Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 54, 2007, No. 6

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(6)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Milan Š ú t o v e c, „Blut und Boden“ po slovensky a po žensky (Tri rané prózy Margity Figuli) 417 Jelena P a š t é k o v á, Pluskvamperfektum 429 Michal H a b a j, Ján Smrek (Odsúdený k večitej žízni) 443 ROZHĽADY Arkadiusz K a l i n, Poetika chaosu v poľskej próze druhej polovice 20. storočia na príkladoch „detektívneho románu“ Gombrowicza a Lema 455 Rafał K o c h a n y, Náhoda v interpretácii 467 Dariusz K o m o r o w s k i, Paradox ako figúra chaosu 477 KRONIKA Na osemdesiatku profesora Pavla Petrusa (Ján S a b o l) 488 Poznávať zvnútra a vidieť celé. Venované šesťdesiatinám Andreja Rozmana (Špela S e v š e k Š r am e l) 490 RECENZIE Miłosz, Czesław: Saligia a jiné eseje (Karol C s i b a) 492 Matejov, Fedor: Lektúry (Zornitza K a z a l a r s k á) 494 ANOTÁCIE Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury (Adelaida M e z e i o v á) 500 Krman, Daniel: Poswěcowánj zastaw... 1707. Neubart, Jan: Nowý kalendář na rok 1708. Pri príležitosti 300. výročia kázne Daniela Krmana prednesenej v Žiline 8. marca 1707 (Erika S z t a k o v i c s o v á) 501 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA „Ad multos felicissimosque annos!“ alebo konferencia k osemdesiatinám (Marek M i t k a) 503

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
„Blut und Boden“ po slovensky a po žensky (Tri rané prózy Margity Figuli).
(„Blut und Boden“ in Both Slovak and Feminine Languages (Three Early Proses of Margita Figuli) ).
Milan Šútovec 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

RURALISM, HOMEOSTASIS OF THE PLOT, TRADITION, SUBJECT PLANS

Štúdia analyzuje a interpretuje tri poviedky z raného obdobia tvorby spisovateľky Margity Figuli – Vo vlnách Oravy (1931), Syn (1933) a Zem (1934) – ktoré knižne vyšli v pozmenenej podobe až ako súčasť novo sformovanej zbierky Mámivý dúšok v rámci prvého zväzku Vybraných spisov Margity Figuli r. 1972. Jedná sa o prozaické texty s námetom z rurálneho prostredia a s témou osudového vzťahu roľníka k „zemi“. Autor analýz prednostne skúma, ako sa tento vzťah v jednotlivých textoch epicky generuje prostredníctvom sujetových rolí ženských postáv. V poviedke z r. 1931 roľník opúšťa pôdu pre lásku k žene a vzápätí tragicky hynie na rieke pri splavovaní dreva. Analýza ukazuje, že koncepčne je text vybudovaný tak, aby baladický záver bol priamym epickým i významovým dôsledkom pretrhnutia vzťahu k tradícii a k „zemi“. Psychologicky komplikovanejšia poviedka z r. 1933 tematizuje pud zachovania rodu a správy majetku ako hybnú silu, ktorá sa v konaní ústrednej postavy inštinktívne a živelne presadzuje ako prírodná sila, čo nepozná spoločenské zábrany ani morálne hranice. V poviedke z r. 1934 nad láskou k žene a nad láskou ženy prevládne u mladého roľníka jeho osudovo silné puto k pôde/zemi. Autor ukazuje, ako už pri tvorbe týchto raných próz si M. Figuli budovala paradigmatické základy tvorby svojho „klasického obdobia“.

How to cite:
Šútovec, M. . Slovenská literatúra, 54(6), 417-428.


 
 
Pluskvamperfektum.
(Pluperfect ).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

