Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 55, 2008, No. 2-3

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(2-3)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 1. časť 81 ROZHĽADY Iva M á l k o v á, Návraty ke konkrétnímu (Situace časopisů Květen a Mladá tvorba v druhé polovině padesátých let 20. století) 112 LITERÁRNE DEJEPISECTVO: KONTEXT, METODOLÓGIA, ŽÁNER Pavel J a n o u š e k, Subjekty a subjektivita (literárních) dějin 130 Peter Z a j a c, Národná a stredoeurópska literatúra ako súčasť stredoeurópskej kultúrnej paměti 138 Péter H a j d u, Histórie maďarskej literatúry 148 René B í l i k, Udalosť a trvanie v literárnych dejinách 158 Bohumil F o ř t, Poznámky k vývojovému a literárně-historickému bádání Pražské školy 165 Ondřej S l á d e k, K metodologii literární historiografie. Podněty posledních desetiletí 172 Tomáš H o r v á t h, Detektívka a rébus 179 Jana K u z m í k o v á, Ku koncepcii knihy Rajendru A. Chitnisa Literature in Post- Communist Russia and Eastern Europe (The Russian, Czech and Slovak fiction of the Changes, 1988 – 1998) 206 Diskusia: (René B í l i k, Péter H a j d u (Ivana T a r a n e n k o v á), Tomáš H o r v á t h, Pavel J a n á č e k, Pavel J a n o u š e k, Elena M a n n o v á, Pavel M a t e j o v i č, Peter M r á z, Jelena P a š t é k o v á, Ondřej S l á d e k, Pavel Š á m a l ) 212

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(2-3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 1. časť .
(Transformation of Autobiography and Popular Literature in Jesenský’s Concept of the Novel – 1st part ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

JANKO JESENSKÝ, NOVEL DEMOCRATS, SLOVAK PROSE

Román Janka Jesenského Demokrati (I. zv. 1924, II. zv. 1938) bol doteraz interpretovaný ako politický román. V práci sme chceli dokázať, že ide o skrytú autobiografiu (kryptotext), ktorej vnútorný obsah určuje smútok a melanchólia. Tieto emocionálne stavy tvoria pre autora impulz k spracovaniu témy, ktorá v ňom dozrievala ako podlžnosť voči sebe i svojím rodičom. Vnútornou motiváciou napísania Demokratov bolo „vyrozprávanie sa“ z traumy zo smrti otca a jej príčin, ktoré boli politického charakteru. Táto téma, ku ktorej otvorili prístup až dokumentárne svedectvá pamätníkov a spisovateľova korešpondencia, je distribuovaná do viacerých postáv, predovšetkým advokáta dr. Landíka, ale aj politika Petroviča či bankára Rozvalida. Bohaté skúsenosti autora s vysokou politikou mu poskytli dostatočný materiál na satiricko-kritické zobrazenie tohto prostredia, čo malo aj značný čitateľský úspech. Autorský zámer však nesmeruje ku kritickej korekcii dobových mravov, ale spočíva v hľadaní tradične osnovaných morálnych konštánt. Svet vysokej politiky a spoločnosti je hodnotovo konfrontovaný s „nízkym“ svetom ľudsky hodnotnej kuchárky Hanky a jej ľúbostného vzťahu s dr. Landíkom. Happy-end, ktorým sa tento sentimentálny príbeh končí, je signálom autora, že víťazstvo dobra nad zlom patrí do sveta populárnej či poklesnutej literatúry, nie do sféry reality. Román tak možno čítať vo viacerých kódoch: ako sentimentálny príbeh, ako politický pamflet a v hĺbkovej štruktúre ako autorovu „prácu trúchlenia“ a životne bilančné posolstvo.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 55(2-3), 81-111.