Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 55, 2008, No. 1

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(1)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Slovenské povesti Jána Francisciho (metóda, tvar, koncepcia) 1 Tomáš H o r v á t h, Kompozícia detektívky. Návratný pohyb vpred 27 ROZHĽADY Bohumil F o ř t, F. X. Šalda prakticky o narativu 58 RECENZIE Golema, Martin: Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov (Erika B r t á ň o v á) 67 Klobucký, Robert: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na Slovensku (Dana K r š á k o v á) 69 Pokorný, Milan: Románová epopej v žánrových a meziliterárních souvislostech (Pavel M a t e j o v i č) 71 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 (Ivana T a r a n e n k o v á, Karol C s i b a) 76

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Slovenské povesti Jána Francisciho (metóda, tvar, koncepcia) .
(SLOVAK FABLES BY JÁN FRANCISCI (METHOD, FROM, CONCEPTION)).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

TALE, AUTHOR’S APPROACH, ALLEGORY

V štúdii analyzujeme zbierku rozprávok Jána Francisciho Slovenské povesti (1845), ktorá položila základ tradície spracovania folklórnych prozaických látok na Slovensku a predhovor k nej je prvým publikovaným textom analyzujúcim rozprávky z hľadiska ich kultúrnohistorickej hodnoty. V zbierke sledujeme niekoľko rovín (problémov): genézu zbierky s dôrazom na spôsob autorského prístupu k spracovaniu folklórnych látok, Francisciho výklad rozprávky a napokon kultúrnohistorické pozadie jej vzniku a pôsobenia s dôrazom na literárnohistorický dosah. Na úrovni autorských prístupov k spracovaniu folklórnych látok sme identifikovali tri textotvorné roly Francisciho: ako autorský subjekt (autor rozprávok Popolvár najväčší na svete, Slnkový kôň a Ružová Anička), ako redaktorský a editorský subjekt v ostatných textoch. Konkretizácia redakčných úprav a zásahov do textov iných autorov (Samuela, Adolfa a Ľudovíta Reussovcov, Štefana Daxnera, Jonatana Čipku, Augusta Horislava Škultétyho) ukázala, že Francisci ich realizoval v zhode so svojou koncepciou rozprávky, deklarovanou v úvode k zbierke (Bratia, rodáci!), ktorá úzko nadväzuje na prednášky Ľudovíta Štúra. Francisci od neho preberá najmä motív zakliatia, ktorý na rozdiel od Štúra nepovažuje za tematické jadro rozprávok, ale vyzdvihuje jeho mimoliterárne využitie – alegóriu slovenského národa ako národa zakliateho. Na pozadí tohto motívu rekonštruujeme mechanizmus vzniku literárneho typu Popolvára (v literárnej transkribcii svetského víťaza), ktorý je v slovenskom romantizme, najmä jeho mesianistickom krídle, mimoriadne produktívnym typom romantického hrdinu.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 55(1), 1-26.


 
 
Kompozícia detektívky. Návratný pohyb vpred .
(Composition of a Detective Story. Reverse Movement Forward ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

DETECTIVE GENRE, LINEARLY-REFLEXIVE COMPOSITION, SECRECY, NARRATION, SYNTAGMIC AXIS

Fabulačno–kompozičná rovina v detektívnom žánri je dominantou, ktorá ovláda ostatné zložky štruktúry a zaisťuje jej súdržnosť. Stanko Lasić túto kompozíciu detektívky (a širšie aj kriminálneho žánru) charakterizuje ako lineárno-zvratnú. Východiskovým bodom narácie je narušenie naratívnej rovnováhy, ktorým je motív tajomstva (záhadný zločin, zväčša vražda s utajeným páchateľom) a v následnom naratívnom bloku pátrania sú motívy organizované špecifickým spôsobom – počas pátrania vychádzajú na povrch nové fakty (čo je lineárny pohyb narácie vpred), týkajúce sa však chýbajúcej udalosti, ktorá sa odohrala v minulosti (čo je zasa retrospektívny pohyb vzad). Jeden motív v rámci segmentu pátrania je teda simultánne účastný aj v perspektívnom, aj v retrospektívnom pohybe, má dva protismerné vektory. Usporadujúca aktivita sujetu (plot) prevracia chronologicko-kauzálny sled motívov fabuly (story) postupom inverzie: najskôr distribuuje dôsledky, výsledok vražedného aktu (tajomný zločin) a až napokon – v scéne riešenia – príčiny, „minulosť“ zločinu. Detektívka rozpráva príbeh rekonštrukcie iného príbehu – príbeh vyšetrovania (čo je sujet) príbehu vraždy (fabuly). Sujet detektívky je hľadaním fabuly zločinu a v bloku riešenia je na túto fabulu (v rezumujúcom podaní) napokon transformovaný. Začiatok príbehu vyšetrovania je zároveň koncom príbehu vraždy.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 55(1), 27-57.