IDENTITY, SELF-IDENTIFICATION, SLOVAK LITERATURE, WWI

Cieľom štúdie je načrtnúť na materiáli slovenských literárnych textov vrstvenie zmien po štátoprávnych ruptúrach rokov 1918 a 1948 pri utváraní novej národnej a kultúrnej identity v 20. storočí. Metodickým pozadím práce je historický výskum Ľubomíra Liptáka, kultúrne štúdie Ansgara Nünninga a Renate Lachmann, ktoré sa týkajú národnej imagológie – budovania obrazu o sebe samom. Zmeny literárnej obraznosti, ktoré indikujú vzťah k sebe a vzťah k druhým, auto a hetero-imagines, chápané v historickom priereze ako diferencia, pripomínajú hodnotu autentického priebehu procesov sebaidentifikácie. Prvou vrstvou vnímania štátoprávnej ruptúry sú ideologémy. Memoáre prvej svetovej vojny z pera spisovateľov Jána Hrušovského a Janka Jesenského predstavujú dva varianty prístupu k realite. Hrušovského text Zo svetovej vojny (1919) je záznamom udalostí „zdola“, z pozície radového vojačika na rakúskom, neskôr haličskom fronte. Situáciu reflektuje v zmysle hrôzy a absurdnosti chvíle, rozdvojenia duše a tela, ktoré neskôr našli svoj výraz v expresionisticky ladených románoch Muž s protézou (1925) a Peter Pavel na prahu Nového Sveta (1930). Spomienky Janka Jesenského Cestou k slobode (1933) sú písané z pozície „osloboditeľa“, príslušníka zahraničného odboja, vojaka Československých légií v Rusku, ktorý si s plnou zodpovednosťou uvedomuje svoju účasť na formovaní novej republiky a komentuje protichodné politické tendencie s tým spojené. U Hrušovského i Jesenského existuje zhoda v charakteristike slovenskej národnej povahy, aj keď v literárnom riešení akcentujú odlišné póly zmyslu cesty k národnej samostatnosti: u Hrušovského je to individuálna sebaidentifikácia, u Jesenského sebaidentifikácia kolektívu. Prínosom štúdie je zameranie sa na ďalšiu vrstvu recepcie prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre po r. 1948. Autorka si všíma jednak edičnú prax a literárnohistorickú evidenciu (absenciu) pôvodných memoárových textov (noetický úbežník), jednak oneskorenú nadväznosť na vývinové impulzy moderny, ktoré sa uskutočnilo až v 60. rokoch 20. storočia (poetika).

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 54(6), 429-442.


 
 
Ján Smrek (Odsúdený k večitej žízni) .
(Ján Smrek (Condemned to Eternal Thirst/Odsúdený k večitej žízni)).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

ASCETICISM – VITALISM – CREATING

Cieľom štúdie je určiť špecifické miesto debutovej zbierky Jána Smreka v kontexte jeho tvorby a upozorniť na organickú súvislosť s nasledujúcimi zbierkami a to i napriek jej typologickej a estetickej odlišnosti. S ohľadom na celistvé chápanie Smrekovho básnického diela interpretujem náboženské a biblické rezíduá dekadentno-symbolistickej proveniencie debutovej zbierky vo vzťahu k filozofii vitalizmu a idey „tvorivého vývoja“ Henri Bergsona. Zbierka Odsúdený k večitej žízni vychádza v roku 1922 a v dôsledku svojho religiózno-symbolistického charakteru esteticky i noeticky vzdialeného nasledujúcej tvorbe Jána Smreka ako básnika „kníh slnečných“ býva často prehliadaná či vynechávaná. V závislosti od jej členenia na tri cykly registrujem v zbierke tri základné sémantické gestá a autorské štylizácie: mysticko-erotické gesto Čaše opojnosti, trpiteľské gesto Básnika bolestí a spasiteľské gesto cyklu Dnes milujem svoj deň. Konštatujem postupnú premenu od „mystického“ života k „sociálnemu“, zmenu introvertného postoja k extrovertnému, transformáciu nábožensko-religiózneho motivického komplexu na svetsko-intímny. Symbolika noci je vystriedaná symbolikou dňa, pričom tento vývoj od pasivity k aktivite a od večnosti „nocí mystických“ ku každodennosti „cválajúcich dní“ sa nesie ešte v znamení biblicky kódovaného „vzkriesenia“, aby v závere zbierky bolo nahradené civilným ukotvením v priestore i čase. Konflikt askézy a vitality je teda riešený v prospech vitality. V štúdii sa pokúšam analyzovať Smrekov poetický model sveta v presahu od estetických kategórií ku kategóriám antropologicko-ontologickým. V nadväznosti na Bergsonovu filozofiu „tvorivého vývoja“ interpretujem Smrekovo básnické dielo, tu zastúpené zbierkou Odsúdený k večitej žízni, ako proces utvárania a sceľovania ľudskej osobnosti. Jadro Smrekovho básnického gesta nachádzam vo „stvoriteľskej“ vízii človeka – v poslaní kontinuitnej tvorby seba a sveta.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 54(6), 443-454.