestu k centrálnemu plánovaniu a riadeniu vydavateľskej činnosti. Koordinačnú činnosť a dohľad nad vydavateľskou činnosťou bol zverený edičným radám pri ministerstve informácií a osvety v Prahe a pri povereníctve informácií a osvety v Bratislave. Štúdia na základe archívneho materiálu ukazuje, ako boli činnosť týchto štátnych regulačných orgánov (osobitne tzv. Národnej edičnej rady slovenskej – NERS) aj ich personálne zloženie inšpirované a od začiatku riadené orgánmi komunistickej strany. V závere sa štúdia zaoberá súvislosťami medzi totalitným riadením edičného procesu a charakterom literárneho procesu vcelku a súvislosťou medzi plánovaným edičným procesom a presadzovaním oficiálnej estetickej doktríny tzv. „socialistického realizmu“.

How to cite:
Šútovec, M. . Slovenská literatúra, 48(4), 241-263.


 
 
Zhody poetiky Básní Jána Kollára s poetikou Spevníka Francesca Petrarcu .
(Agreement of poetics of the book of poems Básně Jána Kollára with the poetics of Book of Songs of Francesco Petrarca ).
Pavol Koprda 1)

1)Filozofická fakulta UKF, Nitra.

Štúdia bola napísaná pri príležitosti 700 rokov od narodenia F. Petrarcu a 150 rokov od smrti J. Kollára. Jej predmetom je skúmať, ako sa rodila osobná poetika Jána Kollára. Kollár si osvojil počas svojho pobyty v Jene čerstvý prvý úplný nemecký preklad Petrarcovho Canzoniere. Výsledky osvojenia sa odzrkadlili v Kollárovej prvej básnickej zbierke Básně (1821), ktorá obsahuje 86 sonetov. Tieto sonety Kollár potom vložil do diela Slávy dcera. Dá sa povedať, že uvedené sonety tvoria základ Slávy dcery, predovšetkým základ jej modernizmu. Petrarca chcel vo svojej poézii realizovať tézu ranokresťanského filozofa A. Augustína, že kresťan musí žiť celý život vystavený skúškam života a musí sa usilovať prekonávať protivenstvá života tak, aby sa nestal nadčlovekom. Musí teda potláčať ontologickosť svojej subjektivity. Ani próza, ani modlitba ani iná interpretačná činnosť to nedokáže, len v básni ako vo výtvore, ktorý nemá obsah osamostatniteľný od výrazu a od práce potrebnej na vytvorenie výrazu, dokáže človek uskutočniť požiadavku, aby prekonával až do smrti protivenstvá, ale nestal sa pritom ich pánom, nadčlovekom. Preto podľa Dottiho Petrarca básne svojho Canzoniere moduloval elegicky, ako útechu seba samého, že nemôže život chápať ako víťazné ťaženie. V prvých 119 básňach Canzoniere Petrarca podľa Dottiho dokumentuje ujmy, ktoré jeho osobnosť utrpela tým, že sa nechala potlačiť neopätovanou láskou Laury, a nehľadala si inú náhradu, len imanentnú cestu poézie. Teda poézia ako náhrada za stratu subjektívneho pocitu úplnosti života nie je dostatočnou náhradou, a predsa je tou najprimeranejšou náhradou aj z hľadiska Augustínovej požiadavky. Práve táto nedostatočnosť poézie ako substitúcie miesto subjektívneho pocitu naplnenosti života je základom moderného chápania poézie a modernizmu ako životného pocitu, ktorý inšpiroval romantikov. Moderným pochopením Petrarcu vytvoril Kollár v svetovom meradle nový typ literárneho nadväzovania na Petrarcov odkaz a zároveň základ slovanskej medziliterárnosti ako moderného typu medziliterárnej komunikácie. Zároveň štúdia mapuje, ako Kollár obnovil a oživil topiku, témy a vyjadrovacie – výrazové polohy Petrarcovej poézie, chápanej ako modernej, ako „nedostatočnej substitúcie“.

How to cite:
Koprda, P. . Slovenská literatúra, 48(4), 264-300.


 
 
Hodžovo prepojenie individuálnej a dejinnej eschatológie .
(Integration of individual and historical eschatology in the works of Hodža ).
Ľubomír Kováčik 1)

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. lubomir.kovacik@umb.sk

Predmetom analýzy v štúdii Hodžovo prepojenie individuálnej a dejinnej eschatológie je rozsiahla filozoficko-reflexívna a podľa autora i náboženská a didaktická básnická skladba Vieroslavín, lyrické časti Matory, ktoré predstavujú myšlienkový koncentrát tejto v základe epickej skladby, a duchovné piesne vytvorené pre Zpěvník evanjelický. Vo všetkých uvedených textoch, ktoré zároveň predstavujú väčšinu Hodžovej poézie, dominujú témy časnosti a večnosti, dejinného a mimodejinného časopriestoru. Najznepokojujúcejšou otázkou je pre lyrický subjekt otázka záverečného cieľa dejín a individuálneho ľudského bytia. V rámci konečného dejinného cieľa je osobitne akcentovaný cieľ národných dejín. Stredovým bodom dejinnej línie je v Hodžových úvahách Kristus, jeho ukrižovanie a vzkriesenie, od tohto bodu sa dejiny stávajú dejinami spásy. Zmyslom ľudskej existencie je prekonanie vlastnej pominuteľnosti a prispenie k dosiahnutiu všeľudského cieľa – pozemského i nebeského Jeruzalema – čo je možné len víťazstvom nad príčinou všetkého nešťastia, hriechom. Na ceste k dosiahnutiu ideálnej záverečnej etapy dejín majú najdôležitejšiu úlohu zohrať Slovania ako vyvolený národ, národ slova ako duchovného božského princípu. Tiež posledný súd si v Hodžovom chápaní zachováva aj doslovný význam súdu národov podľa textu Matúšovho evanjelia.

How to cite:
Kováčik, Ľ. . Slovenská literatúra, 48(4), 301-309.